Stanovy družstva

Stanovy

Prvá časť
Základné ustanovenia :

Článok 1

 1. Stanovy družstva sú základným vnútrodružstevným predpisom.
 2. Družstvo prijalo obchodné meno -.STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO
 3. Družstvo má sídlo: Horná 926/1, ŠAĽA, 927 01
 4. Družstvo má identifikačné číslo organizácie: 00 170 747

(§ 8 OZ, § 221, ods.2 OZ, § 2, ods.3 OZ)

Článok 2

 1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktoré je založené za účelom uspokojovania bytových potrieb svojich členov a vykonávanie správy, prevádzky a údržby bytového fondu. V súvislosti s plnením svojho účelu družstvo vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. / §221 OZ – Ustanovenie uvádza, že družstvo je založené buď za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Bytové potreby spadajú pod uspokojovanie iných potrieb členov /
 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojim majetkom. / § 222, ods. 1 OZ /
 3. Družstvo môže byť členom iného družstva, spoločníkom obchodných spoločnosti, účastníkom združenia s inou fyzickou alebo právnickou osobou.
 4. Družstvo je účastníkom združenia právnických osôb v Slovenskom zväze bytových družstiev Bratislava.

 

Druhá časť

Článok 3

Predmet podnikania (činnosti)

 1. základným predmetom činnosti družstva je prevádzkovanie družstevných bytových

a nebytových objektov, výstavba družstevných bytových objektov, investorská činnosť spojená s prevádzkovaním týchto objektov,

 1. ďalším predmetom činnosti družstva je vedenie účtovnej evidencie, vodoinštalatérstvo, kovoobrábanie, obkladačské práce, demolácie a zemné práce, podlahárstvo, kúrenárstvo, sklenárstvo, zváračstvo, maliarske a natieračské práce, montáž sadrokartónov, ručné výkopové práce, nákladná cestná doprava do 3,5 t, uskutočňovanie služieb s mechanizmami, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb v rozsahu voľnej živnosti, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu,
 2. prevádzkovanie a vysielanie v káblových rozvodoch mesta Šaľa
 3. správa bytového a nebytového fondu

 

                   Tretia časť                            

Členstvo v družstve

Článok 4

Vznik členstva:

 1. Členmi družstva môžu byť fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Neplnoletý občan, alebo osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR sa môže stať členom družstva iba z dôvodu dedenia. § 227, ods.l O Z – toto ustanovenie umožňuje členstvo v družstve aj právnickým osobám. Za právnickú osobu koná fyzická osoba oprávnená konať v jej mene. Pri členstve fyzickej osoby sa vyžaduje v zmysle § 8 Občianskeho zákonníka v platnom znení / ďalej len ObZ / schopnosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, táto spôsobilosť vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou./.
 2. Za maloletého koná a robí právne úkony jeho zákonný zástupca. / § 26 ObZ – kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa, upravuje zákon o rodine. V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť ustanovenie § 28 ObZ, podľa ktorého, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Nakoľko členstvo v sebe obsahuje aj majetkové práva člena – vzťahuje sa toto ustanovenie aj na záležitosti maloletého spojené s členstvom, ktoré nemajú bežný charakter, ako napr. prípadným prevodom členstva alebo prevodom bytu do vlastníctva /
 3. Ak nemá člen trvalý pobyt na území SR , je povinný určiť si zástupcu s trvalým pobytom na území SR na zastupovanie členských záležitostí a jeho meno oznámiť družstvu. Splnomocnený zástupca musí mať vystavenú písomnú plnú moc a podpis splnomocňujúceho musí byť úradne overený. / Členom družstva sa môže stať fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia SR napr. v prípade, že zdedí členský podiel po členovi bytového družstva a pod. Toto ustanovenie je potrebné, aby sa predišlo ťažkostiam pri doručovaní písomností, platbe nájomného a služieb a pod. /
 4. Členstvo vzniká :
 • pri založení družstva dňom vzniku družstva
 • za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky
 • prevodom členstva a prechodom členstva
 • rozdelením členstva
 • premenou členstva

Článok 5

 1. Členstvo za trvania družstva na základe písomnej členskej prihlášky vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky.
 2. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadaní v mesiaci nasledujúcom po dni, kedy bola prihláška družstvu doručená. Toto rozhodnutie musí byť členovi doručené doporučeným listom.

 

Článok 6

Prechod a prevod členstva

 1. Smrťou člena prechádza jeho členstvo v družstve na dediča členských práv a povinností. Členom družstva z titulu dedenia sa môže stať aj fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Dedič, ktorý sa nestal členom členom družstva, má nárok na vyrovnací podiel člena, ktorého členstvo smrťou zaniklo.
 2. Člen môže previesť svoje práva a povinnosti spojené s členstvom v družstve alebo ich časť, len na fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky vzniku členstva v článku 4 týchto stanov, spôsobom určeným zákonom. / § 230 OZ /.
 3. Členstvo v družstve prechádza na inú osobu aj dňom vzniku nájmu družstevného bytu na základe dohody o výmene družstevného bytu.
 4. Členstvo v družstve prechádza dňom účinnosti kúpnej zmluvy v súvislosti s predajom bytu vo vlastníctve člena družstva na nového vlastníka bytu. Členský vklad sa predávajúcemu nevracia a tento je súčasťou ceny bytu pri jeho predaji.

Článok 7

Spoločné členstvo manželov

 1. Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu / nebytového priestoru /, alebo prejde na neho členstvo a nájom bytu / nebytového priestoru /, vznikne so spoločným nájmom bytu aj spoločné členstvo manželov v družstve, z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú jeden hlas. / § 703, ods. 2 ObZ /
 2. Spoločné členstvo manželov nevznikne, ak manželia spolu trvalo nežijú. / § 703, ods. 3 ObZ /
 3. Právo spoločného nájmu bytu alebo nebytového priestoru manželmi nevznikne a teda ani spoločné členstvo manželov v družstve nevznikne v prípade, ak byt alebo nebytový priestor slúži na výkon povolania len jednému z manželov. / § 143 ObZ /
 4. Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne členstvo, ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo. / napr. individuálne členstvo jedného z manželov, ktoré mu vzniklo na základe dedenia po členovi družstva, darom a pod./
 5. Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo inom bytovom družstve. / Napr dedením alebo darom len jednému z manželov /

Článok 8

Splynutie členstva

 1. Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z dôvodov dedenia, prevodom práv a povinností, zlúčenia družstiev a prevodu časti majetku, a ak člen nevykoná dispozíciu s týmto členstvom do troch mesiacov, splynie takto získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné so zachovaním členských podielov a práv a povinností vrátane práva nájmu bytu z jednotlivých členstiev.
 2. Z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku splynú navzájom aj spoločné členstvá manželov. Vznikom spoločného členstva manželov nesplynie to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na spoločné členstvo.Pri splynutí členstva podľa ods. 1 a 2 platí dĺžka najstaršieho členstva. Členské práva a povinnosti z takto splynutého členstva zostávajú členovi zachované.
 3. a) vlastníci v prípade prevodu vlastníctva bytu členov vlastníkov sú povinní požiadať správcu o jeho vyhlásenie, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv, ani iný záväzok voči správcovi a ostaným vlastníkom.

O uskutočnenom prevode budú informovať správcu bez zbytočného odkladu )najneskôr do 30 dní po zápise v katastri nehnuteľností). Pre prípad nesplnenia tejto povinnosti znášajú prípadnú škodu vzniknutú správcovi v celom rozsahu,

 1. práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú pre prípad vykonania dispozičného práva k bytu ( predaj, darovanie, zámenná zmluva) na právnych nástupcov členov družstva vlastníkov. Každý nový vlastník v dome je povinný pristúpiť k zmluive o výkone správy.

Prevodom alebo prechodom bytu na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník v dome od zmluvy o výkone správy, záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním,

 1. vlastníci bytu členovia družstva pri prevode bytu na iného vlastníka sú zároveň povinní vysporiadať členstvo v SBD – dohodou o prevode členských práv a povinností, k uzatvretiu ktorej sú povinní dostaviť sa na družstvo akeo správcovi

Článok 9

Premena členstva

K premene členstva dochádza v týchto prípadoch :

 1. /spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov

alebo na individuálne členstvo každého z nich v prípade uvedenom v čl. 26, ods. 2,3 týchto stanov

 1. / individuálne členstvo poručiteľa sa v prípade ak mu patrili dva alebo viac členských podielov v tom istom družstve môže zmeniť na individuálne členstvá / alebo spoločné členstvo manželov/ každého z dedičov jednotlivých členských podielov poručiteľa
 2. / individuálne členstvo jedného z manželov, spoločných nájomcov družstevného bytu / nebytového priestoru / sa výmenou družstevného bytu / nebytového priestoru / mení na spoločné členstvo manželov
 3. / individuálne členstvo nájomcu družstevného bytu / nebytového priestoru / sa prevodom členských práv a povinností na jedného z manželov za trvania manželstva mení na spoločné členstvo manželov.

Článok 10
Rozdelenie členstva

 1. K rozdeleniu členstva dochádza v prípadoch rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku, ak členovi alebo manželom – spoločným členom zostane v dôsledku rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku v družstvách majetková účasť na výstavbe bytu / bytov / alebo nebytového priestoru. / § 256, ods. 3 OZ /
 2. Prevodom časti členských práv a povinností
 3. Po smrti člena, ktorí vlastnil viac členských vkladov, ak tieto zdedilo viac dedičov

Článok 11
Členské práva

 1. Člen družstva má právo najmä :

a/ zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze samosprávy a prostredníctvom delegátov na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze družstva / zhromaždenia delegátov /

b/ voliť a byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony

c/ predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva a byť o ich vybavení informovaný d/ zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a používať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom

e/ na pridelenie konkrétne určeného bytu , / nebytového priestoru / ak na výzvu družstva zaplatí členský podiel vo výške a v lehote určenej družstvom. Pri svojpomocnej výstavbe vzniká členovi toto právo zaplatením splatnej peňažnej čiastky zálohového členského podielu a uzavretím písomnej zmluvy o inom plnení. Člen má právo na vydanie rozhodnutia o pridelené bytu do tridsiatich dní po vzniku práva na pridelenie byt

 1. / na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu / nebytového priestoru / na základe rozhodnutia o pridelení družstevné bytu / nebytového priestoru / vydaného príslušným orgánom družstva, na základe prevodu členských práv a povinností alebo ich časti a na základe dohody o výmene bytu.
 2. / na ročné vyúčtovanie zaplatených záloh nájomného a záloh za plnenia poskytované s užívaním bytu a ich vysporiadanie v termínoch týchto stanov

h/ rozhodovať o údržbe, inovácii, modernizácii bytu a jeho zriaďovacích predmetov pri povinnom dodržiavaní bezpečnostných predpisov o vyhradených technických zariadeniach a na ich realizáciu si vyžadovať súhlas družstva , resp.vyjadrenie pre stavebný úrad (§ 227, ods.5 OZ)

Článok 12

Členské povinnosti

 1. Člen družstva je povinný najmä :

a/ dodržiavať stanový družstva a plniť uznesenia orgánov družstva, vydané v súlade so zákonom a Stanovami

b/ zaplatiť členský podiel v určenej výške a lehote

c/ platiť nájomné za užívanie družstevného bytu a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo zálohy na n e / § 696 ObZ – Pre družstevné byty platí zásada nákladového typu nájomného, aby vo všetkých družstevných bytoch nájomné pokrývalo výdavky spojené s prevádzkou a správou bytového fondu a umorenie poskytnutého úveru. Výšku nájomného stanovuje predstavenstvo.

d/ uhradiť príspevky na činnosť družstva a za úkony vo výške určenej orgánmi družstva

e/ chrániť družstevný majetok, dodržiavať domový poriadok, prevádzkový poriadok nebytových priestorov, predpisy o požiarnej ochrane a riadne užívať a udržiavať byt /nebytový priestor/, ako aj spoločné priestory a zariadenia bytového domu a riadne užívať plnenia poskytované s užívaním bytu / nebytového priestoru / / § 689 ObZ /

f/ hradiť všetky opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu, ktoré nie sú hradené z normatívneho fondu prevádzky, údržby a opráv ( § 687),

g/ uzavrieť s družstvom za podmienok uvedených v Stanovách nájomnú zmluvu o nájme bytu (nebytového priestoru), ktorý je spôsobilý na užívanie v lehote určenej družstvom, alebo uhradiť družstvu újmu, ktorá mu vznikne onekoreným prevzatím bytu (nebytového priestoru). Ustanonovenie o náhrade škody § 420 ObZ)

h/ oznamovať družstvu a predsedovi samosprávy včas všetky zmeny týkajúce sa počtu osôb v byte a počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, ktoré sú podstatné pre vedenie členskej a bytovej evidencie a rozúčtovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu / nebytového priestoru / / § 228 O Z a § 686 ObZ – o nájomnej zmluve, kde je výpočet úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu závislý od údajov, ktoré podľa tohoto boduje nájomca povinný oznámiť/

i/ umožňovať povereným pracovníkom a zástupcom družstva po predchádzajúcom oznámení, zistenie technického stavu bytu / nebytového priestoru /, najmä stavu vyhradených technických zariadení a odpisovanie, servis a ciachovanie meračov, výmeny

j/ podieľať sa na úhrade straty družstva podľa týchto stanov./ § 226, ods. 1 písm. f OZ / k/prispievať podľa svojich možností k plneniu úloh družstva

1/ uhradiť podiel schodku základnej ekonomickej jednotky /strediska bytového hospodárstva /§ 226, ods. 1, písm.f OZ( podľa stanov

m/ podriaďovať sa písomne vyjadrenému stanovisku 2/3 väčšiny všetkých užívateľov bytov domu vo veciach inovácie alebo zavádzania takých systémov, ktoré môžu byť realizované, len ak sú jeho prvky inštalované v každom byte / § 238, ods. 3 OZ /

n/ zdržať sa šírenia nepravdivých informácií súvisiacich s činnosťou družstva

o/ rešpektovať smernice, rozhodnutia, nariadenia a zásady prijaté orgánmi družstva, všeobecné záväzné predpisy a konať v súlade s nimi

p/ pri prevode bytu do vlastníctva v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. sa podieľať na nákladoch spojených s prevodom a družstvu nahradiť preukázateľne zaplatené správne poplatky, odmenu notára a znalečné pomerne podľa počtu nadobúdateľov / § 5, ods. 7 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov /

 1. Pokiaľ sa v týchto Stanovách uvádza nájomné, u člena družstva, ktorý je už vlastníkom bytu to znamená povinnosť platiť náklady (poplatky), správne,prevádzkové , údržbu bytu a domu v zmysle pravidiel týchto stanov,
 2. V prípade, že člen družstva, ktorý je vlastník bytu, tento prenajme inej osobe, je povinný

v nájomnej zmluve s touto osobou zabezpečiť plnenie všetkých povinností voči družstvu, ktoré pre neho vyplývajú zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu, zmluvy o správe domu a týchto stanov. Nájomná zmluva musí obsahovať obmedzenie, podľa ktorého nájomca nemôže prenajatý byt prenášať ďalšej osobe bez súhlasu vlastníka bytu člena družstva.

