Riešenia ochrany pred požiarmi v spoločných priestoroch

Tak, ako je dôležité dávať si pozor na možnosť vzniku požiaru vo svojej domácnosti, riziká existujú aj v spoločných priestoroch bytových domov.
Dôležité sú tiež únikové cesty, po ktorých sa z horiaceho domu bezpečne dostanete von a takisto voľný prístup pre požiarnikov. Toto všetko ovplyvňuje ochranu vášho zdravia a majetku, ak by vo vašom dome vypukol oheň.

V domovom poriadku ide o vašu bezpečnosť a ochranu majetku

Každý obyvateľ bytového domu v správe bytového družstva je povinný dodržiavať požiarne predpisy, keďže nejde len oňho samotného ale o všetkých obyvateľov a byty v jeho paneláku či bytovke.
Požiarne predpisy, ktoré sa majú postarať o vašu bezpečnosť, upravuje jednak zmluva o výkone správy medzi SBD a vaším bytovým domom , taktiež zmluva o výkone správy medzi SBD a vlastníkom bytu a v neposlednom rade domový poriadok.

Mnohí vlastníci bytov zrejme ani netušia, čo pre nich z domového poriadku vyplýva. Mal by byť vždy vystavený pri vchode do domu a nájdete ho aj medzi dokumentmi na webovej stránke SBD Šaľa – Domový poriadok.
Na dodržiavanie domového poriadku vo vchode má dohliadať zástupca vlastníkov bytov, ale často to nie je jednoduchá úloha. Niektorí ho berú najmä ako prostredníka na realizáciu svojich požiadaviek, ale už nie sú veľmi ochotní zaoberať sa oprávnenými nárokmi z jeho strany pokiaľ ide o spoločné dobro – predovšetkým zdravie a pohodu, bezpečnosť a ochranu majetku všetkých obyvateľov domu.

Skrine a iné odložené veci na chodbách a schodiskách vás môžu stáť život

Takmer všetci zástupcovia vlastníkov bytov majú svoje skúsenosti s hromadením a skladovaním vecí v spoločných priestoroch. Na obyvateľov často neplatia ani opakované apely, aby spoločné priestory a únikové cesty nezapratávali starým nábytkom, elektrickými spotrebičmi či škatuľami, v lepšom prípade stojanmi s kvetmi.

Veci odložené tam, kde byť nemajú, môžu výrazne spomaliť prácu hasičov a záchranárov a tak ohroziť životy obyvateľov. Napríklad starý nábytok či bicykle sú doslova nebezpečné ak stoja pred rozvodnými skriňami elektriny, plynu a vody, ktoré treba pri požiari vypnúť.

Ak prekážajú v únikových cestách a na schodiskách, bránia nielen hasičom a záchranárom ale aj vám – obyvateľom. Pri výpadku elektriny alebo v hustom dyme pri požiari nemusí byť skladované veci vôbec vidieť a ľudia, ktorí sa snažia uniknúť z horiaceho domu sa tu môžu potknúť a zraniť.

Podobne rizikové je parkovanie pred vchodmi, na nevyznačených parkovacích miestach alebo pred pouličným hydrantom. Preto vždy parkujte autá tak, aby ste neprekážali v prejazde hasičom / záchranárom ale ani ich technike.

Požiar môže spôsobiť aj zlodej energie

Častou príčinou požiarov býva aj skrat na provizórnom elektrickom vedení. Môže za to takzvaný čierny odber elektrickej energie v pivničných miestnostiach. Robí sa to tak, že povedzme z osvetlenia sa potiahne ďalší kábel a pripájajú sa naň mrazničky, ohrievače, televízory, ďalšie lampy a iné spotrebiče.
Pochopiteľne, takáto elektrická inštalácia nie je riešená podľa projektovej dokumentácie domu, nie je teda bezpečná. A hoci je vyhotovená protizákonne, faktúra za celkový odber elektriny v spoločných priestoroch, kam patrí aj tento čierny odber, sa rozpočíta na všetkých nájomníkov v danom dome.
Včasným odhalením a odstránením provizórnej elektrickej inštalácie v suteréne predídete nielen platbám za elektrinu, ktorú minula iná domácnosť, ale najmä hrozbe požiaru a nemalým materiálnym či dokonca ľudským stratám vo vašom bytovom dome.

