Cenník

CENNÍK SBD – KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

k Všeobecným podmienkam spoločnosti Stavebné bytové družstvo Šaľa na poskytovanie služby káblovej televízie.
Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky a tarify.
Platný od 01. 04. 2024

 

1. Cena za poskytovanie služby káblovej televízie

Minimálne 74 digitálnych TV staníc, z toho 45 v HD rozlíšení, plus 24 analógových TV staníc.

14,40 €

 

2. Cena za jednorazové služby

2.1 Cena za zriadenie účastníckej prípojky v KBV alebo IBV s 12-mesačnou viazanosťou
Zriadenie koncového bodu v už zakáblovaných objektoch KBV (Pripojenie služby s jednou účastníckou zásuvkou na signál káblovej televízie, do 10 m kábla, kontrola úrovne signálu na zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)

0,00 €

 

2.2 Zriadenie účastníckej prípojky v KBV alebo IBV bez viazanosti
Zriadenie koncového bodu v už zakáblovaných objektoch KBV (Pripojenie služby s jednou účastníckou zásuvkou na signál káblovej televízie, do 10 m kábla, kontrola úrovne signálu na zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
40,00 €

 

2.3 Zriadenie druhej a každej ďalšej účastníckej prípojky
Zriadenie druhého a každého ďalšieho koncového bodu. (Montáž 1 ks podružnej TV zásuvky, rozbočovača a koaxiálneho vedenia medzi zásuvkami do 10 m, prieraz steny, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
30,00 €

 

2.4 Zmena miesta účastníckej prípojky – prekládka v rámci bytu
Prekládka služby na iné miesto. (Napr. preloženie koncového bodu do inej miestnosti v byte, koaxiálne vedenie medzi zásuvkami do 10 m, spojka kábla, prieraz steny, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
30,00 €
2.5 Zmena miesta účastníckej prípojky – prekládka v rámci lokality
Prekládka služby na iné miesto v rámci lokality, kde je už zriadená účastnícka prípojka káblovej televízie. (Napr. preloženie koncového bodu do iného bytu s pokračujúcou viazanosťou.)
30,00 €

 

2.6 Výjazd technika na žiadosť užívateľa
Servisné služby na žiadosť užívateľa ako napr. zapojenie a naladenie nového TV prijímača, naladenie set-top boxu. Cena je bez materiálu (účastnícka šnúra a pod.)
10,00 €

 

2.7 Výjazd technika k poruche na žiadosť užívateľa
Servisné služby na žiadosť užívateľa alebo spôsobené neodborným zásahom do nastavení, oprava rozvodov v objekte, prípadne neopodstatnený výjazd. Tieto služby sú spoplatnené fixnou sadzbou za každú začatú hodinu, plus hodnota materiálu.
30,00 € / hod.

 

3. Sankcie a poplatky

3.1 Znovupripojenie služby káblovej televízie
Opätovné pripojenie účastníka do služby káblovej televízie odpojenej z dôvodu porušenia Všeobecných podmienok, napr. neplatenia.

20,00 €

 

3.2 Administratívny poplatok – prevod zmluvy na nového účastníka
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade, že sa zmluva aj s prípadnou viazanosťou prevádza na iného účastníka na rovnakej adrese prípojky bez servisného zásahu (napr. pri predaji bytu).
0,00 €

 

3.3 Zmena údajov
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade zmeny mena, doručovacej adresy.
0,00 €

 

3.4 Zmluvná pokuta pri predčasnom ukončení zmluvy s jednoročnou viazanosťou
Zmluvná pokuta v prípade ukončenia zmluvy s viazanosťou ešte pred uplynutím obdobia viazanosti.
70,00 €

 


Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Prípadné reklamácie sa uplatňujú prostredníctvom e-mailu na sekretariat@sbdsala.eu
alebo telefonicky na tel. č. 031 – 770 2861 (v prac. dobe).