 1. Člen družstva vlastník bytu je povinný bezodkladne oznámiť skutočnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy ním uzavretej s inou osobou bytovému družstvu.
 2. V prípade predaja alebo darovania bytu je člen družstva vlastník bytu povinný predložiť kúpnu alebo darovaciu zmluvu bytovému družstvu do 30 dní od podania návrhu na vklad nehnuteľností a usporiadať členstvo podľa čl.17 týchto stanov.
 3. Družstvo a člen – vlastník bytu môže ďalšie vzájomné práva a povinnosti upraviť zmluvne o výkone správy tak, že nebudú v rozpore s týmito Stanovami. Ustanovenia článkov týchto Stanov sú nedeliteľnou súčasťou zmlúv o výkone správy s členmi družstva ako vlastníkmi bytov podľa zákona 182/93 Z.z., s výnimkou tých ustanovení článkov Stanov, ktoré sa týkajú výlučne nájomného vzťahu člena družstva nájomníka bytu.

Článok 13

Členstvo v družstve pri súčasnom vlastníctve bytu / nebytového priestoru /

 1. Členovia – vlastníci bytov / nebytových priestorov/ majú rovnaké práva a povinnosti ako ostatní členovia s výnimkou tých práv a povinností, ktoré sú bezprostredne viazané s nájmom družstevného bytu / nebytového priestoru /. Pri zmiešanom type vlastníctva bytov v bytovom dome je na rozhodnutie vo veci domu potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.,
  pričom každý vlastník má za každý byt jeden hlas. Za neprevedené byty do vlastníctva vystupuje ako vlastník družstvo , ktoré má toľko hlasov, koľko je neprevedených bytov. Vo veciach činnosti družstva, ktoré sú podľa stanov zverené orgánu samosprávy rozhodujú všetci členovia družstva v dome t.j. členovia vlastníci ako aj členovia nájomcovia..
 2. Člen, ktorý v súlade so zákonom a všeobecne platnými právnymi predpismi nadobudol vlastníctvo k bytu / nebytovému priestoru / má práva a povinnosti výslovne uvedené v Stanovách a ďalej má práva a povinnosti ako člen – nájomca družstevného bytu s výnimkou tých práv a povinností, ktoré sú obsahom nájomného vzťahu .

Článok 14

Majetková účasť člena v družstve

 1. Majetkovú účasť člena v družstve tvorí základný členský vklad ( § 223 ods. 3 OZ) a ďalší členský vklad (členský podiel § 223 ods. 4 OZ), podiel na fonde /prevádzky/, údržby a opráv domu ( ak v ňom býva) a podiel na čistom obchodnom imaní ( § 6 ods. 3 OZ ) /tiež nedeliteľný fond…/
 2. Základný členský vklad je pre členov – družstva 16,596 986 € (zaokrúhlene 16,60 €) (uznesenie zhromaždenia delegátov zo dňa 12.12.1997) pre fyzické osoby a 82,984 798 ^(zaokrúhlene 82.98 €) pre právnické osoby
 3. Ďalší členský vklad je majetková účasť člena na výstavbe družstevného bytu ( nebytového priestoru ) zahŕňajúca členský podiel zvýšený o členom splatený investičný úver .
 4. Vyrovnávací podiel podľa týchto stanov je základný členský vklad.
 5. Člen družstva má povinnosť k úhrade strát družstva do výšky 98,58 €, pokiaľ Zhromaždenie delegátov nerozhodne inak) § 222, ods.2 OBZ)

Článok 15
Členský podiel.

 1. Členský podiel predstavuje majetkovú účasť člena na družstevnej výstavbe. Členský podiel je jedným zo zdrojov majetku družstva.
 2. Zálohovú výšku členského podielu určí družstvo pred začatím výstavby tak. aby jeho výška kryla rozpočtom stanovené náklady pripadajúce na družstevný byt ( nebytový priestor ), ktorý bude pridelený členovi, zníženú o príslušnú časť poskytnutého štátneho príspevku na výstavbu družstevného domu a o úver poskytnutý peňažným ústavom a o iné zdroje získané na výstavbu.
 3. Člen je povinný zaplatiť zálohový členský podiel pred začatím výstavby vo výške a v lehote určenej družstvom. Iné plnenie spočíva v hodnote prác, prípadne v hodnote vecného plnenia pri svojpomocnej výstavbe a to v rozsahu určenom zmluvou o inom plnení na členský podiel, uzavretou medzi družstvom a členom. Túto časť členského podielu určí družstvo vo výške rozpočtového nákladu stavby zníženého o štátny príspevok, predpokladanú výšku úveru poskytnutého peňažným ústavom a iné zdroje poskytnuté na výstavbu.
 4. Ak je nevyhnutné zvýšiť zálohu na členský podiel na pokrytie nákladov výstavby, je člen povinný zvýšenie uhradiť vo výške, spôsobom a v lehote určenej družstvom.
 5. Po dokončení stavby vysporiada družstvo s peňažným ústavom finančné zdroje. Po finančnom uzavretí stavby rozdelí družstvo náklady a zdroje financovania objektu na jednotlivé byty a nebytové priestory a predstavenstvo rozhodne o konečnej výške členského podielu.
 6. 8 rozdelením nákladov a zdrojov financovania na byty a nebytové priestory a s rozhodnutím o konečnej výške členského podielu oboznámi družstvo člena najneskôr do šiestich mesiacov od finančného uzavretia stavby. Rozhodnutie o konečnej výške členského podielu musí byť Členovi doručené do vlastných rúk. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen písomne odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok.
 7. Doklad o rozdelení nákladov a zdrojov financovania objektu na jednotlivé byty a miestnosti neslúžiace k bývaniu zašle družstvo na vedomie aj výboru samosprávy.
 8. Členský podiel sa zhodnocuje o členom splatenú časť úmoru úveru poskytnutého peňažným ústavom na výstavbu bytového domu.

Článok 16

Členský podiel uvoľneného bytu

 1. Pred uzavretím nájomnej zmluvy uvoľneného bytu / nebytového priestoru / určí predstavenstvo výšku členské podielu nasledujúceho užívateľa čiastkou zodpovedajúcou zostatkovej hodnote členského podielu zvýšenej o splatený úver a náklady spojené s uvoľnením bytu

Článok 17

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, akonáhle príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva . / § 230 OZ / Podpisy účastníkov prevodu musia byť úradne overené. Pri prevode členstva nemá prevádzajúci člen nárok na vyrovnací podiel.

Pri prevode členských práv (predaji bytu – u člena vlastníka) člen družstva je povinný dohodnúť písomne s budúcim užívateľom, resp. vlastní kom bytu ktorý z nich za príslušný zúčtovací rok (1.1.-31.12) predchádzajúci rok v ktorom sa prevod uskutočnil, obdrží vyúčtovanie zálohového predpisu úhrady za užívanie bytu (má sa za to, že družstvo v čase prevodu ešte nevie vyúčtovanie uskutočniť – viď. článok stanov ….o termíne vyúčtovania) a prevezme od družstva preplatok, resp. uhradí nedoplatok. Ak k dohode nedôjde je predpísaná záloha na toto vyúčtovanie a zložiť družstvu pri prevode prevádzajúcim min. 199,16 €.

Preplatok, resp. nedoplatok z vyúčtovania nájomného, resp.služieb k bytu za rok, v ktorom sa prevod uskutočnil preberá resp.,uhradí nedoplatok právoplatný člen – nájomca bytu (v tomto prípade je na bývalom členovi a terajšom členovi ako sa na uvedenom dohodnú, ale nezávisle mimo družstva).

ČI. 18

Prevod časti práv a povinností spojených s členstvom

 1. člen môže previesť časť práv a povinností spojených s členstvom za podmienok uvedených v čl. 17 na iného člena toho istého družstva aj v prípade, že :

– člen – nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru prevádza časť práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve týkajúce sa buď bytu alebo nebytového priestoru.

 1. Členovia toho istého družstva si môžu vzájomne previesť časť práv a povinností spojených

s členstvom v družstve a to v prípadoch, keď predmetom prevodu sú práva a povinnosti týkajú – ce sa bytov, z ktorých aspoň k jednému nevznikol nájom bytu uzavretím nájomnej zmluvy.

sa bytov, z ktorých aspoň k jednému nevznikol nájom bytu uzavretím nájomnej zmluvy

ČI. 19

Odstúpenie od zmluvy o inom plnení na členský podiel pri svojpomocnej výstavbe

 1. Člen môže odstúpiť od zmluvy o inom plnení na členský podiel pri svojpomocnej výstavbe písomným oznámením tejto skutočnosti družstvu.
 2. Družstvo môže rozhodnutím predstavenstva na základe návrhu výboru samosprávy, alebo na základe vlastného zistenia odstúpiť od zmluvy o inom plnení na členský podiel pri svojpomocnej výstavbe ak člen

a/ si neplní prijaté záväzky zo zmluvy o inom plnení na členský podiel

b/ trvalo porušuje pracovnú disciplínu alebo vykazuje bez viny družstva neuspokojivé pracovné výsledky

c/ zavinil, že družstvu pri svojpomocnej výstavbe vznikla značná škoda, alebo podstatné zdraženie

 1. O odstúpením družstva od zmluvy o inom plnení na členský podiel môže predstavenstvo rozhodnúť

v prípadoch uvedených v ods. 2, písm. a/ a b/, len ak dal členovi výstrahu doporučeným listom a člen výstrahu v určenej lehote nerešpektoval.

V prípade uvedenom v ods. 2, písm. c, len ak vyzval člena doporučeným listom na náhradu škody a člen škodu v určenej lehote nenahradil.

 1. Odstúpením od zmluvy o inom plnení na členský podiel, zaniká právo na vydanie rozhodnutia o pridelení bytu / nebytového priestoru / resp. právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu / nebytového priestoru /.
 2. Rozhodnutie predstavenstva o odstúpení od zmluvy o inom plnení na členský podiel musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen odvolať. Odvolanie má odkladný účinok.
 3. Odstúpením od zmluvy o inom plnení na členský podiel sa ruší zmluva o inom plnení na členský podiel.

ČI. 20

 1. V dôsledku zániku zmluvy o inom plnení na členský podiel vzniká členovi nárok na vrátenie peňažnej časti členského podielu zníženej o základný členský vklad a na úhradu hodnoty vecného plnenia na členský podiel a na vyúčtovanie hodnoty osobného plnenia.
 2. Nárok na vrátenie peňažnej časti členského podielu zníženej o základný členský vklad a na úhradu hodnoty vecného plnenia vzniká členovi uplynutím šiestich mesiacov od platného odstúpenia od zmluvy.
 3. Člen má nárok na vyúčtovanie hodnoty osobného plnenia do jedného roka po uzavretí stavby s peňažným ústavom a na jej úhradu do tridsiatich dní odo dňa, kedy bol s j ej vyúčtovaním oboznámený. Družstvo môže tento nárok uspokojiť aj skôr, ak nie sú pochybnosti o finančnom vysporiadaní príslušnej stavby.
 4. Pri výplate peňažnej časti členského podielu a hodnoty iného plnenia na členský podiel má družstvo právo na započítanie svojich zročných pohľadávok voči členovi.

 

ČI. 21

Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká :

A/ písomnou dohodou

B/ vystúpením

C/ smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča

D/ vylúčením

E/ zánikom družstva likvidáciou

F/ vyhlásením konkurzu na majetok člena, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena . (§ 231 OZ)

G/ukončením zmluvy o výkone správy s členom – vlastníkom (ako podľa .A / pri zmene správcu domu – samosprávy)

ČI. 22
Zánik členstva dohodou

 1. Ak sa družstvo a člen dohodnú na zániku členstva, členstvo zaniká dohodnutým dňom.
 2. Dohodu o zániku členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Jedno vyhotovenie dohody o skončení členstva vydá družstvo členovi.

ČI. 23

Zánik členstva vystúpením

 1. Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov / najdlhšie však uplynutím šesť mesiacov /. Táto lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení predstavenstvu družstva písomného oznámenia člena o vystúpení z družstva. / 231, ods. 2 OZ/
 2. Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu družstva do jedného týždňa po prijatí uznesenia najvyššieho orgánu družstva. Nárok na vyrovnací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva. / § 255, ods. 2 OZ/
 3. Oznámenie o vystúpení môže člen odvolať len písomne a so súhlasom družstva.

ČI. 24

Zánik členstva smrťou člena

 1. Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo v družstve na dediča, ktorému pripadol základný členský vklad alebo členský podiel. Ak členský podiel v dedičskom konaní pripadne viacerým dedičom, členom družstva sa stáva ten z dedičov, ktorého určí dohoda dedičov alebo rozhodnutie súdu o tom, že sa stáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu, / Podľa § 700, ods. 3 ObZ – pri družstevnom byte môže spoločný nájom vzniknúť len medzi manželmi. / S prechodom členstva prechádza na dediča aj nájom družstevného bytu / nebytového priestoru /, prípadne právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu / nebytového priestoru /. Ak členstvo neprešlo na dediča, zaniká členstvo smrťou člena. Ak patrili poručiteľovi dva alebo viac členských
  podielov v tom istom družstve, môžu jednotlivé členské podiely pripadnúť rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom jeho smrti na dve alebo viac individuálnych členstiev / prípadne spoločných členstiev manželov / jednotlivých dedičov.
 2. Členským podielom sa pre účely dedičstva rozumie zostatková hodnota členského podielu a hodnota inej majetkovej účasti, poručiteľa na výstavbe družstevného bytu / miestnosti neslúžiacej na bývanie /.