Poškodené protipožiarne dvere a neprístupné okná

Nefungujúci hydrant by bol pri požiari bytovky tragédiou. Funkčnosť nástenných hydrantov sa preto pravidelne kontroluje. V SBD Šaľa to na základe zmluvy zabezpečuje firma Haskont – Tibor Vincze. Prevencia je vždy lacnejšia a účinnejšia ako prípadné následky. Funkčné hydranty sú jediným prostriedkom, ktorým je možné začínajúci požiar uhasiť alebo zabrániť jeho šíreniu.

 

Pokuty

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokutu podľa zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.

 

Definícia pojmov podľa príslušných ustanovení zákonov

ÚNIKOVÉ CESTY v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorá ustanovuje požiadavky na únikové cesty zo stavieb na bývanie

Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.

Úniková cesta musí umožňovať jednoduchú evakuáciu a tvorí cestu pre zásah požiarnej jednotky.
Za trvalo voľnú komunikáciu na únikovej ceste sa považuje priestor, v ktorom nie je umiestnený žiadny materiál alebo zariadenie brániace evakuácii osôb.

Účelom únikových ciest je poskytnúť možnosť opustiť zasiahnutý priestor požiarom. Takáto cesta musí byť bez predmetov, ktoré by mohli ohrozovať unikajúce osoby alebo zasahujúcich hasičov.
Preto predmety ako kvetináče, skrine, skrinky na topánky alebo akýkoľvek iný horľavý materiál nepatria na únikovú cestu, pretože zvyšujú požiarne riziko, zužujú šírku únikovej cesty a vytvárajú prekážky pri evakuácii.

Udržiavať únikovú cestu, resp. chodbu bez podobných predmetov má výhodu bezpečnej evakuácie, je priechodná a jednoduchšia na upratovanie, taktiež môže byť zamietnutá žiadosť zo strany poisťovne v prípade požiaru, pokiaľ boli povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi zanedbané.
Trvale voľná úniková cesta je jediná možnosť pre obyvateľov bytové domu, návštevníkov bytového domu, kadiaľ uniknúť pred požiarom.

Spoločná komunikácia, do ktorej vedú dvere z obytných buniek musí tvoriť:
– chránenú únikovú cestu alebo
– samostatný požiarny úsek bez požiarneho rizika

Dvere núdzových východov sa musia otvárať smerom von.
Pre núdzové východy nie je možné použiť posuvné alebo otáčavé dvere.
Dvere núdzových východov by nemali byť zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval jednoduché a rýchle otvorenie osobou, ktorá ich môže potrebovať v prípade nebezpečenstva.
Únikové dvere nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie v prípade nebezpečenstva.
Únikové cesty a núdzové východy a dopravné trasy a dvere, ktoré k nim vedú, musia byť voľné, aby mohli byť kedykoľvek bez problémov použité.
Únikové cesty a východy sa musia označiť značkami podľa osobitného predpisu.
Únikové cesty a núdzové východy, ktoré vyžadujú osvetlenie, musia byť vybavené núdzovým osvetlením primeranej intenzity pre prípad výpadku osvetlenia.

Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi

ÔSMA ČASŤ
SANKCIE

Pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi
§ 59
(1) Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 8 298 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

a) nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku,

b) nezabezpečí podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,

c) nezriadi a nevybaví potrebný počet ohlasovní požiarov,

d) neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch a na veciach v jej vlastníctve, správe alebo užívaní,

e) neobstaráva a neinštaluje v objektoch, zariadeniach a v priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, neprevádzkuje ich v akcieschopnom stave, nezabezpečuje vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, nevedie a neuchováva o ich prevádzkovaní dokumentáciu,

f) nezabezpečí, aby pri uskutočňovaní stavieb a ich užívaní alebo zmene ich užívania boli splnené požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, alebo nezabezpečí, aby pri užívaní stavieb a zmene ich užívania nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavieb alebo ich častí, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,

g) nezriadi protipožiarne hliadky a nezabezpečí odbornú prípravu ich členov podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

h) nezabezpečuje školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi a overovanie ich vedomostí,

i) neurčí požiarnotechnické charakteristiky výrobkov a zásady ich bezpečného používania a skladovania,

j) neurčí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

k) nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie,

l) nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom,

m) používa požiarne zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát podľa osobitných predpisov2a) vyžaduje,
n) nezabezpečí plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,

o) neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

p) neumožní alebo sťaží výkon štátneho požiarneho dozoru,

q) neposkytne potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

r) nezabezpečí v objektoch a priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie a kontrolu komínov alebo nezabezpečí osobou s odbornou spôsobilosťou5) odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, alebo pred zmenou druhu paliva,

s) nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo s hospodárením v lesoch plnenie opatrení na predchádzanie vzniku požiarov lesa podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

