O nás

Stavebné bytové družstvo Šaľa vykonáva správu  (246/2015 Z. z) pre svojich klientov v zmysle zákona č.182/93 Z.z. :

A. Zabezpečenie a vykonávanie správy evidenčného, účtovného a súdneho charakteru

1. Vedenie evidencie predpisu mesačnej zálohy za služby a tvorbu fondu opráv za byty a obytný dom s komplexným účtovníctvom za dom v zmysle zákona o účtovníctve a zákona 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

2. Sledovanie úhrady mesačnej zálohy

3. Vykonávanie zmeny predpisu mesačnej zálohy /predaje bytov, zmeny cien, zmeny množstiev, rozhodnutie vlastníkov…rôzne/

4. Sledovanie a vymáhanie nedoplatkov na úhradách za užívanie bytov upomienkami, zabezpečením súdnou cestou vo forme platobného výmeru, až po vydanie právoplatnosti súdneho platobného výmeru

5. Zabezpečenie exekučného konania

6. Vykonanie komplexného ročného vyúčtovania skutočných nákladov k poskytnutým zálohovým platbám za dom a následne za jednotlivé byty.

7. Zabezpečenie dodávok služieb a energií s dodávateľmi na zmluvnom základe podľa Obchodného zákonníka.

8. Vedenie účtu zostatku fondu opráv a príslušnej evidencie (faktúry, zmluvy, dohody, rozhodnutia vlastníkov…)

9. Zabezpečenie výhodných úverov v Stavebnej sporiteľni na veľké opravy, evidencia splátok, vedenie účtovníctva, zabezpečenie úverov (ručenie), ak je vykonávaná komplexná správa domov (ako u členov SBD)

10. Zabezpečenie správnych činnosti vyplývajúcich z povinnosti Stavebného zákona a predpisov súvisiacich pri realizácii stavieb a opráv

 

B. Zabezpečenie a vykonávanie prevádzky správy energetických zariadení, resp. meracej a regulačnej techniky – MART.

Túto správu SBD Šaľa vykonáva v zmysle platnej legislatívy.

1. a, vykonávanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o meraciu a regulačnú techniku

– vodomery na teplú vodu a studenú vodu

– zabezpečenie overenia (výmeny) bytových vodomerov v zmysle platnej legislatívy a to na základe objednávky – studená voda 1x za 5 rokov – teplá voda 1x za 5.roky

b, komplexné vedenie evidencie až ku každému bytu

c, vybavovanie reklamácií s konečnými odberateľmi a s dodávateľmi, prípadne súdne pokonávky

d, zabezpečenie úradného overenia vodomeru na základe reklamácie konečného spotrebiteľa

2. Vykonávanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o meraciu a regulačnú techniku – MART – vykurovanie , v zmysle platnej legislatívy

 

C. Zabezpečenie a vykonanie pravidelného odpočtu vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov ÚK.

1. Vykonávanie pravidelných odpočtov vodomerov ST a TV s následným rozúčtovaním spotreby SV a TV minimálne 1x za rok (pri vyúčtovaní zálohových platieb) za dom až za každý byt

2. Vykonávanie odpočtov pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, následné rozúčtovanie podľa platnej legislatívy v dome 1x za rok /odpočet digitálneho merača/

 

D. Zabezpečenie údržby a opráv domu a základe objednávok vlastníkov bytov a nebytových priestorov

E. Vykonávanie komplexnej starostlivosti pri prevádzke vyhradených technických zariadenií v zmysle platnej legislatívy

– plynové

– zdvíhacie (výťahy)

– elektrické

Činnosti:

– vedenie evidencie v zmysle zákona o vyhradených technických zariadeniach

– zabezpečenie pravidelných technických kontrol, odborných prehliadok a skúšok (revízií ) a po revíznych opráv vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy

– zabezpečenie preventívnych protipožiarnych prehliadok (1*rok) , odborných skúšok požiarnych zariadení v spoločných častiach a priestoroch domu v zmysle platnej legislatívy.

 

F. Zabezpečenie dodávky televízneho signálu a internetu

Zabezpečenie dodávky televízneho signálu prostredníctvom vlastného televízneho káblového rozvodu Stavebného bytového družstva (licencia č.153) a internetového pripojenia . Aktuálne podmienky nájdete v sekcii Káblová televízia a internet.

 

Orgány družstva

1. Zhromaždenie delegátov
2. Predstavenstvo
3. Predseda predstavenstva
4. Kontrolná komisia
5. Členská schôdza samosprávy

 

Predstavenstvo:

Ing. Tibor Vrábel – predseda predstavenstva

Ing. Štefan Čemez – podpredseda predstavenstva

Ing. Dušan Sokol – člen predstavenstva

JUDr. Miroslav Záhorak – člen predstavenstva

Juraj Konrád – riaditeľ, člen predstavenstva

Ladislav Kovács – člen predstavenstva

Valéria Kružlíková – člen predstavenstva

 

Kontrolná komisia:

Ing. Ján Bako

Jozefína Ferenceyová

Csilla Borovská

Karol Csizmadia

Gabriel Lakner