Článok 25
Vylúčenie

 1. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena :

A/ ak opätovne a napriek výstrahe družstva porušuje svoje členské povinnosti určené zákonom a Stanovami. /231, ods. 3 OZ/

B/ ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, jeho majetku alebo členom družstva. /231, ods. 3 OZ /

C/ ak po prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva nezaplatil v lehote určenej predstavenstvom družstva základný členský vklad / jedná sa o iný dôležitý dôvod v zmysle § 231, ods. 3 OZ – ak je uvedený v Stanovách možno člena z členstva vylúčiť – podobne je to aj u písm. d/.

D/ ak neplatí platby a úhrady za plnenie poskytované s nájmom a užívaním družstevného bytu za čas dlhší ako tri mesiace, alebo prenechá družstevný byt do podnájmu inej osobe bez predchádzajúceho súhlasu družstva.

 1. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v ods. 1, písm. a, b, c,d iba do troch mesiacov odo dňa, keď zistilo dôvod na vylúčenie, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
 2. Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa ods. 1, písm. b predmetom šetrenia iného orgánu, začína sa lehota troch mesiacov, podľa ods. 2 dňom, kedy sa družstvo dozvedelo o výsledku tohoto šetrenia.
 3. V rozhodnutí o vylúčení člena družstva musí byť uvedený dôvod, ktorý sa nemôže dodatočne meniť. Členstvo zaniká márnym uplynutím 15 dňovej odvolacej lehoty od doručenia rozhodnutia predstavenstva členov.
 4. Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do 15 dní od doručení a písomného rozhodnutia podať odvolanie na zhromaždenie delegátov./ ďalej len ZD / Odvolaní e má odkladný účinok. Členstvo zaniká dňom doručenia rozhodnutia odvolacieho orgánu

o potvrdení o vylúčenia.

 1. Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie zhromaždenia delegáto vo vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami.

Pri vyslovení súdom neplatnosti zániku členstva podľa ods. 6, vzniká poškodenému právo na náhradu spôsobenej škody.

 1. O vylúčení z dôvodov podľa bodu 1, písm. a môže predstavenstvo rozhodnúť, len ak dalo členovi výstrahy doporučeným listom do vlastných rúk a člen upozornenie v danej lehote nerešpektoval. Táto lehota musí byť najmenej 15 dní od doručenia výstrahy.
 2. V prípade prerokovávania vylúčenia člena na ZD musí byť tento na ZD pozvaný doporuče-ným listom doručeným do vlastných rúk v termíne najneskôr 8 dní pred konaním ZD.
 3. Predstavenstvo družstva je povinné spoločne s pozvánkou na ZD zaslať delegátom písomné zdôvodnenie vylúčenia a písomné odvolanie vylučovaného člena. Predstavenstvo ako aj vylučovaný člen má právo vystúpiť na ZD s obhajobou svojich stanovísk v trvaní najviac 20 minút. Právo prítomnosti môže vylučovaný člen preniesť na inú osobu / táto osoba sa musí preukázať overeným splnomocnením /, alebo môže od neho odstúpiť.

Článok 26

Zánik spoločného členstva manželov

 1. Spoločné členstvo manželov zaniká :

A/ smrťou jedného z manželov

B/ dohodou rozvedených manželov

C/ rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu bytu rozvedenými manželmi

D/ dohodou manželov, resp. rozhodnutím súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva

E/ dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva vo forme notárskej zápisnice.

 1. Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve smrťou jedného z nich, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu pozostalý manžel. Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených manželov alebo rozhodnutím súdu.
 2. Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia – spoloční členovia družstva, ktorí užívajú spoločne družstevný byt a nebytový priestor dohodnú, že jeden z nich bude užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor, alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvá každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. To isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch bytov.
 3. Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká aj prevodom ich členských práv a povinností, písomnou dohodou s družstvom, vystúpením, vylúčením alebo zánikom družstva po ukončení likvidácie. / § 715 ObZ a čl. 25 týchto stanov /
 4. Rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva a následnou dohodou manželov, resp. rozhodnutím súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva, alebo dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá musí mať formu notárskej zápisnice, pričom spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z manželov, ktorého určí rozhodnutie súdu alebo dohoda manželov. Spoločný nájom družstevného bytu zostáva zachovaný. /§§ 148, 148a, 143a ObZ /.

Členstvo právnickej osoby zaniká jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na majetok člena, prípadne zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok člena pre nedostatok majetku. Ak má právnická osoba právneho nástupcu, vstupuje nástupca do všetkých doterajších jej členských práv a povinností. /

článok 27

Majetkové vysporiadaníe

 1. Zánikom členstva za trvania družstva vzniká bývalému členovi / spoločným členom / alebo jeho dedičom nárok na vyrovnaní podiel.
 2. Pri výplate vyrovnacieho podielu započíta družstvo svoje zročné pohľadávky voči bývalému členovi.
 3. Vyrovnaní podiel je splatný do troch mesiacov od zániku členstva a schválenia ročnej účtovnej závierky avšak vždy až po vyprataní predmetného bytu alebo nebytového priestoru / odkladacia podmienka /.

Článok 28

Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo výmeny bytu nevzniká doterajšiemu členovi alebo spoločným členom voči družstvu nárok na vyrovnací podiel podľa čl. 27. Vzájomné nároky si účastníci prevodu alebo výmeny bytu usporiadajú medzi sebou.

Článok 29

Členská evidencia

Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno a priezvisko, bydlisko fyzickej osoby a obchodný názov, sídlo a IČO právnickej osoby a dátum vzniku členstva. Družstvo vedie evidenciu všetkých členských vkladov. V zozname sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému, kto preukáže právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. Člen družstva má právo do zoznamu nahliadať a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu zápisu v zozname. / § 228 OZ/

Tretia časť

Poradovníky a prideľovanie bytov

Článok 30

Zostavovanie poradovníkov

Družstvo prideľuje byty / nebytové priestory / svojim členom podľa dĺžky členstva. Pri svojpomocnej výstavbe prihliadne družstvo aj na potreby výstavby a schopnosť člena na financovanie výstavby.

Článok 31
Dĺžka členstva

Pre účely zostavovania poradovníka sa členovi započítava dĺžka členstva od jeho vzniku, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak.

 1. Dĺžka členstva člena, ktorému splynuli členstvá sa pre účely zostavovania poradovníka započítava z toho členstva, v rámci ktorého doteraz nebola uspokojená jeho bytová potreba.
 2. Dĺžka členstva člena, ktorý v tom istom družstve žiada o pridelenie iného bytu ako užíva, alebo iného nebytového priestoru, sa pre potreby zostavovania poradovníka počíta odo dňa doručenia jeho žiadosti o pridelenie bytu.
 3. Dĺžka členstva člena, ktorý sa stal nájomcom nebytového priestoru v prípadoch uvedených v čl.
 • písm. a sa pre účely zostavovania poradovníka na pridelenie bytu započítava odo dňa premeny členstva.
 1. Dĺžka členstva člena, ktorý prevodom časti členských práv a povinností previedol na iného člena toho istého družstva nájom bytu, sa pre účely zostavovania poradovníka počíta odo dňa podania žiadosti o pridelenie bytu.

Článok 32

 1. Návrh poradovníkov predloží družstvo na pripomienky členom najneskôr dva mesiace pred jeho predložením na schválenie. O zverejnení vyrozumie členov spôsobom v družstve obvyklým. Návrh poradovníkov musí byť členom prístupný po dobu najmenej tridsiatich dní. V tomto čase môžu členovia podávať svoje pripomienky.
 2. Poradovník schvaľuje predstavenstvo.
 3. Schválený poradovník musí byť počas jeho platnosti zverejnený spôsobom v družstve obvyklým.

Článok 33

Prideľovanie bytov

 1. Byty prideľuje predstavenstvo členom podľa poradia v poradovníku.
 2. Predstavenstvo môže prideliť byt mimo poradovníka v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä z dôvodov dôležitých potrieb bytového družstva. V jednom roku je možné takto prideliť najviac 10 % z celkového počtu pridelených bytov podľa poradovníka v príslušnom roku, najmenej však jeden byt.
 3. Mimo poradovníka môže ďalej predstavenstvo prideliť byt členovi, ktorého byt, ktorý v družstve užíva, sa stal neobývateľným, alebo ak bol člen družstva zbavený práva na pridelenie bytu alebo nájmu družstevného bytu nesprávnym postupom družstva. Predstavenstvo môže na základe návrhu obce prideliť byt mimo poradovníka aj v prípadoch, keď prideľovaný byt bol uvoľnený vyprataním doterajšieho užívateľa do náhradného bytu / ubytovania / poskytnutého obcou.
 4. Mimo poradovníka môže predstavenstvo po prejednaní s výborom samosprávy prideliť uvoľnený byt členovi, ktorý v tom istom družstevnom dome už užíva nevyhovujúci byt jeho bytovej potrebe, ak uzavrie člen s družstvom písomnú dohodu, že doteraz ním užívaný byt vyprace a vráti družstvu.
 5. Mimo poradovníka pridelí predstavenstvo aj uvoľnený byt v prípadoch, keď družstvo nezostavilo poradovník alebo členovia v ňom zoradení už boli uspokojení, prípadne nemajú o pridelenie bytu záujem, a to podľa dĺžky členstva.
 6. Mimo poradovníka pridelí predstavenstvo uvoľnený byt, ak si to osobitné dôvody vyžadujú.

Článok 34

 1. Pred pridelením bytu družstvo písomne vyzve člena na zaplatenie členského podielu podľa či. 15 a pri ďalšom pridelení podľa čl. 16 a prípadne na uzavretie zmluvy o inom plnení na členský podiel pri svojpomocnej výstavbe. Lehotu na zaplatenie stanoví najmenej na 15 dní od doručenia výzvy do vlastných rúk.
 2. Ak nesplatí člen v stanovenej lehote členský podiel podľa ods. 1 alebo písomne odmietne uzavretie zmluvy o inom plnení na členský podiel pri svojpomocnej výstavbe, predstavenstvo mu byt nepridelí.

Článok 35

Zmena rozhodnutia o pridelení bytu

Družstvo môže po dohode s členom do uzavretia nájomnej zmluvy zmeniť svoje právoplatné rozhodnutie o pridelení bytu. Nové pridelenie sa považuje za realizáciu pôvodného poradovníka v prípade, ak ide o pridelenie bytu mimo poradovníka, za realizáciu tohto pridelenia.

Článok 36

Zrušenie rozhodnutia o pridelení bytu

 1. Predstavenstvo družstva zruší právoplatné rozhodnutie o pridelení bytu v prípade odstúpenia od zmluvy o inom plnení na členský podiel.
 2. Predstavenstvo môže zrušiť právoplatné rozhodnutie o pridelení bytu v prípadoch :

A/ ak člen na výzvu družstva neuhradil v určenej výške a lehote zvýšenie členského podielu podľa či. 15, ods. 4

B/ ak člen odmietol uzavrieť bez vážnych dôvodov zmluvu o nájme družstevného bytu / nebytového priestoru /.

 1. Rozhodnutie o zrušení právoplatného rozhodnutia o pridelení družstevného bytu musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu podľa ods. 2 sa môže člen odvolať. Odvolanie má odkladný účinok.
 2. V prípade zrušenia rozhodnutia podľa ods. 1 vzniká členovi nárok na majetkové vysporiadanie podľa čl. 27.
 3. V prípade zrušenia rozhodnutia podľa ods. 2 vzniká členovi nárok na vrátenie zálohového členského podielu zníženého o základný členský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvoch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o pridelení bytu.

Štvrtá časť

Nájom družstevného bytu

Článok 37

Vznik nájmu družstevného bytu / nebytového priestoru /

 1. Nájom družstevného bytu / nebytového priestoru/ vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo / prenajímateľ / prenecháva svojmu členovi / nájomcovi / do užívania družstevný byt / nebytový priestor /. Nájom družstevného bytu sa uzatvára na dobu neurčitú. / § 685 ObZ/.

/ Pozn. Podľa § 871 ObZ sa právo osobného užívania bytu podľa predchádzajúcich predpisov platných do 31.12.1991, ktoré trvalo ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona 509/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, t.j. ku dňu 1.1.1992, mení dňom účinnosti uvedeného zákona t.j. dňom 1.1.1992 na nájom bytu./

 1. Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy :

A/ na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu / nebytového priestoru / vydaného predstavenstvom družstva

B/ prevodom členských práv a povinností podľa čl. 18 alebo prevodom časti členských práv a povinností podľa čl. 18

C/ na základe dohody o výmene bytu.

 1. Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu / opis bytu, jeho príslušenstva a jeho stav / a rozsahu užívania, výšku nájomného a spôsob výpočtu za plnenia spojené s užívaním bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzatvorila písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica. / § 685 a nasl. ObZ /

Článok 38

Práva a povinnosti z nájmu bytu

]. S členom nájomcom družstevného bytu a s manželmi spoločnými nájomcami, môžu na základe jeho / ich / práva, užívať byt aj jeho / ich / príbuzní v priamom rade, ako aj osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti. Počet týchto osôb a jeho zmenu je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu a predsedovi samosprávy.

