Cenník

CENNÍK SBD – KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

k Všeobecným podmienkam spoločnosti Stavebné bytové družstvo Šaľa na poskytovanie služby káblovej televízie.
Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky a tarify.
Platný od 01. 02. 2023


1. Cena za poskytovanie služby káblovej televízie

1.1 Základný balík (mesačný paušál)     14,40 €
Minimálne 74 digitálnych TV staníc, z toho 45 v HD rozlíšení
Analógové TV stanice v počte 25

 

2. Cena za jednorazové služby a sankcie

2.1 Cena za zriadenie účastníckej prípojky v KBV alebo IBV s 12-mesačnou viazanosťou     0,00 € 
Zriadenie koncového bodu v už zakáblovaných objektoch KBV (Pripojenie služby s jednou účastníckou zásuvkou na signál káblovej televízie, do 10 m kábla, kontrola úrovne signálu na zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)

2.2 Zriadenie účastníckej prípojky v KBV alebo IBV bez viazanosti     40,00 €
Zriadenie koncového bodu v už zakáblovaných objektoch KBV (Pripojenie služby s jednou účastníckou zásuvkou na signál káblovej televízie, do 10 m kábla, kontrola úrovne signálu na zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)

2.3 Zriadenie druhej a každej ďalšej účastníckej prípojky     15,00 €
Zriadenie druhého a každého ďalšieho koncového bodu. (Montáž 1 ks podružnej TV zásuvky, rozbočovača a koaxiálneho vedenia medzi zásuvkami do 10 m, prieraz steny, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)

2.4 Zmena miesta účastníckej prípojky – prekládka     15,00 €
Prekládka služby na iné miesto, kde je už zriadená účastnícka prípojka káblovej televízie. (Napr. preloženie koncového bodu do inej miestnosti v objekte, koaxiálne vedenie medzi zásuvkami do 10 m, spojka kábla, prieraz steny, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)

2.5 Znovupripojenie TKR     20,00 €
Opätovné pripojenie účastníka do siete TKR odpojeného z dôvodu porušenia Všeobecných podmienok, napr. neplatenia.

2.6 Výjazd technika na žiadosť užívateľa     10,00 €
Servisné služby na žiadosť užívateľa ako napr. zapojenie a naladenie nového TV prijímača, naladenie set-top boxu. Cena je bez materiálu (účastnícka šnúra a pod.)

2.7 Výjazd technika k poruche na žiadosť užívateľa     20,00 €  / hod.
Servisné služby na žiadosť užívateľa alebo spôsobené neodborným zásahom do nastavení, oprava rozvodov v objekte, prípadne neopodstatnený výjazd. Tieto služby sú spoplatnené fixnou sadzbou za každú začatú hodinu, plus hodnota materiálu.

2.8 Upomienka     3,00 €
Zaslanie upomienky v prípade omeškania s úhradou písomnou formou, e-mailom alebo formou SMS.

2.9 Administratívny poplatok – prevod zmluvy na nového účastníka     10,00 €
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade, že sa zmluva aj s prípadnou viazanosťou prevádza na iného účastníka na rovnakej adrese prípojky bez servisného zásahu (napr. pri predaji bytu).

2.10 Zmena údajov     5,00 €
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade zmeny mena, doručovacej adresy.

2.11 Zmluvná pokuta pri predčasnom ukončení zmluvy pri viazanosti     50,00 €
Zmluvná pokuta v prípade ukončenia zmluvy s viazanosťou ešte pred uplynutím obdobia viazanosti.

 

Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Prípadné reklamácie sa uplatňujú prostredníctvom e-mailu na sekretariat@sbdsala.eu alebo telefonicky na tel. č. 031 – 770 2861 (v prac. dobe).