O nás

Stavebné bytové družstvo ako najväčší správca v Šali má 65-ročné skúsenosti so správou a údržbou bytového fondu. Vzniklo na základe zmeny územného usporiadania Slovenskej republiky a uznesenia delegátov z Okresného stavebného bytového družstva Galanta, ktoré začalo svoju činnosť v roku 1959. Ponúkame komplexný výkon správy bytov, nebytových a spoločných priestorov v bytových domoch. Pri správe využívame moderné internetové technológie, ktoré zástupcom vlastníkov bytov  a užívateľom v dome výrazne uľahčujú získavanie informácii o bytovom dome a umožňujú vzájomnú komunikáciu elektronicky bez nutnosti opustiť svoju domácnosť.

Naša ponuka napĺňa požiadavku pre kvalitné zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv objektov v rámci platnej legislatívy SR a taktiež v plnej miere využíva vedomosti a skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročného pôsobenia na trhu. Pravidelné školenia a vzdelávanie zamestnancov bytového družstva zabezpečujú potrebný profesijný rast a odbornosť pri správe Vášho majetku.

Stavebné bytové družstvo Šaľa vykonáva správu v zmysle zákona 246/2015 Z. z (je zapísané v Zozname správcov bytových domov Ministerstva dopravy a výstavby SR) a pre svojich klientov v zmysle zákona č.182/93 Z.z

 

Čo ponúkame klientom

A. Zabezpečenie a vykonávanie správy evidenčného, účtovného a súdneho charakteru

1. Vedenie evidencie predpisu mesačnej zálohy za služby a tvorbu fondu opráv za byty a obytný dom s komplexným účtovníctvom za dom v zmysle zákona o účtovníctve a zákona 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
2. Sledovanie úhrady mesačnej zálohy
3. Vykonávanie zmeny predpisu mesačnej zálohy /predaje bytov, zmeny cien, zmeny množstiev, rozhodnutie vlastníkov…rôzne/
4. Sledovanie a vymáhanie nedoplatkov na úhradách za užívanie bytov upomienkami, zabezpečením súdnou cestou vo forme platobného výmeru, až po vydanie právoplatnosti súdneho platobného výmeru
5. Zabezpečenie exekučného konania
6. Vykonanie komplexného ročného vyúčtovania skutočných nákladov k poskytnutým zálohovým platbám za dom a následne za jednotlivé byty.
7. Zabezpečenie dodávok služieb a energií s dodávateľmi na zmluvnom základe podľa Obchodného zákonníka.
8. Vedenie účtu zostatku fondu opráv a príslušnej evidencie (faktúry, zmluvy, dohody, rozhodnutia vlastníkov…)
9. Zabezpečenie výhodných úverov v Stavebnej sporiteľni na veľké opravy, evidencia splátok, vedenie účtovníctva, zabezpečenie úverov (ručenie), ak je vykonávaná komplexná správa domov (ako u členov SBD)
10. Zabezpečenie správnych činnosti vyplývajúcich z povinnosti Stavebného zákona a predpisov súvisiacich pri realizácii stavieb a opráv

B. Zabezpečenie a vykonávanie prevádzky správy energetických zariadení, resp. meracej a regulačnej techniky – MART.

(Túto správu SBD Šaľa vykonáva v zmysle platnej legislatívy.)
1. a, vykonávanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o meraciu a regulačnú techniku
– vodomery na teplú vodu a studenú vodu
– zabezpečenie overenia (výmeny) bytových vodomerov v zmysle platnej legislatívy a to na základe objednávky – studená voda 1x za 5 rokov – teplá voda 1x za 5.rokov
b, komplexné vedenie evidencie až ku každému bytu
c, vybavovanie reklamácií s konečnými odberateľmi a s dodávateľmi, prípadne súdne pokonávky
d, zabezpečenie úradného overenia vodomeru na základe reklamácie konečného spotrebiteľa
2. Vykonávanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o meraciu a regulačnú techniku – MART – vykurovanie , v zmysle platnej legislatívy

C. Zabezpečenie a vykonanie pravidelného odpočtu vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK.

1. Vykonávanie pravidelných odpočtov vodomerov ST a TV s následným rozúčtovaním spotreby SV a TV minimálne 1x za rok (pri vyúčtovaní zálohových platieb) za dom až za každý byt
2. Vykonávanie odpočtov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, následné rozúčtovanie podľa platnej legislatívy v dome 1x za rok /odpočet digitálneho merača/

D. Zabezpečenie údržby a opráv domu a základe objednávok vlastníkov bytov a nebytových priestorov
E. Vykonávanie komplexnej starostlivosti pri prevádzke vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy

– plynové
– zdvíhacie (výťahy)
– elektrické

Činnosti:
– vedenie evidencie v zmysle zákona o vyhradených technických zariadeniach
– zabezpečenie pravidelných technických kontrol, odborných prehliadok a skúšok (revízií ) a po revíznych opráv vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy
– zabezpečenie preventívnych protipožiarnych prehliadok (1*rok) , odborných skúšok požiarnych zariadení v spoločných častiach a priestoroch domu v zmysle platnej legislatívy.

F. Zabezpečenie dodávky televízneho signálu a internetu

Zabezpečenie dodávky televízneho signálu prostredníctvom vlastného televízneho káblového rozvodu Stavebného bytového družstva na základe licencie (č.153) a internetového pripojenia . Aktuálne podmienky nájdete v sekcii Káblová televízia a internet.

Priority

Jednou z hlavných činností nášho stavebného bytového družstva v úzkej spolupráci s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bola v minulých obdobiach a i naďalej zostáva celková revitalizácia bytových domov v našej správe. Realizáciou komplexnej obnovy bytových domov čo je pomerne nákladnou investíciou sa ale vložené prostriedky vlastníkov bytov a nebytových priestorov postupne vracajú prostredníctvom úspor na energiách a vďaka odstráneniu systémových porúch sa znižujú náklady na budúce opravy.

Orgány družstva

1. Zhromaždenie delegátov
2. Predstavenstvo
3. Predseda predstavenstva
4. Kontrolná komisia
5. Členská schôdza samosprávy

Predstavenstvo

Mgr. Miroslav Száraz
Predseda predstavenstva

Ing. Dušan Sokol
Podpredseda predstavenstva

JUDr. Miroslav Záhorák
člen predstavenstva

Juraj Konrád
riaditeľ, člen predstavenstva

Ladislav Kovács
člen predstavenstva

Valéria Kružlíková
člen predstavenstva

Ľuboš Jaroš
člen predstavenstva

Kontrolná komisia

Ing. Ján Bako

Jozefína Ferenceyová

Csilla Borovská

Karol Csizmadia

Gabriel Lakner


Stanovy k stiahnutiu a prehliadaniu