 1. Nájomca bytu a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt, aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. / § 688 ObZ /
 2. Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a užívať plnenia, ktorých poskytovanie je s užívaním bytu spojené. / § 689 ObZ /
 3. Nájomca je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv a vo výkone týchto ich práv ich svojim chovaním neobmedzovať. / § 690 ObZ /

Článok 39

]. Družstvo je povinné zabezpečiť členovi – nájomcovi družstevného bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním bytu. Je povinné najmä odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a na plnenia poskytované s užívaním bytu / netýka sa prevodu členských práv a povinností a výmeny bytu /. / § 687 ObZ /

 1. Všetky opravy a výmeny konštrukčných prvkov (aj okná) v byte súvisiace s jeho užívaním si zaisťuje a hradí nájomca (spoločné nájomníci). Družstvo hradí zo zdrojov normatívneho – fondu prevádzky a údržby výmeny rozvodov tepla (mimo radiátorov) ústredného kúrenia, rozvodov plynu, vody až po bytové uzávery. Ďalej družstvo hradí opravy a výkony stúpačiek vedení vody, plynu, kanalizácie a elektriny od bytových prípojok, opravy strechy a fasád (§ 687 ObZ)

Článok 40

 1. Ak družstvo nesplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu bytu alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení družstva závady odstrániť a požadovať v nevyhnutnej miere od družstva náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť v družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, aj sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad. / § 691 ObZ /
 2. Ak člen nájomca družstevného bytu sa nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a obvyklej údržby bytu, družstvo má právo urobiť tak po predchádzajúcom upozornení člena na jeho náklady. / § 692 ObZ /

 

Článok 41

Člen nájomca družstevného bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu prostredníctvom výboru samosprávy potrebu opráv v byte a dome ktoré má zabezpečiť družstvo a umožniť družstvu ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti. Z § 692 ObZ Z

Článok 42

Člen nájomca družstevného bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú v byte. Ak sa tak nestane, má družstvo právo po predchádzajúcom upozornení člena, závady a poškodenia odstrániť a požadovať od neho náhradu vynaložených nákladov. Z § 693 ObZZ

Článok 43

Člen nájomca družstevného bytu nesmie bez súhlasu predstavenstva vykonávať stavebné úpravy a am inú podstatnú zmenu v byte a v spoločných priestoroch domu. Z § 694 ObZ Z

Článok 44

Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatná zmeny v byte len so súhlasom člena nájomcu družstevného bytu. Ak vykonáva družstvo takéto úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je člen povinný ich vykonanie umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti. Z § 695 ObZ Z

ČLÁNOK 45

PREDPIS MESAČNÝCH ZÁLOH

predpis mesačných záloh na plnenia a fondu prevádzky, údržby a opráv

Pri zabezpečovaní prevádzky domu a bytov správca vypočíta výšku preddavkov na úhradu za poskytované plnenia (predpis mesačných záloh) pripadajúce na jednotlivé byty, pričom vychádza zo skutočných nákladov účtovaných za predchádzajúce obdobie a predpokladaných nákladov na nasledujúce zúčtovacie obdobie.

Súčasťou nákladov za poskytované plnenia spojené s užívaním bytu (predpis mesačných záloh) je:

 1. Čiastka určená podľa §10 odst. 1 zákona 182/1993 Z.z. na tvorbu fondu údržby a opráv.

Právomoc správcu (predstavenstva SBD) upraviť výšku čiastky svojím rozhodnutím a dohodou s vlastníkmi z dôvodu zákonom upravených cien štátom a iných vonkajších vplyvov,

ktoré znižujú zdrojové krytie čiastky (tvorbu a čerpanie premietnuté do ekonomicky oprávnených

položiek nákladov na opravy a údržbu) nie je dotknutá. Použitie fondu podlieha riadnej inventarizácii

k 31.12. bežného roka. Prekročenie čerpania tvorby podlieha vyúčtovaniu s vlastníkmi kľúčom podľa veľkosti vecného podielu z bytového domu užívaného vlastníkom. Výška čiastky je daná pod bodom a.) v predpise mesačných záloh, ktorý j e‘ nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, jej zmena, úprava sa riadi ustanoveniami § 10 a§ 14 zákona 182/1993 Z.z a jeho noviel.

 1. Čiastka určená podielom na j eden byt na vykrytie nákladu správnej a prevádzkovej réžie (prevádzka domov) správy:
 • správnych činností (účtovných, ekonomických, právnych),
 • prevádzkovej réžie vyplývajúcej zo zákona o tepelnej energetike a jeho zabezpečení,
 • prevádzkovej réžie vyplývajúcej zo zákona o vyhradených technických zariadeniach,
 • prevádzkovej réžie vyplývajúcej zo zabezpečenia činností podľa stavebného zákona.

Takto určená čiastka (čiastky ) ako cena je daná pod bodom b.) v predpise mesačných záloh, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Právomoc správcu ( predstavenstva SBD ) upraviť výšku čiastky svojim rozhodnutím z dôvodu zákonom upravených cien štátom a iných vonkajších vplyvov ( inflácia …) resp. dohodou s vlastníkmi nieje dotknutá.

 1. Čiastka určená podielom na jeden byt na vykrytie nákladov správy a prevádzky televízneho káblového rozvodu SBD Šaľa (cena za dodávku televízneho signálu).Takto určená čiastka ako cena je daná pod bodom c.) v predpise mesačných záloh, ktorý j e nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Jej výška je určená všeobecnými podmienkami na poskytovanie služba retransmisie v SBD Šaľa, vydané podľa § 40 a nasl.

Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 1. Čiastka určená podielom na jeden byt na vykrytie nákladov súvisiacich s odpočtami, kontrolou a zabezpečením meracej a regulačnej techniky (MART). Takto určená čiastka ako cena je daná pod bodom d.) v predpise mesačných záloh, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Právomoc správcu (predstavenstva) upraviť výšku čiastky svojim rozhodnutím z dôvodu zákonom upravených cien štátom a iných vonkajších vplyvov (inflácia …) resp. dohodou s vlastníkmi nieje dotknutá.
 2. Čiastka určená ako cena poistenia bytového domu správcom / poistenie nehnuteľného investičného majetku.
 3. Čiastka určená ako náklady elektrickej energie spoločnej — svetlo, správca náklady v dome nezúčtuj e podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu určeného podľa § 5 odst.l pís. b zákona 182/93.

g Čiastka určená za vykurovanie domu, správca pri rospočítavaní vykurovania postupuje v zmysle vyhlášky č. 630/2005 Z.z.

 1. Čiastka za náklady za spotrebu teplej úžitkovej vody. Skutočné náklady za teplú úžitkovú vodu správca ro zúčtuj e na základe získaných údajov z určených meradiel v mieste prípravy teplej úžitkovej vody /DOS/ a získaných údajov z určených meradiel v bytoch tak, že tepelná energia sa rozúčtuje podľa vyhlášky 630/2005 a náklady studenej vody na prípravu teplej úžitkovej vody nezúčtuje z nameranej spotreby v byte, vynásobenej prepočítavacím koeficientom, ktorý vyjadruje vzájomný pomer medzi nameraným množstvom vody v DOS a súčtom nameraných spotrieb teplej úžitkovej vody v bytoch.
 2. Čiastka za náklady za spotrebu studenej vody /pitnej vody- SV/. Skutočné náklady za studenú vodu správca rozúčtuje z nameranej spotreby v byte vynásobenej prepočítavacím koeficientom, ktorý vyjadruje vzájomný pomer medzi fakturovanou spotrebou za dom zníženú o množstvo vody na prípravu teplej úžitkovej vody v DOS.
 3. Čiastka určená za spotrebu plynu (ak je vykurovaný dom plynom). Správca náklady na dom rozúčtuje podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu určeného podľa § 5 odst.l pís.b zákona 182/93.
 4. Čiastka ako inkaso za výber mesačného predpisu zálohy prostredníctvom inkasného strediska pošty

v celkových realizovaných nákladoch k bytu podľa výpisov z pošty, resp. inkasného strediska.

 1. Čiastka za deratizáciu, resp. náklady súvisiace s čistením a podobnými službami realizovanými v zmysle rozhodnutia mesta Šaľa, ro zúčtovaní e nákladov za dom správca vykoná podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu určeného podľa § 5 odst.l pís. b zákona 182/93.
 2. m. Čiastka určená na splácanie pohľadávky (ak je určená). Ak je určená, má osobitný charakter a je dohodnutá s vlastníkom.
 3. n. Čiastka určená zo zákona č. 422/2005 Z.z. za odtok dažďovej vody. Skutočné náklady za dom správca rozúčtuje podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu určeného podľa § 5 odst.l pís.b zákona 182/93.
 4. o. Čiastka určená ako nadnormatívna tvorba fondu , údržby a opráv (NT FBH, ak je určená)
 5. p. Čiastka určená ako cenové rozdiely (časový sklz medzi vydaným novým mesačným predpisom a cenami, za ktoré správca už platí./
 6. Čiastka určená ako SZBD — náklady vyplývajúce z členstva v združení Slovenského zväzu bytových družstiev na jeden byt.
 7. Čiastka iné.

Správca (predstavenstvo SBD) na základe zásady skutočnej cenovej kalkulácie (plánovanej kalkulácie) rozhoduje o výške čiastok uvedených v bodoch b.,c,d.a e. Správca je oprávnený zmeniť výšku mesačných preddavkov a položiek uvedených v bodoch a.,b.,c. … s., ak je nato dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, alebo zmeny rozsahu poskytovaných služieb.

 1. / Skutočné náklady za poskytované plnenia spojené s užívaním bytu nezúčtuje správca podľa spoluvlastníckeho podielu, v prípade meraní podľa nameraných hodnôt spotreby a schválených pravidiel družstvom, prípadne

podľa iných podmienok, na ktorých sa obidve strany dohodnú, ak podmienky rozúčtovania nie sú stanovené všeobecne záväznou právnou normou.

Z./ /Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv za dom správca vedie oddelene od účtov správcu v banke. ‚•

správca vedie .samostatný analytický účet za dom, ktorý je rozvedený do ďalších analytických účtov účtovných skupín podľa účtovnej osnovy v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

Prostriedky z úhrad od vlastníkov súvisiace s prevádzkou a správou domu / predpis, nedoplatky…/ získané úhradou do pokladnice správcu v hotovosti, správca tieto prostriedky vloží na účet domu v banke.

Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb. Majetok vlastníkov nemôže byť súčasťou konkurznej podstaty správcu ani predmetom výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov / Občiansky súdny poriadok, Exekučný poriadok /, ktorý smeruje proti majetku správcu. Správu účtu správca zabezpečuje tak, že náklady / výnosy / účtu sú nákladmi /výnosmi / správcu.

 1. / Správca zodpovedá za záväzky vlastníkov vzniknuté pri výkone správy až do výšky splatených úhrad za

plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v dome. Zodpovednosť za úhradu záväzkov voči dodávateľom služieb a tovaru, ktoré obstaráva správca v rámci zmluvy o výkone správy, nesie vlastník, iba ak nie sú kryté úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv správcovi.

 1. / Správca je oprávnený prechodne použiť prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv z účtu vlastníkov

na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov alebo nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

 1. / Úhrady na plnenia resp. preddavky mesačného zálohového predpisu do fondu prevádzky, údržby a opráv sú

vlastníci povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu. Vlastníci tieto preddavky poukazujú prostredníctvom združeného inkasa, bezhotovostným bankovým prevodom, prostredníctvom pokladne správcu v hotovosti, resp, iným dohodnutým spôsobom.

 1. / Rozdiel medzi zálohou a skutočnými nákladmi vynaloženými na poskytovanie plnenia v priebehu vyúčtované

ho obdobia vyúčtuje správca s vlastníkom najneskôr do 31.5. nasledujúceho vyúčtovacieho obdobia. Vyúčtovaním obdobím sa rozumie kalendárny rok.

 

 1. / Vyúčtovaním zistený preplatok uhradí správca vlastníkovi najneskôr do 31.7. bežného roka, zistený nedoplatok

je vlastník povinný uhradiť do 30 dní od obdržania vyúčtovania, pri reklamácii najneskôr do 31.8. bežného roka.

 1. / Ak nezaplatí člen družstva a vlastník bytu nedoplatok, mesačný zálohový predpis, resp. iný dlh, je povinný

zaplatiť družstvu zmluvnú pokutu podľa § 544 Obč. zák. vo výške 2,5 promile z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

Ak nezaplatí člen družstva – nájomník bytu resp. nebytového priestoru nedoplatok resp. mesačný zálohový predpis do lehoty splatnosti, je povinný zaplatiť družstvu poplatok z omeškania 2,5 promile / § 4 nar.

vlády č. 87/95 Z.z. / za každý deň omeškania.

 1. / Členovia družstva nájomcovia bytov a nebytových priestorov uhrádzajú predpis mesačných záloh mesačne

vopred na účet domu. Súčasťou predpisuje nájomné a splátka investičného úveru z výstavby domu s príslušenstvom. Čiastka podľa čl. 45/l,a,b,d,e,o,p,r,s predstavuje nájomné.

 1. /Body 7,8 č. 45 platia obdobne aj pre nájomcov bytov, členov SBD.

Článok 46

 1. Člen nájomca družstevného bytu má právo na primeranú zľavu z nájomného, ak družstvo napriek jeho upozorneniu neodstráni v byte alebo v dome závadu, ktorá podstatne alebo po dlhší čas zhoršuje jeho užívanie. Právo na primeranú zľavu má člen aj vtedy, ak sa neposkytli plnenia spojené s užívaním bytu alebo sa poskytovali vädne, ak sa v dôsledku toho užívanie bytu zhoršilo.
 2. Rovnaké právo má člen nájomca družstevného bytu, ak sa stavebnými úpravami v dome podstatne alebo na dlhší čas zhoršia podmienky užívania bytu alebo domu.
 3. Člen nájomca družstevného bytu má právo na primeranú zľavu z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, pokiaľ ich družstvo riadne a včas neposkytuje.

/ § 698 ObZ /

Článok 47

Právo na zľavu z nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu je potrebné uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov od odstránenia vád. / § 699 ObZ / Priznanú zľavu zúčtuje družstvo na ťarchu normatívneho fondu prevádzky a opráv, ak predstavenstvco nerozhodne inak.

 

Článok 48

Spoločný nájom družstevného bytu manželmi

 1. Ak za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich sa stane nájomcom družstevného bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi.
 2. Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom družstevného bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom družstevné bytu uzavretím manželstva.
 3. Ustanovenie ods. 2 platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzavretím manželstva len niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu.
 4. Ustanovenia ods. 1 a 2 sú neplatné, ak manželia trvalé spolu nežijú.

