Smernica pri vybavovaní reklamácii SV a TÚV

SMERNICA č. 1 SBD Šaľa

ktorá rieši postup pri vybavovaní reklamácii určených meradiel ‚na meranie pretečeného množstva SV a TÚV v bytoch.

 

Predstavenstvo SBD Šaľa v súlade so stanovaní SBD v nadväznosti na nasledovné zákony: č.70/1998 Z.z. o energetike, č. 142/2000 Z.z. o metrológii, č.442/2002 o verejných vodovodoch a vyhlášky £.210 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole vydáva túto „Smernicu č.1.“ stanovujúcu záväzný postup pri riešení reklamácií nameraného množstva SV a TÚV v bytoch
 
Bod č.1
Ak má konečný spotrebiteľ (užívateľ, vlastník) pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle, má právo požiadať priameho odberateľa (SBD Šaľa) o jeho preskúšanie. Priamy odberateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania priamy odberateľ neodkladne písomne oznámi konečnému spotrebiteľovi.

Bod č.2
Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej konečným spotrebiteľom zistí, že
a) meradlo nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo dňa posledného poruchou neovplyvneného odpočtu; v tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí priamy odberateľ.
b) meradlo spĺňa, požiadavky strmo vene osobitnými predpismi alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s výmenou a preskúšaním meradla, konečný spotrebiteľ.

Bod č.3
Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla konečným spotrebiteľom alebo zásahom konečného spotrebiteľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí konečný spotrebiteľ.

Bod č.4
Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje konečného spotrebiteľa povinnosti zaplatiť mesačné zálohové platby za SV alebo TÚV alebo nedoplatok z vyúčtovania. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy meradla, vypočíta sa množstvo spotrebovanej vody podľa bodu H, časť A, „ Smernice pre princípy určovania, účtovania a kontroly spotreby S V,TÚV a ÚK pre SBD Šaľa“

Účinnosť – táto smernica platí od vyúčtovacieho obdobia r.2002.

Vypracoval: Ladislav Kovács, energetik SBD Šaľa