Cenník

TARIFA NETSBD č. 1/2017

 

k Všeobecným podmienkam spoločnosti Stavebné bytové družstvo Šaľa na poskytovanie služby prístupu do siete internet

Účinná od 01. 01. 2017

I. Cena za poskytovanie Služby na jeden mesiac: Ceny v € / Ceny v Sk:

1.) NETSBD1 – širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 20480/2048 kbit/s, 10,00 301,26
1 adresa elektronickej pošty, 1 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty.
Bežne dostupná rýchlosť sťahovania a odosielania dát 18400/1840 kbit/s.
Minimálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát 16380/1632 kbit/s

2.) NETSBD2 – širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 30720/2048 kbit/s, 15,00 451,89
1 adresa elektronickej pošty, 2 GB priestoru pre schránku elektronickej pošty
Bežne dostupná rýchlosť sťahovania a odosielania dát 27640/1840 kbit/s
Minimálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát 24576/1632 kbit/s

Odporúčané minimálne požiadavky na počítač na využívanie služby prístupu do siete internet:
PC: 90 MB voľného priestoru na harddisku, 800 MHz procesor, 32 MB RAM, sieťová karta s RJ-45 výstupom alebo voľný slot (PCI alebo ISA) pre jej zapojenie v prípade potreby dodatočného zakúpenia zariadenia, CD-ROM (minimálne 4 rýchlostný), MAC: min. PowerMac, 64MB RAM, sieťová karta s RJ-45 výstupom, CD-ROM (minimálne 4 rýchlostný)

3.) Cena za zvýšenie rýchlosti upstreamu na dvojnásobok jednorázovo 10,00 301,26
mesačne 4,00 120,50

 

Podrobnejšia úprava podmienok a zásad správneho užívania elektronickej pošty pri jednotlivých Službách, vrátane technických parametrov, je uvedená v dokumente “Zásady správneho užívania elektronickej pošty”, ktorý za týmto účelom vydáva Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený priebežne aktualizovať “Zásady správneho užívania elektronickej pošty”, pričom ich aktuálne znenie je uverejnené na stránke www.sbdsala.com.

 

II. Ceny za jednorazové služby:
1.) Cena za zriadenie a aktiváciu Pripojenia* bez viazanosti 40,00 1 205,04

2.)Cena za zriadenie Koncového bodu v objektoch individuálnej výstavby individuálna kalkulácia

3.) Cena za znovupripojenie 15,00 451,89

4.) Cena za preloženie Koncového bodu u Užívateľa v Mieste inštalácie 35,00 1 054,41

5.) Cena za zmenu Miesta inštalácie v rámci lokality 55,00 1 656,93

6.) Cena výjazdu technika IT (najmä poruchy v softvérovom nastavení) 35,00/h 1 054,41

7.) Cena výjazdu servisného technika (ostatné poruchy na Sieti za
káblovým modemom) 35,00/h 1 054,41
8.) Cena za dodatočné zriadenie a aktiváciu Pripojenia
pre 2. a/alebo 3. Počítač* 20,00 602,52

9.) Cena za výmenu poškodeného, zničeného modemu, resp. v prípade
krádeže 85,00 2 560,71

10.) Cena za vydanie náhradného káblového modemu v prípade straty 150,00 4 518,90

11.) Cena za zmenu hesla a za úkony vyvolané zmenami Počítača
užívateľa v prípade potreby výjazdu technika 35,00/h 1 054,41

12.) Cena za zmenu rozsahu poskytovanej služby prístupu do siete internet
na inú službu prístupu do siete internet s nižšou cenou 35,00 1 054,41

8.) Cena za dodatočné zriadenie a aktiváciu Pripojenia
pre 2. a/alebo 3. Počítač* 20,00 602,52

9.) Cena za výmenu poškodeného, zničeného modemu, resp. v prípade
krádeže 85,00 2 560,71

10.) Cena za vydanie náhradného káblového modemu v prípade straty 150,00 4 518,90

11.) Cena za zmenu hesla a za úkony vyvolané zmenami Počítača
užívateľa v prípade potreby výjazdu technika 35,00/h 1 054,41

12.) Cena za zmenu rozsahu poskytovanej služby prístupu do siete internet
na inú službu prístupu do siete internet s nižšou cenou 35,00 1 054,41

* pri použití TP kábla v dĺžke do 10m,

 

III. Iné platby:

1.) Depozit za Káblový modem (vratná platba – neuplatňuje sa) 30,00 903,78

2.) Jednorázový poplatok za WIFI router 35,00 1 054,41

3.) Zmluvná pokuta za nevrátenie Káblového modemu podľa čl. 5.6 150,00 4 518,90
Podmienok podľa čl. 7.4 Podmienok

4.) Upomienka – sankcia 2,00 60,25

5.) Manipulačný poplatok ( zmena údajov) 4,50 136,57

6.) Zmluvná pokuta pri predčasnom ukončení zmluvy pri viazanosti 100,00 3 012,60

 

Uvedené ceny sú vrátane DPH. Zmluvná pokuta, depozit a upomienka nepodliehajú DPH.

 

SBD Šaľa, čo sa týka rýchlosti, množstva a obsahu, neobmedzuje vo svojich sietiach zákazníkov. Poklesy rýchlosti na hore deklarované úrovne sa môžu
nastať pri vysokom zaťažení sietí mimo pôsobnosti SBD Šaľa. Prípadné reklamácie sa uplatňujú prostredníctvom emailovej schránky:

info@sbdsala.com alebo telefonicky na č.: 7702861(v prac. dobe)