/§ 703 a nasl. ObZ

Článok 49

Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu, sú obidvaja manželia oprávnení spoločne a nerozdielne. / § 701 ObZ/

Článok 50

Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne :

A/ rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve

B/ dohodou rozvedených manželov – spoločných členov družstva, prípadne rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu / § 148 a 705 ObZ /

C/ smrťou jedného z manželov

D/ zánikom nájmu družstevného bytu

Článok 51

 1. Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo nájmu družstevného bytu po rozvode manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva / § 705, ods. 2 ObZ – judikatúra /
 2. Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve a toto trvalo až do rozvodu manželstva, zostáva členom družstva a právo užívať družstevný byt tomu z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou medzi nimi. V prípade, ak nedôjde k dohode medzi nimi, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu. / § 705 ObZ /
 3. Ak zomrie manžel a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak zomrie manžel a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným nájomcom družstevného bytu pozostalý manžel. / § 707 ObZ /

Článok 52

Podnájom bytu / časti bytu /

 1. Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme len s písomným súhlasom družstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie povinností v zmysle § 711, ods. 1, písm. d Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak sa nedohodlo inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia dôvodov v lehote podľa § 710, ods. 3 Občianskeho zákonníka v platnom znení. / 719 ObZ /
 2. Ak člen družstva nájomca družstevného bytu nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu dobu byt užívať a ak družstvo nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým, aby prenajatý byt alebo jeho časť nájomca družstevného bytu prenechal inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu družstevného bytu rozhodnutím nahradiť prejav vôle družstva. / § 719 ObZ /
 3. Ak bol podnájom dojednaný na určitú dobu, skončí sa tiež uplynutím tejto doby.
 4. Po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na náhradný podnájom. / § 719 ObZ /

Článok 53

Výmena bytu

 1. Člen nájomca družstevného bytu môže so súhlasom družstva uzavrieť dohodu o výmene bytu. Dohoda musí mať písomnú formu.
 2. Ak člen nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru vymieňa iba byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie s osobou, ktorá nie je členom družstva, predstavenstvo neudelí súhlas s dohodou o výmene, pokiaľ sa táto osoba nestane členom družstva.
 3. Ak ide o výmenu bytov vtom istom družstve, nadobudne dohoda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie predstavenstva, ktorým bol udelený súhlas s dohodou. Ak ide o výmenu bytov v rôznych družstvách alebo o výmenu bytu družstevného za byt nedružstevný, nadobudne dohoda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie posledného orgánu príslušného na udelenie súhlasu.
 4. Vzájomný prevod členských práv a povinností na základe dohody o výmene bytov nastane dňom uzatvorenia nájomnej zmluvy k vymenenému bytu.

/ § 715 ObZ /

Článok 54

 1. Právo na splnenie dohody o výmene bytov sa musí uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa, kedy bol s dohodou vyslovený súhlas, inak právo zanikne.
 2. Ak dodatočne nastanú u niektorého z účastníkov výmeny také závažné okolnosti, že nemožno splnenie dohody od neho spravodlivo požadovať, môže od dohody odstúpiť, musí však tak urobiť bez zbytočného odkladu. Povinnosť na náhradu škody tým, nie je dotknutá.

/§ 716 ObZ/

 

Článok 55

Zánik nájmu družstevného bytu

Nájom družstevného bytu zaniká :

A/ zánikom členstva nájomcu družstevného bytu podľa čl. 21

B/ písomnou dohodou medzi družstvom a členom nájomcom družstevného bytu dňom určeným v dohode

C/ písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu, vo výpovedi musí byť uvedená lehota, kedy sa má nájom skončiť. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená. Písomná výpoveď musí obsahovať dôvody výpovede, ktoré nemožno dodatočne meniť a musí byť doručená do vlastných rúk. / 710 ObZ / / Pre doručovanie písomnej výpovede platia ustanovenia čl. 114 týchto stanov. /

Článok 56

Výpoveď nájmu družstevného bytu

 1. Predstavenstvo družstva môže vypovedať nájom členovi družstva nájomcovi družstevného bytu len z dôvodov ak

a / nájomca družstevného bytu, alebo ten, kto je členom jeho domácnosti hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome / § 711, ods. 1, písm. c ObZ/

b/ člen nájomca družstevného bytu hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu zaplnenia poskytované s užívaním družstevného bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu družstva / §711, ods. 1, písm. d ObZ/

c/ člen nájomca družstevného bytu využíva byt bez súhlasu družstva na iné účely ako na bývanie / § 711, ods. 1, písm. g ObZ/

d/ je potrebné z dôvodov verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať./§ 711, ods. 1, písm. e ObZ – okolnosti odôvodňujúce výpoveď z tohto dôvodu vyplývajú zo stavebných predpisov o užívaní stavby a o nevyhnutných úpravách a odstraňovaní stavieb – § 85 až 93 Stavebného zákona. Dôvody výpovede nájmu bytu uvedené v 711, ods. 1, písm. a,b a f ObZ v podmienkach bytového družstva nepripadajú v úvahu /

Článok 57

Bytové náhrady

 1. Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.
 2. Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu družstevného bytu a členov jeho domácnosti.
 3. Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.
 4. Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených a priestor pre uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej spotreby.
 5. Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas, nemá nájomca družstevného bytu právo na bytovú náhradu.
 6. Ak Občiansky zákonník v platnom znení neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu.
 7. Nájomca, ktorý je povinný byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.
 8. Zabezpečením bytovej náhrady je pre účely týchto stanov predloženie písomného vyhlásenia osoby /fyzickej alebo právnickej /, ktorá poskytne bytovú náhradu o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme na bytovú náhradu s osobou, ktorá má byt vypratať.

/§ 712 ObZ /

 1. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa čl. 56, bod 1, písm. d týchto stanov / § 711, ods.l, písm. e Občianskeho zákonníka v platnom znení / člen nájomca má právo na náhradný byt, ktorý veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného je primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. / § 712a, ods. 1 ObZ /
 2. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v čl. 56, bod 1, písm. a týchto stanov /
 • 711, ods. 1, písm. c Občianskeho zákonníka v platnom znení / nájomca nemá právo na bytovú náhradu. Ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie. / § 712a, ods. 2 ObZ /.
 1. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa čl. 56, bod 1, písm. b nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájmu z uvedeného dôvodu nájomca nemá právo na bytovú náhradu, ak však ide o dôvod osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie. / § 712a, ods. 3 ObZ/.
 2. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa §711, ods. 1, písm. d Občianskeho zákonníka nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery družstva umožňujú, poskytne sa mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, ktorý má nájomca vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu mu však umožniť dennú dochádzku do práce. / § 712a. ods. 4 ObZ/

Ak sa nájomný pomer skončil opätovne z dôvodu podľa § 711, od s. 1, písm. d Občianskeho zákonníka nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, poskytne sa nájomcovi namiesto náhradného bytu alebo náhradného ubytovania iba prístrešie. / § 712a, ods. 5 ObZ /

 1. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711, ods. 1, písm. g Občianskeho zákonníka / člen nájomca družstevného bytu využíva byt na iné účely ako na bývanie / člen nájomca družstevného bytu nemá právo na bytovú náhradu. / § 712a, ods. 6 ObZ /
 2. Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu, ak to neustanoví osobitný zákon. / Pozri § 4 zákona č. 189/1992 Zb. /

Článok 58

Nájom a podnájom nebytových priestorov

 1. Nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný predpis / zákon č. 116/1990 Zb. v platnom znení /.

Článok 59

Použitie bytu na iné účely ako na bývanie

 1. Časť bytu môže člen nájomca družstevného bytu alebo členovia jeho domácnosti používať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom predstavenstva družstva.
 2. Trvalé použitie bytu na iné účely ako na bývanie upravuje osobitný predpis. Stavby možno užívať len na účely určené v kolaudačnom rozhodnutí – § 85 Stavebného zákona, o zmenách tohto účelu rozhoduje stavebný úrad, účastníkom stavebného konania je vlastník stavby – bytové družstvo, ktoré je súčasne aj prenajímateľom družstevného bytu. Za družstvo súhlas udeľuje predstavenstvo.

Článok 60

Zmluvy alebo dohody uzatvárané členom družstva v zmysle týchto stanov s inými fyzickými osobami / čl. 17,18,54,55 / musia byť opatrené overenými podpismi zúčastnených strán. To isté platí aj o podpísaní písomného oznámenia o prevode práv a povinností spojených s členstvom v družstve a písomného súhlasu nadobúdateľa? čl. 18/.

 Piata časť

Orgány družstva

Článok 61

Orgány družstva sú:

 1. Zhromaždenie elegátov
 2. Predstavenstvo
 3. Predseda predstavenstva
 4. Kontrolná komisia
 5. Členská schôdza samosprávy

Článok 62

Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov, občiansky bezúhonní, ktorí spĺňajú morálne predpoklady k výkonu funkcie, najmä však si plnia povinnosti člena družstva podľa článku 12 týchto stanov. / § 238 OZ/ /.

Článok 63

 1. Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákonných predpisov a týchto stanov spadajú do ich pôsobnosti.
 2. Kolektívne orgány družstva rozhodujú uznesením. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje ich riadne zvolanie, prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov a súhlas väčšiny hlasov prítomných členov, okrem prípadov stanovených zákonom a týmito Stanovami.

/§ 238 OZ/

Článok 64

 1. Funkčné obdobie členov orgánov Predstavenstva, Kontrolnej komisie, Zhromaždenia delegátov je päťročné

Článok 65

 1. Členovia orgánov družstva sú povinní vykonávať svoje funkcie s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Stanovami a v rozsahu v akom im tieto boli zverené všeobecne záväznými predpismi a týmito Stanovami. Ak pri výkone funkcie spôsobia družstvu škodu, zodpovedajú za ňu v rozsahu stanovenom v zákone.

Článok 66

 1. Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu, t.j. porušuje všeobecne záväzné právne predpisy a tieto stanový, prípadne úmyselne spôsobí škodu družstvu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil a povolať dňom účinnosti jeho odvolania náhradníka podľa stanoveného poradia.
 2. Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa končí dňom, kedy odstúpenie prerokoval orgán, ktorého je členom. Príslušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí po tom, ako sa o odstúpení dozvedel, najdlhšie však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie považuje za prerokované. / § 248, ods. 1 OZ /
 3. Ustanovenie ods. 2 platí primerané aj v prípade, ak členstvo v orgáne zanikne smrťou člena, kedy postupuje predstavenstvo v zmysle týchto stanov.

Článok 67

 1. Členovia predstavenstva nemôžu byť členmi kontrolnej komisie. Členovia kontrolnej komisie a predstavenstva nemôžu byť medzi sebou manželmi, súrodencami alebo príbuznými v priamom rade. /§ 247, ods. 1 OZ/.
 2. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie, riaditeľ, nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti . / § 249 OZ/

Článok 68

 1. ri hlasovaní má každý člen orgánu j eden hlas.
 2. V orgánoch družstva sa hlasuje verejne. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní.
 3. Uznesenie predstavenstva a konmtr.komisie možno prijať aj hlasovaním písomne, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej

techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento rípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných.

 1. Spôsob hlasovania na zhromaždení delegátov sa určí pri schválení programu rokovania.
 2. Členská schôdza samosprávy uznesenie príjme verejným, resp. tajným hlasovaním, alebo môže prijať uznesenie aj  písomným hlasovaním jednotlivých členov. Pri písomnom hlasovaní

sa hlasujúci pokladajú za prítomných.

Článok 69

 1. Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré boli uvedené na schválenom programe, prípadne o záležitostiach, na prejednávaní ktorých sa orgán družstva dodatočne uzniesol.
 2. Rokovanie orgánov družstva spočíva v prednesení podnetu na rokovanie, v rozprave a spravidla je zakončené uznesením. Rokovanie sa vedie tak, aby bol zistený skutočný stav veci. Predsedajúci rokovania má právo prerušiť člena orgánu pri prednesení podnetu.

Článok 70

 1. O každej schôdzi orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať :

A/ dátum a miesto rokovania orgánu

B/ prijatie uznesenia

C/ výsledky hlasovania

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov musí obsahovať okrem uvedených náležitostí aj neprijaté námietky delegátov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie, podpisy zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice

 1. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze orgánu, pozvánka a podklady, ktoré boli priložené k prerokovávaným bodom.
 2. Každý člen príslušného orgánu má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.

Článok 71

Zhromaždenie delegátov

 1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu funkciu členskej schôdze.
 2. Zhromaždenie delegátov sa schádza najmenej raz za rok.
 3. Na Zhromaždení delegátov si uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva, kontrolovať činnosť družstva, jeho orgánov prostredníctvom svojich delegátov.
 4. Do pôsobnosti Zhromaždenia delegátov patrí:
 5. meniť stanový
 6. voliť a odvolávať členov predstavenstva, kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa

ktorého zvolení náhradníci členov predstavenstva a kontrolnej komisie nastupujú na miesto odstupujúcich členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

 1. schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku po predchádzajúcom overení audítorom ,
 2. rozhodovať o rozdelení a použití zisku, resp. o spôsobe úhrady straty,
 3. rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania a základného členského vkladu,
 4. rozhodovať o základnej koncepcii rozvoja družstva,
 5. rozhodovať o splynutí, zlúčení, premene, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy,
 6. rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,
 7. stanoviť zásady pre určovanie výšky nájomného a poskytovanie služieb spojených s užívaním bytu, spôsob ich vyúčtovaní a platenia ,
 8. stanovuje kľúč právoplatných delegátov na Zhromaždení delegátov tak, že za každú samosprávu je jeden delegát (jeden náhradník) okrem samospráv na ulici kpt.Jaroša, A.Sládkoviča , Jazernej v Sali.

Tieto samosprávy po dohode samospráv zastupuje jeden spoločný delegát (náhradník ) Samosprávy v obci Selice zastupuje po dohode samospráv jeden delegát (náhradník)

 1. stanovuje že právoplatného delegáta môže zastupovať iba právoplatný náhradník,
 2. rozhodovať o výške limitu odmien pre orgány družstva (rozhodovanie o vyplatení odmeny členovi orgánu prinmáleží týmto orgánom)
 3. do pôsobnosti Zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti pokiaľ si toto rozhodovanie vyhradilo alebo pokiaľ tak nestanoví zákon,
 4. Schôdza Zhromaždenia delegátov je neverejná.

