O nás

Stavebné bytové družstvo Šaľa ponúka v zmysle zákona č.182/93 Z.z.:

A. Zabezpečenie a vykonávanie správy evidenčného, účtovného a súdneho charakteru

1. Vedenie evidencie predpisu mesačnej zálohy za služby a tvorbu fondu opráv za byty a obytný dom s komplexným účtovníctvom za dom v zmysle zákona o účtovníctve a zákona 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

2. Sledovanie úhrady mesačnej zálohy

3. Vykonávanie zmeny predpisu mesačnej zálohy /predaje bytov, zmeny cien, zmeny množstiev, rozhodnutie vlastníkov…rôzne/

4. Sledovanie a vymáhanie nedoplatkov na úhradách za užívanie bytov upomienkami, zabezpečením súdnou cestou vo forme platobného výmeru, obmedzovanie dodávok služieb (napr.prerušením dodávok televízneho signálu, prerušenie dodávok elektrickej energie,…) až po vydanie právoplatnosti súdneho platobného výmeru

5. Zabezpečenie exekučného konania

6. Vykonanie komplexného ročného vyúčtovania skutočných nákladov k poskytnutým záloham za dom a nävazne za jednotlivé byty.

7. Zabezpečenie dodávok služieb a energií s dodávateľmi na zmluvnom základe podľa Obchodného zákoníka.

8. Vedenie účtu zostatku fondu opráv a príslušnej evidencie (faktúry, zmluvy, dohody, rozhodnutia vlastníkov…)

9. Zabezpečenie výhodných úverov v Stavebnej sporiteľni na veľké opravy, evidencia splátok, vedenie účtovníctva, zabezpečenie úverov (ručenie), ak je vykonávaná komplexná správa domov (ako u členov SBD)

10. Zabezpečenie správnych činnosti vyplývajucích z povinnosti Stavebného zákona a predpisov súvisiacich pri realizácii stavieb a opráv

B. Zabezpečenie a vykonávanie prevádzky s správy energetických zariadení, resp. meracej a regulačnej techniky – MART.

Túto správu SBD Šaľa vykonáva v zmysle zákona č.70/1998 o energetike a vyhlášky č.15/1999 Z.z.

1. a, vykonávanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o meraciu a regulačnú techniku

– vodomery na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu

– zabezpečenie overenia (výmeny) vodomerov v zmysle vyhlášky úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č.210/2000 Z.z. na základe objednávky – studená voda 1x za 6 rokov – teplá voda 1x za 4.roky

b, komplexné vedenie evidencie až ku každému bytu

c, vybavovanie reklamácií s konečnými odberateľmi a s dodávateľmi, prípadne súdne pokonávky

d, zabezpečenie úradného overenia vodomeru na základe stažnosti konečného spotrebiteľa

2. Vykonávanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o meraciu a regulačnú techniku – MART – vykurovanie

a, zabezpečenie, najmenej 1x za rok (v zmysle zákona), overenia hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení za odberným miestom prostredníctvom Slovenskej energetickej agentúry na základe družstvom spracovaného energetického výkazu domu (spotreba tepla, tepelnoizolačné vlastnosti budovy … a pod.)

b, v rámci udržiavania hydrauliky vyregulovanej sústavy vykonávanie min.1x za rok pravidelné kontrolné merania parametrov teplonosnej látky na spoločných rozvodoch ÚK a TÚV (teplota, prietok) pomocou predpísanej meracej techniky (digitálny teplomer HI 92804 C, ultrazvukový merač prietoku ALTOSONIC UFM 610P). Namerané hodnoty budeme pravidelne vyhodnocovať a v prípade zistenia odchylky vykonáme zmenu prednastavenia regulačných prvkov. Pomocou týchto meraní dokážeme správne posúdiť prevádzku samoúčinných regulátorov diferenčného tlaku, ktoré sú osadené na spoločných rozvodoch ÚK. V prípade posudenia kvality TÚV sa budeme hlavne zameriavať na dodržanie jej predpísanej teploty (45° C) v zmysle vyhlášky č. 15/1999 Z.z.

C. Zabezpečenie a vykonanie pravidelného odpočtu vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK.

1. Vykonávanie pravideľných odpočtov vodomerov ST a TÚV s následným rozúctovaním spotreby SV a TÚV minimálne 1x za rok (pri vyúčtovaní zálohových platieb) za dom až za každý byt

2. Vykonávanie odpočtov pomerových rozdeľovačov, nákladov na kúrenie, vykonanie výmeny kapilárnej trubičky a nävazne rozúčtovanie podľa odsúhlasených pravidiel vlastníkov v dome 1x za rok /odpočet digitálneho merača/

D. Zabezpečenie údržby domu údržbárskym strediskom SBD Šaľa podľa objednávok

– kúrenárske práce (rozvody kúrenia)

– vodoinstalačné práce (studená a teplá voda)

– komplexné výmeny stupačkových vedení SV a TÚV

– opravy elektrických zariadení (slaboprúd)

– zabezpečenie opráv a prác stavebnej povahy

– vykonávanie a zabezpečnie opráv v byte (nefinancované z fondu opráv)

– vykonávanie pohotovostnej údržby

– montáž pomerových rozdeľovačov nákladov na ÚK

E. Vykonávanie kompexnej starostlivosti o vyhradené technické zariadenia v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.z.

– plynové

– zdvihacie (výťahy)

– elektrické

Činnosti:

– vedenie evidencie v zmysle zákona o vyhradených technických zariadeniach

– zabezpečnie pravidelných technických kontrol, revizií a porevíznych opráv v zmysle STN a zákona 718/2002 a tiež zákona o požiadnej ochrane

F. Zabezpečenie dodávky televízneho signálu

Zabezpečnie dodávky televízneho signálu prostredníctvom vlastného televízneho káblového rozvodu Stavebného bytového družstva (licencia č.153). V súčasnosti je otvorených 40 kanálov, cena je stanovená výške 12,96 € / byt /mesačne s DPH.

Možnosť dohodnuť za výhodných cenových podmienok aj prípojku k Vášmu domu.

 

Orgány družstva

1. Zhromaždenie delegátov
2. Predstavenstvo
3. Predseda predstavenstva
4. Kontrolná komisia
5. Členská schôdza samosprávy

 

Predstavenstvo:

Ing. Tibor Vrábel – predseda predstavenstva

Ing. Štefan Čemez – podpredseda predstavenstva

Ing. Dušan Sokol – člen predstavenstva

JUDr. Miroslav Záhorak – člen predstavenstva

Juraj Konrád – riaditeľ

Ladislav Kovács – člen predstavenstva

Valéria Kružlíková – člen predstavenstva

 

Kontrolná komisia:

Ing. Ján Bako

Jozefína Ferenceyová

Csilla Borovská

Karol Csizmadia

Gabriel Lakner