Novela o vlastníctve bytov a NP, NV o max. cenách plynu a o regul. dodávkach plynu a elektriny.

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

v prílohách Vám ponúkame nasledovné informácie:

 

Novela zákona č. 182-1993 Z. z…… účinná od 1.4.2024

zmeny vyznačené zelenou farbou v texte (zmeny hlavne z dôvodu zmeny Stavebného zákona).

 

NV 361-2023 o max. cenách plynu

k obom nariadeniam vlády platí nasledovné: celkove ceny pre domácnosti určí až Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Všetky domy v správe SBD Šaľa majú určenú tarifu na elektrickú energiu pre spoločne priestory a to tarifu domácnosť (štát určuje maximálnu sumu).

 

NV SR 362-2023 o regul. dodávkach plynu a elektriny

všetky domy v správe, ktoré majú plynovú kotolňu sú v tarife chránený odberateľ a majú štátom uznanú regulovanú cenu. Výšku tejto ceny stanoví URSO. Predpoklad je November 2023.