Článok 72

 1. Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz za rok.
 2. Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne :

jedna tretina členov družstva

jedna tretina delegátov kontrolná komisia

/ § 239 OZ /

 1. Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr osem dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánka musí ďalej obsahovať dátum, hodinu

a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály. Pokiaľ je zhromaždenie delegátov zvolané v zmysle čl. 78 ods. 4 týchto stanov, v programe musí byť zahrnutý bod, ktorý je dôvodom zvolania.V lehote osem dní pred konaním schôdze zhromaždenia delegátov, delegáti podávajú písomné podnety a návrhy do podatelne družstva do programu rokovania, pokiaľ tak neurobili v predchádzajúcom období. Predsedajúci ZD na konaní ZD ďalšie návrhy do navrhovaného programu neprijme.

4.. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci právoplatní delegáti. Členovia predstavenstva , kontrolnej komisie a riaditeľ sa zhromaždenia delegátov zúťastňujú s hlasom poradným, pokiaľ nie sú zvolení ako delegáti.

Na zhromaždení delegátov, kde sa uskutočňujú riadne alebo doplňovacie voľby, sú pozývaní navrhnutí kandidáti do predstavenstva a kontrolnej komisie.

Článok 73

Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov / ďalej len ZD / tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné ZD musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238, ods. 3 Obchodného zákonníka písm. i týchto stanov.

Článok 74

Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia ZD, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami družstva. Návrh na súd môže podať člen, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania ZD. Návrh možno na súd podať len v lehote jedného mesiaca odo dňa, kedy člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. / 242 OZ /

Článok 75
Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva medzi zasadnutiami Zhromaždenia delegátov a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie je zákonom, Stanovami a rozhodnutiami ZD vyhradené inému orgánu družstva.
 2. Predstavenstvo plní uznesenia ZD, podáva mu správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.
 3. Počet členov predstavenstva je 7 až 9.
 4. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou manželmi, príbuznými v priamom rade a súrodencami.
 5. Predstavenstvo volí zo svojho stredu predsedu predstavenstva prípadne podpredsedov .
 6. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.
 7. Odstupujúce predstavenstvo je povinné bez zbytočných prieťahov a načas, najneskôr do 30 dní, vykonať všetky úkony spojené s ukončením funkčného obdobia.
 8. Schôdzi predstavenstva sa môže zúčastniť predseda kontrolnej komisie, prípadne ním poverený člen kontrolnej komisie. Riaditeľ družstva má povinnosť a právo zúčastňovať sa na zasadnutí predstavenstva.
 9. Predstavenstvo schvaľuje organizačné normy družstva.

Článok 76

 1. Za predstavenstvo koná navonok predseda, podpredseda,riaditeľ,alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva., alebo riaditeľ spolu s jedným členom predstavenstva.
 2. Predstavenstvo pre Zhromaždenie delegátov kompletizuje došlé návrhy na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, navrhuje Zhromaždeniu delegátov kandidátov do orgánov družstva.
 3. Členovia alebo zamestnanci družstva sú oprávnení robiť menom družstva právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom alebo je to v obchodnom styku obvyklé.
 4. Predstavenstvo môže na základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické a právnické osoby.

Článok 77

 1. Schôdzu predstavenstva zvoláva a riadi predseda, prvý alebo druhý podpredseda, (riaditeľ)
 2. Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.
 3. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva. / § 243a, ods. 1 OZ /
 4. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým spôsobili družstvu. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie členskej schôdze; to neplatí, ak je uznesenie členskej schôdze v rozpore s právnymi predpismi alebo so Stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila. / § 243a, ods. 2 OZ /
 5. Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané; stanový družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvorí s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas ZD. / členská schôdza/ / § 243a, ods. 3 OZ /
 6. Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ družstva, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku družstva. Nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa družstvo vzdá nárokov na náhradu škody alebo s ním uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok družstva vyhlásený konkurz, nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva uplatňuje správca konkurznej podstaty. / § 243a, ods. 4 OZ /
 7. Stanovy družstva sa stávajú primerane svojím obsahom (najmä články 62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71/e,72,75,76,77) písomným dokumentom (zmluvou o výkone funkcie § 66, ods.3 OZ) medzi členmi predstavenstva a zhromaždením delegágtov. Prijatie zvolenia za člena predstavenstva je doložené zápisom a uznesením Zhromaždenia delegátov s tým, že novozvolený člen predstavenstva na schôdzi Zhromaždenia delegátov túto voľbu neodmietol (resp. sa jej nevzdal).

Článok 78
Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokováva sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa zasadaní ostatných orgánov družstva.
 2. Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva,potorm ako bolo vykonané zo zákona overenie (schválenie) audítotorom.
 3. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené, nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.
 4. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi družstva..
 5. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.
 6. Na plnenie svojej činnosti si kontrolná komisia môže zriaďovať pracovné skupiny pod vedením člena kontrolnej komisie.
 7. Členovia kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva.
 8. Členovia kontrolnej komisie, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým spôsobili družstvu. Člen kontrolnej komisie nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia kontrolnej komisie nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie ZD /členskej schôdze /; to neplatí, ak je uznesenie ZD /členskej schôdze/ v rozpore s právnymi predpismi alebo so Stanovami družstva.
 9. Dohody medzi družstvom a členom kontrolnej komisie obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena kontrolnej komisie sú zakázané; stanový družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena kontrolnej komisie. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom kontrolnej komisie alebo uzatvorí s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas ZD. / členská schôdza/

/ § 244, ods. 8 OZ – na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť za škodu sa primerane použijú ustanovenia § 243a OZ /.

 1. Pri vykonávaní kontroly v družstve, kontrolná komisia postupuje v zmysle zákona č.10/96 Z.z. ktorého ustanovenia je povinná aplikovať primerane na podmienky družstva.

Článok 79

 1. Počet členov kontrolnej komisie je 5.
 2. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu, o spôsobe voľby rozhoduje komisia.

Článok 80

 1. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby najmenej raz za tri mesiace.
 2. Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda alebo poverený člen kontrolnej komisie.
 3. Podklady na rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol a revízií, ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.

Článok 81

 1. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena. / § 251, ods. 1 OZ /
 2. Každý člen družstva je oprávnený konať v zmysle § 251, ods.2,3 OZ.

Článok 82

Predseda predstavenstva

 1. Predseda predstavenstva zvoláva a riadi rokovanie predstavenstva družstva a navrhuje jeho program. Súčasne rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov na rokovanie predstavenstva družstva. Predseda predstavenstva je predsedajúcim na schôdzi Zhromaždenia delegátov
 2. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva, alebo riaditeľ.

Článok 83
Riaditeľ

Riadenie bežnej činnosti družstva

 1. Bežnú činnosť družstva riadi riaditeľ družstva v rozsahu stanovenom organizačným poriadkom družstva, vymedzením jeho právomoci a zodpovedností podľa obchodného zákoníka, Stanovami družstva, predstavenstvom družstva. Vo vzťahu k zamestnancom družstva sú jeho právomoci vymedzené ako u zamestnávcateľa v organizácii družstva.

Vo vzťahu k orgánom družstva:

 1. členským samosprávam, výborom samospráv, predsedom samospráv sú právomoci a zodpovednosti riaditeľa vymedzené Stanovami, organizačným poriadkom a ostatnými predpismi a uzneseniami schválenými vyššími orgánmi družstva,
 2. k predstavenstvu družstva riaditeľ družstva sa zodpovedá za bežnú činnosť družstva podľa zákoníka práce,
 3. k ostatným orgánom družstva – tieto vzťahy nie sú definované
 4. Riaditeľ v rámci bežnej činnosti vydáva normy (smernice,pokyny…)v družstve v súlade so Stanovami družstva a včeobecne platnými záväznými predpismi.
 5. Riaditeľ uzatvára s vlastníkmi bytov zmluvy o výkone správy.
 6. Riaditeľ sa zapisuje do Obchodného registra

článok 84

samospráva

 1. Samospráva je organizačnou jednotkou družstva. Zriaďuje sa schválením predstavenstva, ktoré stanoví okruh jej pôsobnosti.
 2. Jednotlivé družstevné domy, rodinné domčeky a objekty s nebytovými priestormi, postavené podľa samostatnej projektovej dokumentácie, ktorých výstavba bola samostatne financovaná.
 3. Úlohou samosprávy je aktivizovať členov a umožňovať im priamu účasť na spoločenskej a hospodárskej činnosti družstva.
 4. Orgány družstva, ktoré zabezpečujú činnosť samospráv , sú členská schôdza samosprávy a podľa potreby sa môže voliť výbor samosprávy.
 5. Samospráva, resp. členská schôdza samosprávy voči predsedovi samosprávy a výboru samosprávy plní kontrolnú funkciu.

 

ČLÁNOK 85

Členská schôdza samosprávy členov družstva vlastníkov bytov bytového domu / schôdza vlastníkov bytov v zmysle zákona 182/93 Z.z. NR- SR /

 1. Členská schôdza samosprávy volí a odvoláva zo svojho stredu výbor samosprávy 3 až 5 členný / viacčlenný nepárne číslo / ako zástupcov vlastníkov bytov členov družstva. Výbor samosprávy volí a odvoláva predsedu

ýboru samosprávy, zástupcu vlastníkov bytov a členov družstva, ktorý je touto voľbou zvoleným delegátom na zhromaždenie delegátov, pokiaľ členská schôdza nerozhodne inak. Výbor samosprávy môže na zhromaždenie delegátov delegovať okrem predsedu výboru člena výboru.

 1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním na schôdzi vlastníkov rozhodovať o správe spoločných častí, spoločných zariadení domu a príslušenstva. Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dnom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní odo dňa konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým, ktorým je vyvesenie v informačnej tabuli vo vchodoch bytového domu

a vhodenie oznamu do poštových schránok, pričom vhodenie potvrdia najmenej dve osoby. Schôdzu vlastníkov zvoláva správca. Doručovanie oznámenia sa vykoná vhodením do poštovej schránky vlastníka a u tých vlastníkov, ktorí v byte nebývajú, sa im zašle poštou na ich posledne známu adresu, prípadne inak podľa konkrétnej zvyklosti.

Okrem správcu môže zvolať schôdzu vlastníkov štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov správca do 15 dní od doručenia žiadosti o zvolanie schôdze. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze, spôsobom uvedeným. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom sa doručuje aj správcovi, ak má schôdza rozhodovať oblohách pre správcu / §lla zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov/. Zvolanie schôdze môžu vlastníci dohodnúť so správcom v inom termíne.

 

3- Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a dvojtretinovou väčšinou podľa zákona. Ak počet zúčastnených vlastníkov neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených vlastníkov, to neplatí ak ide ohlasovanie, o schválenie zmluvy o výkone správy, jej zmien alebo ojej zánik, o vypovedanie zmluvy o výkone správy, schválenie podania návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby, rozhodovanie o výbere dodávateľa, rozhodovanie o zmene spôsobu úhrad prevádzky, údržby a opráv inak ako podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu /je potrebná dvojtretinová väčšina/, vyslovenie súhlasu o prevode vlastníctva nebytového priestoru inému ako jeho nájomcovi a o súhlas s prevodom nebytového priestoru v dome, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia o úvere a zabezpečení úveru, o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome, o zmene formy výkonu správy, o zmene správcu.

 1. Prehlasovaný vlastník má právo obrátiť sa na súd, aby vo veci rozhodol v zmysle Z 14 odst.4, zák. 182/93. Vlastníci bytov môžu hlasovať písomne v zmysle § 14 odst.6, odst.3 zák. 182/93 Z.z.

Na zvolávanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, kde je potrebné /podľa programu schôdze/ rozhodnúť s viac ako päťdesiat percentnou väčšinou hlasov vlastníkov v dome podľa zákona, môže správca ■splnomocniť inú fyzickú alebo právnickú osobu alebo výbor samosprávy, predsedu výboru samosprávy ako zástupcu vlastníkov. Splnomocnenie musí byť v písomnej forme. Zvolávanie schôdze vlastníkov informačného a iného charakteru zabezpečujú výbory samospráv a predsedovia — ako zástupcovia vlastníkov. O každom rokovaní schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyhotoví písomná zápisnica, ktorá obsahuje program schôdze, predmet rozhodovania vlastníkov a výsledok hlasovania, ktorú podpisuje predsedajúci schôdze vlastníkov, zapisovateľ a dvaja overovatelia. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, plnomocenstvá, prípadne iné materiály, ktoré boli predmetom rokovania. Výsledok hlasovania na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze spôsobom v dome obvyklým, ktorým je vyvesenie výsledkov v informačnej tabuli vo vchodoch domu. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno uschováva správca vo svojej agende a druhé zástupca vlastníkov bytov v dome.

 1. Za každý byt alebo nebytový priestor v dome má vlastník alebo spoluvlastníci j eden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome. Vlastníci môžu písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ich na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, potom musí splnomocnenec hlasovať v súlade s príkazom.
 2. Predstavenstvo v domoch výlučne členov —nájomcov bytov postupuje obdobným spôsobom pri organizovaní členskej schôdze samosprávy podľa čl. 85 body 1,2,3,4,5.

 

Článok 89

Výbor samosprávy

 1. Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy;
 2. Výbor samosprávy predovšetkým:
 3. plní úlohu na úseku predmetu činnosti družstva v okruhu pôsobnosti samosprávy,
 4. sleduje technický stav objektov strediska bytového hospodárstva, zaisťuje formou objednávky – žiadanky na správu družstva prevedenie opráv a údržby a spolupracuje pri ich zaisťovaní. Upozorňuje členov samosprávy na ich púovinnosti odstraňovať závady v bytoch,
 5. stará sa o zvyšovanie kultúry bývania, čistotu a úpravu okolia, ochranu životného

prostredia v okruhu pôsobnosti samosprávy,

 1. dbá o dodržiavanie poriadku, zásad slušnosti a dodržiavania slušných mravov

medzi členmi,

 1. predkladá predstavenstvu návrh na úhradu nákladov spojených s prevádzkou bytov, spoločných a nebytových priestorov,
 2. zaisťuje bezstratové hospodárenie samosprávy na fonde prevádzky a údržby,

potvrdzuje správnosť účtovných dokladov,

 1. má právo kontroly správnosti vyúčtovania nákladov za samosprávu (domu – ako celku) vynaložených družstvom na zaisťovanie služieb a opráv za prítomnosti kontrolnej komisie, resp. odborníkov a znalcov splnomocnených predstavensvom (ak je to nevyhnutné),
 2. priebežne kontroluje tvorbu a čerpanie fondu prevádzky a údržby (normatívneho

a nadnormatívneho,

 1. zoznamuje členskú schôdzu samosprávy s výsledkami hospodárenia samosprávy,
 2. na výzvu predstavenstva sa vyjadruje ku zmluvám o podnájme bytu u členov – nájomcov
 3. podáva návrhy predstavenstvu na vylúčenie člena družstva a oznamuje mu svoje sta-

novisko ,

 1. predkladá predstavenstvu uznesenia z členskej schôdze a návrhy členskej schôdze a výboru samosprávy do Zhromaždenia delegátov,
 2. podáva členskej schôdzi samosprávy správy o svojej činnosti,
 3. p) zabezpečuje, poprípade riadi údržbu domu a zariadení domu (mimo výhradných technických a energetických zariadení).

