Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov

Vážený vlastník/nájomca bytu (člen družstva),

Pre komfortnejšie využitie našich služieb ponúka SBD Šaľa vlastníkom / nájomcom bytov kvalitnejší a efektívnejší spôsob komunikácie a doručovania dokumentov prostredníctvom elektronického doručovania správ a dokumentov na Vami zadanú e-mailovú adresu. Podmienkou elektronického doručovania dokumentov je uzatvorenie

„Dohody o elektronickom doručovaní dokumentov“

medzi vlastníkom/nájomcom bytu a správcom SBD Šaľa.

Ak máte záujem o elektronické doručovanie správ a dokumentov na Vašu e–mailovú adresu, vyplňte a podpíšte „Dohodu“, ktorú nájdete v sekcií (tlačivá). Podpísanú dohodu prosím doručte osobne na sekretariát – podateľňu SBD Šaľa. Vyžaduje sa originál, vyplnené a podpísané „Dohody“ neposielajte e-mailom. Po doručení Vami podpísanej dohody, budú správy, oznamy a dokumenty z SBD Šaľa prioritne zasielané na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Vážený vlastník/nájomca bytu, veríme, že využijete tento nový spôsob doručovania dokumentov a bude pre Vás, ale aj pre nás, prínosom.

Taktiež si Vás dovoľujeme upozorniť, že podľa Zákona 182/1993 Z.z, § 9 odst.5 – Spoločenstvo a správca sú povinní umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,12f., . pre užívateľsky komfortné riešenie daného ustanovenia je taktiež v sekcii tlačivá ,,Žiadosť o nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania FO .

Váš správca SBD Šaľa