Domový poriadok a Požiarne poplachové smernice

Domový poriadok bytov a nebytových priestorov v správe SBD Šaľa

Čl. I. Práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov pri užívaní bytov

1. Vlastník byt, osoby ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, nájomcovia bytov, majú právo užívať byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu a právo používať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
2. Vlastník bytu, ako aj nájomca bytu je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a riadne používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
3. Vlastník bytu, ako aj nájomca bytu je povinný včas zabezpečiť opravy v byte, inak zodpovedá za škody, ktoré nesplnením povinností vznikli.
4. Vlastník bytu a nájomca bytu má povinnosť konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti nerušil a neohrozoval ostatných vlastníkov vo výkone ich vlastníckych a spoluužívajúcich práv.
5. Vlastník a nájomník bytu je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu, alebo nebytového priestoru, správcovi, alebo osobe oprávnenej vykonať opravu a údržbu spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú prístupné z bytu, ktorý užíva.
6. Vlastník bytu je povinný zabezpečiť odstránenie závady a poškodenia, ktoré spôsobil v byte, alebo dome sám, jeho spolubývajúci, príp. návštevníci.

 

Čl. II. Stavebné úpravy bytu a nebytového priestoru
1. Ohlásenie stavebných úprav je potrebné v prípade:
a) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
b) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.
2. Ohlásenie stavebných úprav nie je potrebné pri udržiavacích prácach, ktoré neovplyvňujú stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.
3. V ostatných prípadoch je potrebné žiadať príslušný Okresný úrad o vydanie stavebného povolenia.
4. Pred zámerom uskutočniť stavebné úpravy v byte, alebo udržiavacie práce, je vlastník bytu povinný informovať zástupcu vlastníkov (správcu).
5. V záujme bezpečnosti vlastníkov bytov, každé nedodržanie stavebného zákona je vlastník (správca) povinný ohlásiť stavebnému úradu.

 

Čl. III. Pokoj v dome
1. Vlastník bytu a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, ako aj iné osoby zdržiavajúce sa v dome, sú povinní správať sa tak, aby nerušili ostatných vlastníkov bytov nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti, ani inak nezhoršovali podmienky riadneho užívania bytov.
2. Nočný kľud je stanovený od 22.00 hod do 6.00 hod. V tomto čase nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk. V tomto čase nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať.
3. Vlastníci bytov sú povinní v tomto čase stíšiť televízne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia na izbovú počuteľnosť.

 

Čl. IV Uzamykanie bytového domu
1. Z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích ľudí do bytového domu, ako aj ochrany majetku vlastníkov bytov, sú vlastníci povinní uzamykať vchod do domu od 22.00 hod do 6.00 hod.
2. Pri výmene vchodovej zámkovej vložky má každý vlastník bytu právo na dva kľúče, hradené z fondu opráv. Výmenu vložky a rozmnoženie kľúčov zabezpečí zástupca vlastníkov domu.
3. V prípade, že sú vchodové dvere vybavené automatickým otváraním z bytu vlastníka ( automatický vrátnik ), je vlastník bytu povinný dvere zatvárať aj počas dňa.
4. Vchodové dvere ( aj vnútorné dvere medzi vchodmi v suteréne ) musia byť zabezpečené zvnútra ako únikové dvere z hľadiska požiarnej ochrany.

 

Čl. V. Zabezpečenie prístupu do bytového domu
1. V dome ( vchode ) je vlastníkmi poverená osoba ( zástupca ), ktorá zabezpečuje prístup do vchodu cudzím osobám a má kľúče od uzamknutých spoločných priestorov domu. 2. Každý vlastník bytu má povinnosť ( po identifikácii ) vpustiť do domu havarijnú službu, príslušníkov požiarneho zboru, osoby poskytujúce lekársku pomoc, kontrolné orgány štátnej správy.