Pri údržbe vyžadujúcej si osobitnú odbornú spôsobilosť a technologické postupy, kde družstvo postupuje podľa schváleného štatútu údržby bytového fondu (schvá-

 

leného predstavenstvom 30.4.1997 a Zhromaždením delegátov 12.12.1997), predseda výboru (resp.výborom samosprávy poverený člen samosprávy))e účastníkom pri zhodnotení družstvom navrhovaných technických riešení, po preverení kvality technológií, optimálnych cenových relácií a záruk realizátorov, ktorých výsledkom je rozhodnutie o výbere.

Článok 90

 1. Výbor samosprávy má 3-5 členov.
 2. Výbor samosprávy sa volí z členov samosprávy tak, aby členovia výboru samosprávy neboli medzi sebou manželmi alebo príbuznými v pokolení priamom.

Článok 92

 1. K zaisteniu svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich ustanovil.
 2. Úlohy pomocných orgánov určuje orgán, ktorý ich zriadil.
 3. Členovia pomocných orgánov sú volení alebo menovaní orgánom, ktorý ich zriadil.
 4. Ak je pomocný orgán menovaný, môže byť jeho členom i nečlen družstva.
 5. Členovia orgánov družstva – členovia predstavenstva, predseda, podpredseda, členovia kontrolnej komisie, predseda KK, podpredseda, členovia výborov samospráv, predsedovia, podpredsedovia, členovia pomocných orgánov, zamestnanci družstva, riaditeľ a námestníci, ktorí prichádzajú do styku s údajmi evidovanými pri ich spracovaní, resp.ich používaní v informačnom systéme družstva a ktoré podliehajú režimu podľa osobitných predpisov pre ich zverejňnovanie, sú týmito Stanovami viazaní mlčanlivosťou (napr.rodné číslo, dlžoby osôb družstvu,pracovné náležitosti zamestnancov, osobné evidovaných členov (nečlenov). Pre prípad, že povinnosť mlčanlivosti podľa tohoto odseku poruší člen družstva, takéto porušenie je dôvodom na vylúčenie takéhoto člena z družstva. O vylúčení rozhoduje predstavenstvo družstva. Týmto nie sú dotknuté všeobecné záväzné predpisy o porušení povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach v zmysle právoplatných, obchodnoprávnych, občianskoprávnych a iných platných predpisov.

 

Šiesta časť

Hospodárenie družstva

Článok 93

Financovanie činnosti družstva

 1. Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných z hospodárenia
 2. z bytového hospodárenia (bytovým fondom)
 3. z ostanej hospodárskej činnosti
 4. z iných zdrojov (dotácie, úvery…)
 5. Družstvo na zabezpečenie svojho hospodárenia vytvára príslušné fondy a rezervy

Článok 94

Bytové hospodárstvo

 1. Základnou ekonomickou jednotkou bytového hospodárstva je bytový objekt / dom ,samospráva)
 2. Činnosť strediska bytového hospodárstva sa financuje z nájomného a z úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytov / nebytových priestorov /.
 3. Prebytok – zisk (úspora na fonde prevádzky, údržby a opráv) viď článok 45/1 neprekročenie normatívu, z hospodárenia strediska bytového hospodárstva za rok ako zostatok prechádza do tvorby zdrojov na fonde prevádzky údržby sa opráv v ďalšom roku.

Schodok – strata (na fonde prevádzky údržby a opráv

viď článok 45/1/a – prekročenie normatívu) z hospodárenia strediska bytového hospodárstva za rok vysporiada družstvo podľa čl. 45/1/a.

Člen družstva je povinný prispievať na úhradu schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo nebytový priestor.

Článok 95

Ostatné hospodárenie

V rámci ostatného hospodárenia vznikajú (zanikajú) vnútrodružstevné útvary

 1. Vznik

Rozsah hospodárenia činnosti prevádzok družstva a ďalšie podnikateľské aktivity družstva

v rámci predmetu činnsoti družstva schvaľuje a upravuje svojimi uzneseniami predstavenstvo družstva na základe kritérií

a/ ekonomicky zdôvodnenej potreby družstva

b/ zákonom vyžadovaných činnosti

 1. Zánik vnútrodružstevných útvarovupravuje svojimi uzneseniami predstavenstvo družstva na základe kritérií
 2. ekonomickej neefektívnosti
 3. ak sa zruší zákon na základe ktorého boli vytvorené

Článok 96

 1. Družstvo pre ostatné hospodárenia (vnútrodružstevné útvary) podľa osobitných predpisov zriaďuje hospodárske strediská:
 2. správy družstva pre správu a prevádzku bytových domov
 3. prevádzky televízneho kábelového rozvodu
 4. údržby a opráv domov a bytov so zabezpečením dopravy a zásobovania
 5. prevádzky meracej a regulačnej techniky a odpočtov (MART)
 6. podľa potreby ďalšie hospodárske strediská

O výške príjmov ostatného hospodárenia ako určenie jednotlivých cien (resp.poplatkov) rozhoduje Predstavenstvo družstva na základe oprávnených nákladov vyplývajúcich zo skutočnej, resp.plánovanej kalkulácie alebo v rámci regulácie cien ak je cena štátom regulovaná.

 1. Príjmy na úhradu nákladov a výdavkov ostatného hospodárenia správy družstva získava:
 2. správa bytového fondu
 • z tržieb a realizáci výkonov a z čiastky určenej podľa článku 45 Stanov,
 • z poplatkov – zápisného nového člena – nájomcu (od 1.1.2003 vo výške 33,19 6),
 • z poplatku za prevod členských práv u člena nájomcu (od 1.1.2003 vo výške 232,36 6) aj pri výmene bytu),

-z poplatku za prevod členských práv u člena nájomcu pri nadobudnutí bytu od rodiča, súrodenca, od vlastných detí, od prarodičov, resp. od vlastných vnukov (od 1.1.2003 vo výške 16,60 €),

 • z poplatku pri prevode členského čísla (od 1.1.2003 vo výške 16,60 €),
 • z poplatku pri prevode členských práv u člena – vlastníka bytu (od 1.1.2003 vo výške 33,19 6),
 • z poplatku za máme vynaložené náklady pri odmietnutí realizácie prevodu bytu člena-
 • nájomcu do vlastníctva člena podľa zákona 182/93 Z.z. v prípadoch, keď bolo na jeho záväznú žiadosť uzavreté správne konanie v tejto veci (od 1.1.2003 vo výške 16,606),
 • z poplatku za konanie a rozhodnutie predstavenstva o súhlase vydať byt u člena – nájomcu do podnájmu (od 1.1.2003 vo výške 99,58 6),
 • z poplatku u člena – vlastníka bytu za vystavenie zmluvy o prevode bytu na člena-vlastníka bytu (od 1.1.2003 vo výške 16,60 6)
 • družstvo má právo vyúčtovať 33,19 6 za máme vynaložené náklady v súvislosti s úmyselným konaním člena družstva (za úmyselné konanie sa považuje napr.porušenie povinností a nesprístupnenie bytu – článok 12/i). Tento poplatok družstvo vyúčtuje po druhej výzve podanej doporučeným listom v prípade, že aj táto výzva nebude členom družstva rešpektovaná Skutočné náklady stredísk správnej réžie pre daňové účely ( rozlíšenie základu dane

z tržieb určených podľa článku 45 Stanov družstva – poplatok na správu za byt u členov

 • vlastníkov) družstvo vypočíta percentuálnym podielom podľa percentuálneho podielu prijatých tržieb stredísk správnej réžie určených podľa čl. 45 Stanov
 • z poplatkov podľa článku 45 Stanov a úrokov z bankových účtov družstva,ktoré

sú v konečnom dôsledku príjmom nedeliteľného fondu za uzavretý hospodársky rok po rozdelení hospodárskeho výsledku,

 • z príjmov prenajatých nebytových priestorov družstva (okrem bytových domov a garáží)
 • z poplatku za vystavenie upomienky (vymáhanie dlhov) 1,66 6
 1. správa a prevádzka televízneho kábelového rozvodu

Televízny kábelový rozvod (TKR 153) je nehnuteľným investičným majetkom družstva ako nedeliteľný fond, krytý zdrojmi nedeliteľného fondu. Jeho časti – bytové a domové prípojky v bytoch a domoch členov družstva nepodliehajú podľa zákona 182/93 Z.z. prevodu do vlastníctva člena družstva.

Náklady súvisiace so zriadením bytových prípojok sú pohľadávkou družstva ako správcu k členom družstva (resp.k účtu vlastníkov), ktorú družstvo účtovne na bankových účtoch usporiada k 1.1.2005 (zákon 367/2004 Z.z., zákon 182/1993, § ods.3, článok 45/3 Stanov družstva).

Režim prevádzky TKR sa riadi telekomunikačným zákonom a zákonom o vysielaní a retransmisii.

Pre poskytovanie týchto služieb platia pre družstvo a členov družstva (nečlenov) všeobecné podmienky vyplývajúce z telekomunikačného zákona na zriadenie a prevádzkovanie televíznych kábelových rozvodov. Všeobecné podmienky ako zmluvné podmienky sú pre správcu družstva a členov družstva právne záväzné (ako súčasť Stanov).

Príjmy na úhradu nákladov spojených s prevádzkou a správou TKR 153, družstvo získava

 • z tržieb a realizácie výkonov podľa článku 45 Stanov družstva,
 • z tržieb podľa všeobecných podmienok poskytovania služieb za pripojenie účastníka zaplatením jednorázového poplatku 66,39 € a ostatných poplatkov,
 • pred zánikom členstva v družstve podľa článku 21/G Stanov družstva, každý člen družstva je povinný uhradiť poplatok 66,39 € a ostatné poplatky.

Ďalej je povinný uhradiť 99,58 € Sk ako náklady súvisiace so zriadením bytovej prípojky.

V prípade zrušenia prípojok bytových a domovej (zrušenie dodávky televívzneho signálu domu), každý člen družstva v dome (samospráva) je povinný uhradiť družstvu účelne vynaložené náklady.

Družstvo tiež môže tieto poplatky a náklady súvisiace so zriadením bytovej prípojky , resp. účelne vynaložené náklady na zrušenie bytových prípojok a domovej prípojky zúčtovať na ťarchu účtu fondu prevádzky, údržby a opráv domu (samosprávy).

 1. Príjmami ostatného hospodárenia strediska údržby bytového fondu na úhradu nákladov jeho výkonov sú úhrady faktúr z fondu prevádzky údržby a opráv bytových domov v správe družstva a ostatné úhrady faktúr od odberateľov. Cenu výkonov údržby (HZS) a cenu zásobovacej réžie (percento) schvaľuje predstavenstvo na základe skutočnej (plánovanej) kalkulácie nákladov a v zmysle zákona o cenách č. 18/96 Z.z. Cenu v jednotlivých prípadoch údržby môže družstvo a výbor samosprávy dohodnúť zmluvným spôsobom (zmluva o dielo).

Náklady údržby družstvo podľa činností (pre daňové účely) rozdeľuje kľúčom podľa podielu na celkových realizovaných výkonov.

 1. Príjmami strediska MART sú predstavenstvom stanovené poplatky (cena) v podiele na jeden byt.

Osobitné ustaňovenie – všetky stanovené poplatky podľa týchto Stanov sú ako pre členov SBD (aj nečlenov) nenávratné. (SBD Šaľa je platcom DPH – k poplatkom je účrtovaná daň z pridanej hodnoty odvádzaná štátu).

Článok 97

Fondy družstva

 1. Družstvo vytvára nedeliteľný fond , fond základných členských vkladov, fond členských podielov,

fond družstevnej výstavby, sociálny fond a fond prevádzky, údržby a opráv bytových domov (fond bytového hospodárstva – FBH, ako dlhodobé prevádzkové zálohy)

 1. Tvorba a použitie fondov sa riadi zvláštnymi predpismi, Stanovami, uzneseniami predstvavenstva, uzneseniami Zhromaždenia delegátov

Článok 98
Základné imanie

 1. Základné imanie družstva tvorí súhrn základných členských vkladov (§ 223, ods.l OZ).
 2. Zapisované základné imanie družstva je 3 467,104 827 € (§223, ods.2 OZ)

 

Článok 99

Nedeliteľný fond

 1. Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10% zapisovaného základného imania. Družstvo k 1.1.2003 prekročilo hranicu tvorby 50% zapisovaného základného imania. Fond družstvo doplna najmenej o 90% ročného čistého zisku.
 2. Prostriedky nedeliteľného fondu nie sú uložené na zvláštnom účte a sú voľne k dispozícii.
 3. Zdroje nedeliteľného fondu sa používajú na úhradu straty z ostatného hospodárenia.
 4. Do nedeliteľného fondu ďalej patria štátne príspevky, hmotný a nehmotný investičný majetok nebytový.
 5. Nedeliteľný fond sa nemôže za trvania družstva použiť na rozdelenie medzi členov družstva

(§235 OZ).