(2) Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

a) nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnych zariadení, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

b) nezabezpečí vykonávanie opatrení podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

c) nezriadi hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo, nezabezpečí jej pripravenosť a akcieschopnosť, zruší hasičskú jednotku alebo zníži jej početný stav bez súhlasu krajského riaditeľstva,

d) neoznačí a neudržiava trvale voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody a k požiarnym zariadeniam,

e) nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo o zastavení prevádzky,

f) nedodrží zásady skladovania, ukladania a manipulácie s horľavými látkami podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonávanie,

g) neposkytne na výzvu veliteľa zásahu potrebnú vecnú pomoc alebo neumožní vstup na nehnuteľnosti v súvislosti so zdolávaním požiaru, zamedzením jeho šírenia alebo s vykonávaním záchranných prác,

h) nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou,

i) vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie,

j) vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

k) nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

(3) Krajské riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že

a) nezabezpečí pripravenosť a akcieschopnosť závodného hasičského útvaru a jeho materiálno-technické vybavenie,

b) zruší závodný hasičský útvar, zníži jeho početný stav alebo jeho materiálno-technické vybavenie bez predchádzajúceho písomného rozhodnutia krajského riaditeľstva,

c) nesplní povinnosti vyplývajúce pre ňu z opatrení uložených krajským riaditeľstvom.

(4) Ministerstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone, že

a) koná pri posudzovaných výrobkoch vykazujúcich závažné nedostatky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozpore s rozhodnutím, ktorým jej bola zakázaná ich výroba, uvádzanie do obehu a dovoz alebo ktorým jej bolo uložené vykonanie iných opatrení,

b) vykonáva odbornú prípravu bez oprávnenia,

c) zabuduje do stavby požiarnotechnické zariadenie, ktorého je zhotoviteľom, bez jeho predchádzajúcej registrácie,

d) si neplní povinnosti podľa § 11d ods. 3.

(5) Právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo, krajské riaditeľstvo alebo ministerstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa odsekov 1 až 4.

(6) Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na rozsah spôsobenej škody.

(7) Uložením pokuty podľa odsekov 1 až 4 zostáva nedotknutá zodpovednosť právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa za spôsobenú škodu a postih jej zamestnancov podľa osobitných predpisov.22)

§ 60

Pokutu podľa § 59 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.

Priestupky
§ 61

(1) Okresné riaditeľstvo môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť

a) pokarhanie,

b) pokutu podľa odsekov 2 až 4.

(2) Pokarhanie alebo pokutu do 99 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že

a) nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi alebo neobstaráva, neinštaluje alebo neudržiava v akcieschopnom stave požiarne zariadenia, hasiace látky alebo iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, alebo nezabezpečí vykonanie ich kontroly,

b) neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku ochrany pred požiarmi,

c) neoznámi bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objekte v jej vlastníctve alebo užívaní,

d) neumožní umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,

e) neumožní orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

f) poruší zásady bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov,

g) nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov.

(3) Pokarhanie alebo pokutu do 165 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že

a) nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené obcou podľa § 23 písm. b),

b) poškodí, odstráni, zneužije alebo inak zníži účinnosť požiarnych zariadení, sťažuje k nim prístup, bezdôvodne privolá hasičskú jednotku, bezdôvodne vyvolá požiarny poplach alebo zneužije linku tiesňového volania,

c) neposkytne osobnú pomoc alebo vecnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru, hoci je na to povinná na základe výzvy veliteľa zásahu podľa § 46 písm. d) alebo § 47,

d) nedodrží predpisy o skladovaní, ukladaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami alebo znemožní prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,

e) nezabezpečí riešenie a dodržiavanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavieb pri uskutočňovaní stavieb, pri ich užívaní alebo pri zmene užívania stavieb.

(4) Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že

a) poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru,

b) neumožní hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo inak sťaží vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo pri záchranných prácach,

c) poruší rozhodnutie o vylúčení veci z používania,

d) vykonáva činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú na výkon takýchto činností,

e) nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,

f) vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

g) nezabezpečí plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.

§ 62

Blokové konanie
(1) Okresné riaditeľstvo je oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi.23)

(2) V blokovom konaní možno za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu do 100 eur.

§ 63

Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné predpisy o priestupkoch.23)

Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky
§ 64

(1) Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor rozhodne

a) o vylúčení veci z používania,

b) o zastavení prevádzky v objektoch, ktoré toto nebezpečenstvo vyvolávajú.

