Cenník

CENNÍK SBD – INTERNET

k Všeobecným podmienkam spoločnosti Stavebné bytové družstvo Šaľa na poskytovanie služby prístupu do siete internet.
Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky a tarify.
Platný od 01. 04. 2024

 

1. Cena za poskytovanie služby prístupu do siete internet (mesačný paušál)

Širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 100 Mbit / 15 Mbit

10,00 €

 

2. Cena za jednorazové služby
2.1 Cena za zriadenie účastníckej prípojky v KBV alebo IBV s 24-mesačnou viazanosťou
Zriadenie koncového bodu v už zakáblovaných objektoch KBV (Pripojenie služby s jednou účastníckou zásuvkou, do 10 m kábla, kontrola úrovne signálu na zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
0,00 €

 

2.2 Cena za zriadenie účastníckej prípojky v KBV alebo IBV bez viazanosti
Zriadenie koncového bodu v už zakáblovaných objektoch KBV (Pripojenie služby s jednou účastnickou zásuvkou, do 10 m kábla, kontrola úrovne signálu na zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
40,00 €

 

2.3 Zmena miesta účastníckej prípojky – prekládka v rámci bytu
Prekládka služby na iné miesto. (Napr. preloženie koncového bodu do inej miestnosti v byte, koaxiálne vedenie medzi zásuvkami do 10 m, spojka kábla, prieraz steny, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
30,00 €

 

2.4 Zmena miesta účastníckej prípojky – prekládka v rámci lokality
Prekládka služby na iné miesto v rámci lokality, kde je už zriadená účastnícka prípojka káblovej televízie. (Napr. preloženie koncového bodu do iného bytu s pokračujúcou viazanosťou.)
55,00 €

 

2.5 Výjazd technika na žiadosť užívateľa
Servisné služby na žiadosť užívateľa ako napr. nastavenie Wifi.
10,00 €

 

2.6 Výjazd technika k poruche na žiadosť užívateľa
Servisné služby na žiadosť užívateľa alebo spôsobené neodborným zásahom do nastavení, oprava rozvodov v objekte, prípadne neopodstatnený výjazd. Tieto služby sú spoplatnené fixnou sadzbou za každú začatú hodinu, plus hodnota materiálu.
35,00 € / hod

 

2.7 Jednorazový poplatok za ďalší Wifi router
Cena za každý ďalší 2G Wifi router.
35,00 €

 

3. Sankcie a poplatky
3.1 Znovupripojenie služby prístupu do siete internet
Opätovné pripojenie účastníka do služby prístupu do siete internet odpojeného z dôvodu porušenia Všeobecných podmienok, napr. neplatenia.
20,00 €

 

3.2 Výmena modemu
Cena za výmenu poškodeného, zničeného modemu resp. v prípade jeho straty, krádeže, ako aj za nevrátenie modemu pri ukončení zmluvy.
85,00 €

 

3.3 Administratívny poplatok – prevod zmluvy na nového účastníka
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade, že sa zmluva aj s prípadnou viazanosťou prevádza na iného účastníka na rovnakej adrese prípojky bez servisného zásahu (napr. pri predaji bytu).
0,00 €

 

3.4 Zmena údajov
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade zmeny mena, doručovacej adresy.
0,00 €

 

3.5 Zmluvná pokuta pri predčasnom ukončení zmluvy s dvojročnou viazanosťou
Zmluvná pokuta v prípade ukončenia zmluvy s viazanosťou ešte pred uplynutím obdobia viazanosti.
100,00 €

 


Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Prípadné reklamácie sa uplatňujú prostredníctvom e-mailu na sekretariat@sbdsala.eu
alebo telefonicky na tel. č. 031 – 770 2861 (v prac. dobe).