 1. Zdroje nedeliteľného fondu dočasne vykrývajú pri správe a prevádzke domov prechodný nedostatok zdrojov na fondoch prevádzky, údržby a opráv bytových domov: Družstvo k bytovým domom tieto zdroje účtuje ako pohľadávky / bez príslušenstva t.j. úrokov z omeškania … a pod. /. V prípadoch rozhodnutia členov-družstva a vlastníkov bytov v dome podľa § 8 a/5 a § 14 o výpovedi zo správy dľa zákona 182/93 Z.z., členovia družstva a vlastníci bytov sú povinní tieto pohľadávky v termíne vyúčtovania fondu prevádzky, údržby a opráv a ostatných plnení pred skončením výpovednej lehoty uhradiť družstvu aj s príslušenstvom vyplývajúcim z právnych predpisov, r e sp. vzniknutými ekonomicky oprávnenými nákladmi, ako aj zostatkami úverov s príslušenstvom podľa uzatvorených úverových zmlúv v mene družstva na investície, opravy a údržbu domov v správe družstva. Na

vyčíslenie týchto ekonomicky oprávnených nákladov / škôd / družstvo použije primerane § 451 Občianskeho zákonníka,

resp. § 373 a 369 obchodného zákonníka od dátumu vzniku pohľadávky vykrývajúcej zdroje na fonde opráv.

Článok 100

Fond základných členských vkladov

 1. Fond základného členského vkladu je podmienkou trvania členstva v družstve.
 2. Prostriedky zo zaplatených členských vkladov sú uložené na fonde základných členských vkladov a sú súčasne vyrovnávacím podielom.

Článok 101

Fond členských podielov

 1. Fond členských podielov sa tvorí z peňažného, osobného alebo vecného plnenia na členský podiel, prípadne zhodncovaného o splatený investičný úver poskytnutý na družstevnú výstavbu .
 2. Určenie výšky členského podielu a jeho použitie upravuje čl.15 týchto Stanov.
 3. Zdroje fondu členských podielov sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu (nebytového priestoru) do vlastníctva nájomcu podľa platných predpisov.
 4. Fond členských podielov sa eviduje podľa jednotlivých ekonomických jednotiek strediska bytového hospodárstva (bytových domov – objektov) a v rámci nich podľa jednotlivých členov.

Článok 102

Fond družstevnej bytovej výstavby

 1. Fond družstevnej bytovej výstavby sa tvorí z poskytnutých štátnych príspevkov na družstevnú výstavbu. Ďalej sa tvorí aj z príspevkov iných právnických osôb, ktoré sa združujú nadružstevnú výstavbu, resp. za účelom vybudovania nebytových vstavaných zariadení.
 2. Prostriedky fondu sa použijú na úhradu nákladov spojených s družstevnou výstavbou.
 3. Zdroje fondu sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu do vlastníctva nájomcu.
 4. Fond družstevnej výstavby sa eviduje podľa jednotlivých ekonomických jednotiek strediska bytového hospodárstva / bytových domov — objektov /.

 

Článok 103

Fond /prevádzky /, údržby a opráv

(fond bytového hospodárstva FBH)

 1. Z fondu prevádzky, údržby a oppráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy častí domu, posločených zariadení domu, spoločných nebytových priestorov a príslušenstva, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a práv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií.
 2. Prostriedky fondu určené na prevádzku domu a bytov a prostriedky určené na opravy, údržbu, prípadne investície do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu sa vedú na osobitnomúčte oddelene od prostriedkov prijatých od vlastníkov na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov.
 3. Rozsah oprávnenia disponovať s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv je pre správcu nasledovný:
 4. v vprípade vzniku havárií v spoločných častiach, v spoločných zariadeniach domu je správca oprávnený tieto bezodkladne odstrániť a úhradu vykonaných prác zrealizujú bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov,
 5. pravidelne sa opakujúce odborné prehliadky a odborné skúšky, výrobu, montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu (zdvíhacie zariadenia, plynové zariadenia, elektrické zariade- denia a bleskozvody, meracie a regulačné zariadenia, požiarne zariadenia), ktoré sa vyžadujú podľa osobitných prepdisov je správca oprávnený vykonať v súlade so zákonom stanoveným harmonmogramom pre jednotlivé zariadenia a na použitie prostrtiedkov

z fondu sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas vlastníkov a nájomníkov členov družstva.

 1. Prostriedky fondu nepoužité v príslušnom kalendárnom roku sa vlastníkom nevracajú a prechádzajú do nasledujúceho roka.
 2. Prostrtiedky fondu vedie a účtuje družstvo ako správca v analytickom členení podľa jednotlivých domov. Prostriedky fondu nesmie použiť na krytie nákladov iných domov vo svojej správe alebo vlastníctve. V účtovníctve účtuje na základe mesačného zálohového predpisu. Súčasne mesačne priraďuje na základe reálne prijatých a vydaných paltieb z bankového účtu vlastníkov stav peňažných zdrojov v banke na účtoch fondu prevádzky, údržby a opráv: K 31.12. v roku, kedy družstvo ako správca vyúčtuje náklady za rok v skutočných cenách na domy a byty (článok 45/5/b), priradený stav peňažných zdrojov na účtoch fondu prevádzky, údržby a opráv je skutočný stav zostatku týchto prostriedkov za prísklušný rok (§8 ods.3 zákona 182/93 Z.z.)

Článok 104

Sociálny fond

 1. Družstvo vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/94 Z.z. v platnom znení. Jeho tvorba a použitie sa riadi ustanoveniami citovaného zákona. Tvoirba fondu z čistého zisku v roku je daná min. 5 %-tami.

 

Siedma časť

Článok 105

Zrušenie a likvidácia družstva

 1. Družstvo sa zrušuje :
 2. uznesením zhromaždenia delegátov
 3. zrušením konkurzu po dplnmí rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 4. rozhodnutím súdu,
 5. uplynutím doby, na ktorú bolo družstvo zriadené,
 6. dosiahnutím účelu, na ktorý bolo družstvo zriadené

Článok 106

Uznesením zhrom aždenia delegátov o zlúčení, splynutí, rozdelení družstva alebo jeho premene na inú obchodnú spoločnosť musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie obchodného imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení družstva zhromaždenie delegátov určí ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto určení sa berie zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov. Na schválenie takéhoto uznesenia sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina (§ 255 OZ).

Článok 107

 1. Pri splynutí družstiev prechádza imanie a členstvo na novovzniknuté družstzvo dňom, ku ktorému bolo novovzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.
 2. Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z obchodného registra.
 3. Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstva vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstva boli zapísané do obchodného registra.
 4. V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho družstva a zápis družstva vzniknutého splynutím alebo družstiev vzniknutých rozdelením k tomu istému dňu. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis zmeny pri družstve, s ktorým bolo zlúčené, sa vykoná taktiež

k tomu istému dňnu. (§ 256 OZ)

Článok 108

 1. Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, orgánu aleb o člena družstva, alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušenmí družstva a jeho likvidácii, ak:
 2. počet členov družstva klesol pod päť členov
 3. súhrn členských vkladov klesol pod sumu zapisovaného základného imania
 4. uplynuli dva roky odo dňna, keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány, alebo bola porušená povinnosť zvolať zhromaždenie delegátov, alebo družstvo po dobu dlhšiu ako dva roky nevykonáva žiadnu činnosť
 5. družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond
 6. družstvo poruršuje ustanovenia o predmete činnosti
 7. založtením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon
 8. Súd môže pred rozhodnutím o zrušení družstva stanoviť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý bolo zrušenie navrhnuté. (§ 257 OZ).

Článok 109

Likvidácia družstva

 1. Ak zákon neustanovuje inak, vstupuje zrušené družstvo do likvidácie. Likvidátor je vymenovaný zhromaždením delegátov.
 2. Likvidátor je povinný vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokuje a schvaľuje zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku sa musí na požiadanie predložiť každémnu členovi družstva.
 3. Likvidačný zostaotk sa rozdelí medzi členov tak, že sa im vyplatí splatená časť ich členského vkladu a zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov, ktorých členstvo ku dňu zrušenia družstva trvalo aspoň jeden rok podľa rozsahu v akom sa podieľajú na základnom imaní družstva.

Ôsma časť

Spoločné ustanovenia

Článok 110

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva alebo predsedu družstva, resp. riaditeľa

 1. V prípadoch uvedených v stanových sa môže člen proti rozhodnutiu predstavenstva písomne odvolať v lehote 15 dní od obdržania rozhodnutia na zhromaždenie delegátov.
 2. Odvolaniu podľa ods.l môže vyhovieť predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk. Ak predstavenstvo odvolaniu samo nevyhovie, musí ho predložiť na rozhodnutie najbližšiemu rokovaniu ZD, ak bolo podané najneskôr 60 dní pred jeho konaním.
 3. Rozhodnutie najvyššieho orgánu o odvolaní podľa ods.l a 2 je konečné a musí byť členovi doručené do vlastných rúk.

Článok 111

 1. V prípadoch uvedených v Stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu predstavenstva písomne odvolať v lehote 15 dní na predstavenstvo družstva.
 2. Odvolaniu podľa ods.l môže vyhoviť predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk.
 3. Predstavenstvo rozhoduje o odvolaniach uvedených v ods.l do šesťdesiat dní od ich podania. Rozhodndutie predstavenstva je konečné a musí byť dorurčené členovi do vlastných rúk.
 4. Zamietavé rozhodnutie musí obsahovať poučenie o práve člena na odvolanie. Aksa člen riadil nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní, alebo ak poučenie o odvolaní nebolo dané, považuje sa včas podané aj odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí určenej lehoty, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia (príslušné ustanovenie o odvolaní O.s.p. – Občiansky súdny popriadok).

Článok 112

Podnety členov

O podnetoch členov k rozhodnutiam a činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva najnesksôr do šesťdesiat dní od ich podania. O vybavení informuje príslušný orgán družstva člena doporučeným listom.

Článok 113

Sťažnosti, oznámenia, podnety

 1. Sťažnosti, oznámenia a podnety členov vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva, alebo ich výkonná zložka v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, (primerane použité príslušné ustanovenia zákona o sťažnostiach.

Článok 114
Doručovanie

 1. Družstvo doručuje písomnosti svojim členom spravidla poštou alebo iným vhodným spôsobom a to na adresu, ktorú člen uviedol.
 2. Doručenie písomností je doporučeným listom alebo do vlastných rúk.
 3. Povinnosť družstva doručiť členovi písomnosť doporučeným listom je splnená, akonáhle pošta písomnosť dorurčí, alebo akonáhle ju družstvo vráti z poslednej známej adresy člena ako nedoručiteľnú. Táto povinnosť je splnená aj vtedy, akonáhle je písomnosť doručená funkcionárom alebo pracovníkom družstva, akonáhle jej prevzatie člen písomne potvrdí.
 4. Povinnosť dorurčiť písomnosť do vlastných rú je splnená:
 • pri doručovaní funkcionárom alebo pracovníkom družstva akonáhle jej prevzatie člen podpisom potvrdí,
 1. pri doručovaní poštou, akonáhle pošta písomnosť do vlastných rúk doručí, Účinky nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť družstvu vráti s tým, že člen prijatie .

písomnosti odmietol. V tomto prípade je písomnosť doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak nebol adresár písomnosti, ktorá sa mala doručiť do vlastných rúk zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručil ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v urrčitý deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostgane

bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresár nevyzdvihne poštovú zásielku, ktorú doručovateľ uložil na pošte do troch dní od uloženia, aj sa adresát o uložzení nedozvedel. Ak má člen , ktorý

sa zdržuje v cudzine alebo tam má bydlisko opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi. ( § 45 a nasl. O.s.p. a § 24 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení).

Článok 115
Počítanie času

 1. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.
 2. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadá posledný deň lehoty na posledný deň v mesiaci.

(§ 122 Občianskeho zákonníka body 1-2 a § 27 zák.č. 71/1967 Zb.)

 1. Ak „bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť dňom ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.
 2. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom nasledujúci deň (§27 zák.č.71/1967 Zb.)
 3. Lehota na podanie je zachovaná, keď písomnosť bola posledný deň lehoty doručená adresátovi alebo keď tento deň bola podaná na pošte ( §27, ods.3 zák.71/1967 Zb.).
 4. Predstavenstvo nože zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to člen požiada o pätnástich dní odo dňa, kedy pominula príčina zmeškania a ak člen vykonal v tej istej lehote zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak odo dňa kedy mal byť úkon vykonaný uplynul jeden rok. Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty sa nemožno odvolať (§28 zákona č.71/1967 Zb. v platnom znení – správny poriadok)

(§122 Občianskeho zákonníka)

Článok 116

O žiadostiach a odvolaniach členov o ktorých družstvo s konečnou platnosťou nerozhodlo pred platnosťou týchto stanov bude rozhodnuté podľa týchto stanov.

Článok 117

V prípadoch, keď z rozličných dôvodov dôjde k nesúlad! sos tanovami ohľadne členstva v jednotlivých orgánoch a funkciách družstva z titul o spoločného príbuzenstva alebo nezlučiteľnosti funkcií, je povinnosť uvedených osôb písomne zosúladiť tento stav so Stanovami do 30 dní odo drina, kedy bola táto skutočnosť zistená. V prípade, že sa tak neuskutoční, je predstavenstvo oprávnené o tomto rozhodnúť. Do doby vydania rozhdonutia stráca príslušná osoba rozhodovacie a hlasovacie právo vo všetkých, týmto dôsledkom dotknutých činnostiach.

Článok 118

 1. Doteraz platné stanový sa zrušujú dňom nadobudnutia platnosti týchto stanov.
 2. Tieto Stanovy uznesením Zhromnaždenia delegátov zo drina 19.6.2002 pod č.5, nadobudli platnosť od 1.1.2003.
 3. Stanovy boli doplnené doplnkom zo dňa 8.12.2004
 4. Stanovy boli doplnené UZNESENÍM zo ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV pod bodom č.6 zo dňa 22.6.2005.

Zhromaždenie delegátov schvaľuje — overovanie právoplatnosti zmien a zápisov v Obchodnom registri príslušného Obchodného súdu, týkajúceho sa zápisov a uznesení Zhromaždenia delegátov SBD, bude zabezpečovať notárskou zápisnicou. Uznesením sú doplnené Stanovy SBD so sídlom v Sali, Horná 926/1.

5.Stanovy boli doplnené doplnkom zo dna 5.11.2007

 

ČLÁNOK 119

 1. Stanovy boli doplnené doplnkom a zmluvou o výkone správy zo dňa 5.11.2007