Ako sa platí za služby v bytovom dome

Vážení užívatelia bytov,

Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní platiť každý mesiac za elektrinu, plyn, ale aj za osvetlenie spoločných častí domu, užívanie výťahov, upratovanie, dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd a platby do fondu opráv.

Ak dom nemá na účte dosť prostriedkov na faktúry, teplárne či vodárne môžu kvôli neplatičom prerušiť dodávky do celého domu. Príspevky neplatičov chýbajú najmä vtedy, keď‘ sa robia väčšie opravy alebo zateplovanie.

 

Ako sa platí za služby v bytovom dome

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní platiť do fondu prevádzky, údržby a opráv mesačne vopred na účet domu v banke.

Každý dom má mat‘ oddelené účty na fond prevádzky, údržby a opráv a na platby pre dodávateľov (prostriedky zhromaždené od vlastníkov na úhrady za plnenia). Správca je povinný viest‘ samostatné účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje.

Z úhrad za plnenia sa platí len dodávateľom služieb a z fondu opráv len to, čo dovoľuje zákon. Elektrinu v byte a plyn platí vlastník bytu priamo dodávateľovi, ostatné služby spojené s bývaním (teplo, voda, elektrina v spoločných priestoroch a pod.) platí dodávateľovi ako celok správca domu resp. spoločenstvo. Jednotliví vlastníci platia za tieto služby zálohové platby, ktoré sú vyčíslené v mesačnom zálohovom predpise. Do fondu platia vlastníci podla veľkosti spoluvlastníckeho podielu na dome. O rozpočtovaní nákladov na správu domu a úhrad za plnenia na jednotlivých vlastníkov rozhoduje správca, resp. správca to má uvedené v zmluve o výkone správy domu.

Ak nedochádza k úhradám, správca má povinnosť tieto úhrady vymáhať návrhom na vydanie platobného rozkazu okresným súdom a tým plní zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z.z.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o okamžité úhrady vyplývajúce z ročného vyúčtovania za rok 2021 a doteraz nezaplatených záloh po lehote splatnosti.