GDPR

Informovanie o spracúvaní osobných údajov – uzavretie zmluvy

 

Informovanie o spracúvaní osobných údajov – uzavretie zmluvy
Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt Obchodné meno a právna forma: Stavebné bytové družstvo Šaľa

Sídlo: Horná 926/1, 927 01 Šaľa

IČO:    00170747

DIČ:    SK2021009287

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr, vložka č. 10084/T

Tel.: 031/771 34-38

/ďalej len prevádzkovateľ/

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt zodpovednaosoba@somi.sk
Práva dotknutej osoby
právo na prístup k osobným údajom áno
právo na opravu osobných údajov áno
právo na vymazanie osobných údajov nie
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno
právo na prenosnosť osobných údajov áno
právo namietať spracúvanie osobných údajov áno
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno
Informácie o spracúvaných osobných údajoch
účel spracúvania Ako dotknutá osoba som bol informovaný/á o spracúvaní mojich osobným údajov v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, č. bytu, poschodie, adresa prechodného bydliska,                              č. telefónu, č. obč. preukazu, e-mail,

Účel: uzavretie zmluvy o dodávke signálu TKR a zmluvy internet a prípadné vymáhanie pohľadávky.

Poznámka: poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať vplyv na uzatvorenie zmluvy.

právny základ spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo predzmluvných náležitostí v zmysle čl.6 ods. 1/b Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/b Zákona 18/2018 Z. z.
doba uchovávania počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od jeho ukončenia
príjemcovia prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány, Okresný súd, Krajský súd, Exekútor, Dražobná spoločnosť, Katastrálny úrad, Notár, CableNet, s.r.o.
prenos do tretej krajiny nebude
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude vykonávané

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.

 

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.