(2) O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola v prípade vzniku požiaru znemožnená záchrana osôb alebo majetku.

(3) Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu.

(4) Proti rozhodnutiu o opatreniach uvedených v odsekoch 1 a 2 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu.

§ 65

Používať vec, ktorá bola vylúčená z používania podľa § 64 ods. 1 písm. a), alebo obnoviť prevádzku podľa § 64 ods. 1 písm. b) možno až po odstránení nedostatkov vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a len s písomným súhlasom orgánu, ktorý vylúčil vec z používania alebo rozhodol o zastavení prevádzky.

Požiarne uzávery v zmysle vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

NA POŽIARNOM UZÁVERE SA VYKONÁVA:
1. údržba (vykonáva iba výrobca PU, ak si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch, alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom, správcom, alebo nájomcom nehnuteľnosti, alebo osoba zodpovedná za údržbu PU1)
2. kontrola (vykonáva technik PO)
1 Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí preukázateľne školenie osoby zodpovednej za údržbu PU výrobcom PU. Ak výrobca PU nevykonáva školenie, vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zabezpečí preukázateľne oboznámenie osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi.

ÚDRŽBA PU POZOSTÁVA Z:
1. preventívnej údržby
2. opravy
3. prehliadky
Preventívnou údržbou PU sa:
zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Opravou PU sa:
zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Prehliadkou PU sa:
overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (ďalej len „technická podpora“).

Kontrolou PU je:
súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly PU je uvedený v prílohe č.5 vyhlášky).

LEHOTY – PERIÓDY:

Preventívna údržba:
• vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch
• najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty
Prehliadka:
• raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu
• bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe PU a po oprave PU
Oprava:
• bez zbytočného odkladu po zistení poruchy PU (oprava sa vykoná vrátane prehliadky)
Kontrola:
• vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neučil kratšiu lehotu

OZNAČENIE PU:
1. PU musí byť označený značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii PU. Za sprievodné údaje sa považuje aj označenie PU.
2. Ak dvere uzatvárajú na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ podľa osobitného predpisu a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Za označenie únikového východu sa považuje aj nápis ÚNIKOVÝ VÝCHOD pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
3. PU musí byť označený nápisom, POŽIARNE DVERE, POŽIARNE OKNO, POŽIARNA KLAPKA, POŽIARNY UZÁVER (oddeľujúca konštrukcia) A DOPRAVNÍKOVÝ UZÁVER. Výška písma je najmenej 30mm.

SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA PU OBSAHUJE:
1. certifikát alebo vyhlásenie o zhode
2. prevádzkové pokyny1
3. prevádzkový denník2, ktorého súčasťou sú aj doklady o:
o absolvovaní školenia zodpovednej za údržbu PU výrobcom
o oboznámení osoby zodpovednej za údržbu PU s prevádzkovými pokynmi, vykonanom vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti
o potvrdenia o vykonaní údržby výrobcom PU
o výstupy z riadiaceho systému vykonávajúceho automatickú prehliadku PU, ak tento spôsob jeho prehliadky je inštalovaný
1 Za prevádzkové pokyny sa považujú aj prevádzkové pokyny vyhotovené prevádzkovateľom PU.
Prevádzkový denník sa vedie osobitne pre: požiarne dvere, okná, klapky, dopravníkové uzávery, oddeľujúce konštrukcie.

PREVÁDZKOVÝ DENNÍK PU OBSAHUJE:
1. identifikačné údaje PU
2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za údržbu PU (ak si údržbu nevyhradil výrobca)
3. meno výrobcu a odkaz na prevádzkové pokyny, ak si výrobca vyhradil vykonávanie údržby
4. záznamy o vykonaní údržby PU (zapisuje: osoba zodpovedná za údržbu PU, alebo výrobca)
5. záznamy o vykonaní kontroly PU technikom PO
6. záznamy o poruche PU a vykonané opatrenia na zabezpečenie jeho akcieschopnosti

ZÁZNAM O VYKONANÍ ÚDRŽBY PU OBSAHUJE:
• čitateľný dátum ukončenia údržby
• rozsah vykonania údržby
• návrh opatrení na odstránenie nedostatkov v prípade ich zistenia
• meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej za údržbu
• (alebo) názov výrobcu, ktorý vykonal údržbu
• meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá v mene výrobcu vykonala údržbu

Záznam o vykonaní údržby PU, ak výrobca vydal iba potvrdenie o vykonaní údržby obsahuje:
• číslo potvrdenia o vykonaní údržby výrobcom
• dátum vykonania údržby