Poistenie majetku spravovaného Stavebným bytovým družstvom Šaľa

Poistenie bytových domov podľa rámcovej zmluvy je zabezpečené v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.. V rámci tohto poistenia sú poistené bytové domy, vrátane všetkých bytov a nebytových priestorov patriacich bytovému domu a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu (ZD-BD).

Predmetom poistenia je základné poistenie na riziko požiaru, úderu blesku, výbuchu, vody z vodovodných zariadení (privádzacie a odvádzacie potrubie; kanalizácia; vodovodné, vykurovacie a klimatizačné systémy), víchrice, krupobitia, povodní, záplav, zemetrasenia, zosuvu pôdy, ťarchy snehu, mrazu, nárazu vozidla, dymu, pádu predmetov a ostatných udalosti (VPP-M).

Základný rozsah je rozšírený o pripoistenie vypratávacích nákladov po poistnej udalosti, vandalizmu, vrátane sprejerstva a grafitov, poistenie zvonku budovy umiestnených predmetov, demontáže / remontáže nepoškodených stavebných súčastí, atmosférických zrážok na spoločných častiach, spätného vystúpenie odpadovej vody, škody spôsobenej únikom vody zo strešných žľabov a vonkajších zvodov, nákladov na uniknuté médium a škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi.

V oblasti zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť voči 3. osobám a krížovú zodpovednosť medzi jednotlivými vlastníkmi bytov. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov navzájom (tzv. Krížová zodpovednosť za škodu) sa vzťahuje napr. na zatečenie z prasknutého radiátora, vodovodného potrubia a pod. Ide o škodu a následne zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytu a nebytového priestoru (VPP-Z).

Súčasťou poistenia bytových domov je poistenie technických rizík na strojoch a elektronike v bytových domov, napr. výťah, kotolňa, garážová brána, kamerový systém a podobne. Poistenie sa vzťahuje na prevádzkové príčiny, ľudský faktor, výrobnú chybu a elektrické príčiny (VPP-SE).

Aj napriek skutočnosti, že rámcová zmluva  zabezpečuje krížovú zodpovednosť za škodu – poistenie domácnosti (hnuteľné veci v byte) je potrebné riešiť samostatnou poistnou zmluvou, pretože toto poistenie nesúvisí s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru (unikajúca voda z pračky, požiar spôsobený skratom chladničky, rýchlovarnej kanvice a pod.).

Postup pri nahlasovaní poistných udalostí:

Pri likvidácii poistnej udalosti je potrebné každú škodovú udalosť hlásiť na mail: sekretariat@sbdsala.eu (uviesť tel. kontakt na seba), telefonický kontakt: 031/770 28 61 alebo osobne na sekretariát SBD Šaľa, Horná 926/1  

Spracoval: Bc. Juraj Konrád, riaditeľ