Montáž klimatizácie (Tipy a informácie)

1. Výber spoľahlivej montážnej firmy

Na inštaláciu klimatizačnej jednotky si zaistite spoľahlivú firmu, ktorá dokáže vykonať všetky technické práce, ktoré montáž klimatizácie obsahuje.

Montáž jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky, trvá približne od 4 do 6 hodín. Ak klimatizácia do bytu pozostáva z viacerých jednotiek, zaberie to približne 8-10 hodín , to však závisí od konkrétneho typu inštalácie. Klimatizáciu sa nikdy nepokúšajte inštalovať sami. Vykonať odbornú montáž klimatizácie môže vlastník potrebného osvedčenia a certifikátu o odbornej spôsobilosti nakladať s chladiacimi médiami.

2. Vhodné miesto pre vonkajšiu jednotku

Pri realizácii je potrebné prispôsobiť umiestnenie vonkajšej jednotky tak, aby klimatizácia nenarúšala vzhľad bytového domu a nepoškodzovala jeho fasádu. Odvod kondenzátu je tak možné vyriešiť zbernou nádobou, ktorú budete pravidelne vyprázdňovať.
V žiadnom prípade by nemal stekať po stene bytového domu. Myslíte však na to, aby vyústenie kondenzátu nevadilo ostatným obyvateľom a aby končilo na mieste (minimálne 40 centimetrov od fasády), kde sa voda rýchlo vysuší alebo naopak v zime nebude nebezpečná z dôvodu jej zamrznutia.

3. Povolenie na montáž klimatizácie

3.1. Montáž klimatizácie v bytovom dome nevyžaduje žiadne stavebné povolenia. Klimatizačná jednotka je podľa § 43 Stavebného zákona považovaná za technické zariadenie (ako napríklad satelit) a jej montáž nie je považovaná za stavebné práce. O povolenie na montáž klimatizácie na bytový dom môžete ale nemusíte požiadať správcu domu .

3.2. Ale ak sa jedná o úpravu do jestvujúceho stavu, t. j. následnej novej inštalácie s potrebou kotvenia do spoločných častí alebo zariadení bytového domu – do obvodového plášťa či strechy, zábradlia, terasy a pod. ide o zásah, ktorý je potrebné ohlásiť aj stavebnému úradu v zmysle § 55 ods. 2 písm. c/ Stavebného zákona. Predbieha mu najskôr prvotný súhlas vlastníkov a súhlas správcu, aj z tohto dôvodu:
Ak je váš bytový dom zateplený, montážou vonkajšej jednotky by ste mohli stratiť záruku na zatepľovacie práce. Ak si chcete nainštalovať klimatizáciu do bytu, ktorý nemáte v osobnom vlastníctve, budete potrebovať písomné povolenie majiteľa bytovej jednotky. Nepodceňte tento fakt, pretože v opačnom prípade môže majiteľ požadovať za nepovolenú montáž zariadenia finančnú kompenzáciu alebo uvedenie bytu do pôvodného stavu.

Je potrebné si uvedomiť, že spoločné časti a zariadenia bytového domu, v ktorých alebo na ktorých, sú tieto zariadenia inštalované, podľa § 14b ods.1m/ nie sú vlastníctvom jednotlivca, ale všetkých spoluvlastníkov a platia pre všetkých rovnaké pravidlá určené zákonom č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. Nie je možné do nich zasahovať na základe individuálneho rozhodnutia. Fasáda je spoločnou časťou bytového domu tak, ako aj loggie, balkóny a terasy v zmysle § 2 ods.4/ zákona č. 182/1993 Z. z. s právom výlučného užívania v zmysle §19.

(4) Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

§ 14b ods.1/ m) Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov sa vyžaduje s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak.

Montáž

Ak ste dodržali všetky podmienky (schválenie vlastníkmi, správcom a ohlášku na stavebnom úrade) tak vám nič nebráni pri realizácii montáže klimatizačnej jednotky.