 

Čl. VI. Poriadok a čistota v dome a jeho okolí
1. Čistotu a poriadok v spoločných častiach a zariadeniach domu, ako aj okolí domu
zabezpečujú vlastníci, resp. upratovacia firma.
2. Vlastník bytu, alebo nebytového priestoru je povinný bezodkladne na vlastné náklady odstrániť znečistenie spoločných priestorov, ktoré spôsobil sám, jeho domáce zviera, resp. jeho návšteva.
3. V prípade vykonávania stavebných úprav v byte vlastníka, ktoré je spojené so znečisťovaním spoločných priestorov v dome, najmä schodiska, je vlastník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie. Vyprodukovaný stavebný odpad je povinný vlastník bytu zlikvidovať na vlastné náklady.
4. Vlastník je povinný triediť a zhromažďovať komunálny odpad a jeho jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, príp. miest na to určených.
5. Vlastník bytu nesmie odhadzovať odpady do kanalizačných zariadení ( záchody, výlevky ), vyhadzovať odpad z okien, kŕmiť vtáctvo a túlavé zvieratá.
6. V spoločných priestoroch domu ( schodiská, chodby ) nie je dovolené uskladňovať akýkoľvek odpad a nábytok, kvetináče, ako aj v priestoroch určených ako únikové cesty pri požiari.
7. Vlastník bytu nesmie vetrať byt do chodby a výparmi z varenia a dymom z cigariet zamorovať ovzdušie schodiska.
8. Vlastník bytu nesmie svojvoľne inštalovať kamerový systém v spoločných priestoroch na poschodí.

Čl. VII.Informačné zariadenia v dome
1. Vlastník bytu je povinný označiť svoj byt, nebytový priestor, poštovú schránku menom,
resp. názvom firmy.
Zástupca vlastníkov umiestni v blízkosti domového vchodu na viditeľnom mieste informačnú tabuľu na oznamy.
Základné informácie: – adresa správcu objektu s uvedením telefónnych čísiel do
firmy správcu a na havarijnú službu výťahov a inžinierskych sietí
/ plyn, elektrina, voda, kúrenie …/
– telefónne čísla pre tiesňové volania
– meno osoby zodpovednej za uloženie kľúčov od zamknutých spoločných priestorov

Čl. VIII. Prášenie a čistenie predmetov
1. V domoch vybavených zariadením na čistenie a prášenie kobercov, môžu vlastníci bytov koberce a iné predmety čistiť len na tomto zariadení.
2. Vytriasať, prášiť a čistiť predmety z okien bytov je zakázané.

Čl. IX Vyvesovanie a vykladanie vecí
1.Veci uložené, alebo vyvesené v oknách viditeľných z verejného priestranstva nesmú rušiť vzhľad domu. 2. Kvety umiestnené na parapetoch okien a na balkónoch musia byť bezpečne zaistené proti pádu. Pri ich polievaní nesmie voda pretekať a poškodzovať spoločné časti domu, veci susedných vlastníkov a chodcov.

Čl. X. Užívanie spoločných priestorov domu
1. Spoločné priestory v dome môžu vlastníci, resp. nájomníci bytov užívať len na účel, na ktorý boli prvotne určené. Zmena účelu užívania priestorov, môže byť vykonaná len v súlade so stavebným zákonom.
2. V spoločných priestoroch domu, nesmú byť umiestňované materiály a predmety ohrozujúce bezpečnosť vlastníkov, resp. nájomcov bytov a ktoré by mohli vyvolať nebezpečenstvo vzniku požiaru, alebo výbuchu.
3. Do priestorov kočikárne možno okrem detských kočíkov a invalidných vozíkov umiestňovať najmä bicykle, detské kolobežky, trojkolky, nie však mopedy a motorky.

 

Čl. XI. Chov domácich zvierat
1. Domáce zvieratá, najmä mačky a psov možno chovať v byte, iba v súlade so zákonom
2. Vlastníci domácich zvierat sú povinní dbať na to, aby zvieratá nespôsobovali hygienické nedostatky, alebo nečistotu v dome. Zvieracie exkrementy sú povinní bezodkladne odstrániť a zlikvidovať.
3. Vlastníci domácich zvierat sú povinní zabezpečiť, aby nedošlo k obťažovaniu spoluvlastníkov zavíjaním, brechaním, alebo iným spôsobom.
4. Je zakázané chovať, alebo držať zvieratá na balkónoch, v pivniciach a v iných spoločných priestoroch.

Čl. XII. Televízne a rozhlasové antény, klimatizačné zariadenia
1. Televízne, rozhlasové a satelitné antény na vonkajšej fasáde je možné zriaďovať len na základe súhlasu podľa zák. 182/93 Z.z., ktorému predchádza súhlas stavebného úradu.

Zástupca vlastníkov zabezpečí, aby domový poriadok bol vyvesený na informačnej tabuli vo vchode.

V Šali 2.1.2023

Požiarno Poplachové Smernice
Požiarno Poplachové Smernice 2