Následky vyhadzovania cigaretových ohorkov z balkónov sú drastické

Vážení vlastníci a užívatelia bytov v správe SBD Šaľa, na základe množiacich sa sťažností na porušovanie domového poriadku ohľadne vyhadzovania ohorkov z cigariet si Vás dovoľujeme upozorniť, že toto konanie je v rozpore s ustanoveniami bytového poriadku a taktiež porušuje ustanovenia zákona 314/2001 o požiarnej ochrane.

Touto cestou by sme Vás radi poprosili aby ste navzájom rešpektovali práva vlastníkov a užívateľov bytov a neohrozovali všetkých možnými dôsledkami tejto činnosti.

Následky vyhadzovania cigaretových ohorkov z balkónov sú drastické