Tlačivá

Prosíme vážených klientov (členov družstva, vlastníkov bytov a nebytových priestorov), aby vytlačené a vyplnené tlačivá podávali na sekretariáte SBD Šaľa neposielať elektronicky, mimo žiadanky na zabezpečenie opravy tú môžete podať osobne, alebo elektronicky na adresu sekretariat@sbdsala.eu)

 

Tlačivo reklamovanej služby
Osobomesiace
Výpoveď zo zmluvy o pripojení INTERNETU
Výpoveď zo zmluvy o pripojení signálu TKR
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (Word)
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (PDF)
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov (PDF) VZOR
Žiadanka SBD
Žiadosť Inkaso
Žiadosť o vrátenie preplatku
Žiadosť o zvýšenie alebo zníženie predpisu
Žiadosť o nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania FO
Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov