Hasiace prístroje

Hasiace prístroje sú určené predovšetkým na hasenie začínajúcich požiarov. Charakteristickým znakom hasiacich prístrojov je, že majú červenú farbu. Sú umiestňované v objektoch najčastejšie na chodbách, aby boli viditeľné a čo
najbližšie k prípadnému požiaru, aby mohol byť vykonaný rýchly zásah. Miesto umiestnenia má byť označené piktogramom:

 

 

 

 

Rozdelenie hasiacich prístrojov

▶️  prenosné (celková hmotnosť do 20 kg, pričom hasiaca látka je najviac do 12 kg resp. 9 l). K požiaru ich premiestňujeme ručne. Používajú sa prakticky vo všetkých prevádzkach,

▶️  pojazdné (celková hmotnosť viac ako 20 kg, pričom hasiaca látka je väčšinou do 150 kg resp. 150 l). K požiaru ich premiestňujeme na kolesovom podvozku. Používajú sa hlavne v priemyselný

 

Fakt
Hasiace prístroje môžu byť pod stálym tlakom (pripravené k okamžitému použitiu), alebo s výtlačným plynom v tlakovej patróne (potrebné ich je pred použitím aktivovať-natlakovať). V súčasnosti sa však väčšinou používajú hasiace prístroje pod stálym tlakom, nakoľko majú jednoduchšie použitie.

 

Piktogramy používané na hasiacich prístrojoch

Trieda A – požiare pevných látok, zvyčajne organického pôvodu. Pri horení týchto látok sa spravidla vytvára žeravý zvyšok (tlejúce požiare). Napr. požiare dreva, papiera, slamy, textilu, uhlia, gumy, niektorých plastov.

Trieda B – požiare kvapalín, alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva. Napr. benzín, nafta, farby a laky, oleje, mazivá, alkohol, parafín.

Trieda C – požiare plynov. Napr. metán, propán, bután, vodík, acetylén.

 

Trieda D – požiare kovov. Napr. hliník, horčík, titán, zirkón, sodík, draslík, lítium a ich zliatiny.

Trieda F – požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov používaných v/na kuchynských spotrebičoch. Napr. rastlinné a živočíšne oleje a tuky vo fritézach alebo na panviciach v kuchyniach reštauračných zariadení a rýchleho občerstvenia

 

Ako správne manipulovať s hasiacim prístrojom pri hasení požiaru?

1. Po spozorovaní začínajúceho požiaru nájdeme najbližšie stanovisko vhodného hasiaceho prístroja,
2. Hasiaci prístroj zvesíme z vešiaku a prenesieme na miesto požiaru.
3. Položíme ho na podlahu a z rukoväte vytiahneme zaisťovací kolík (pod stálym tlakom), alebo poistku (s tlakovou patrónou).
4. Hasiace prístroje s tlakovou patrónou najprv aktivujeme (spravidla úderom na nárazníkovú armatúru), čím dôjde po niekoľkých sekundách (3 – 5 sekúnd) k ich natlakovaniu. Až potom môžeme s nimi začať hasiť.
5. Jednou rukou chytíme hadicu (pokiaľ sú ňou vybavené) v blízkosti hubice a druhou rukou stlačíme rukoväť.
6. Vytláčané hasivo smerujeme do ohniska požiaru (vodné hasiace prístroje, penové hasiace prístroje a hasiace prístroje s čistou hasiacou látkou), alebo smerujeme na plamene ohňa (práškové hasiace prístroje a hasiace prístroje s oxidom uhličitým – CO2).

 

Fakty
🧯pri manipulácii sa vždy riadime pokynmi uvedenými na nálepke,
🧯používame len na vyznačené triedy požiarov,
🧯s oxidom uhličitým (CO2) hadicu držíme zásadne za rukoväť prúdnice, aby sme si nespôsobili omrzliny na ruke,
🧯môže byť neúčinný pri nesprávnom použití, prípadne vytvára ďalšie nebezpečenstvá, napr. úraz elektrickým prúdom, vznik toxických alebo inak zdraviu škodlivých látok, korozívne účinky, vyvretie alebo rozstreknutie horľavej kvapaliny a ďalšie
🧯má na štítku uvedené dôležité bezpečnostné pokyny (možnosť použiť na elektrické zariadenia a pod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky www.appo.sk