Únikové cesty v bytových domoch

Bytové domy a únikové cesty z nich sú jednou z najdôležitejších oblastí pri ochrane života, zdravia respektíve majetku obyvateľov bytových domov. Čo si treba predstaviť pod pojmom úniková cesta a ako má vyzerať? V prípade požiaru je to cesta z bytu, ktorou sa bez problémov a prekážok dostanete do bezpečia, najlepšie pred obytný dom, alebo do inej časti obytného domu, kde Vás požiar nemôže ohrozovať. Preto pamätajte, že všetky zbytočnosti, ktoré sa ukladajú do chodieb, na schodiská a do spoločných priestorov (napr. pre pocit ich skrášlenia alebo jednoducho preto, že im v byte zavadzajú), môžu Vašu aj susedovu cestu na únik pred požiarom ukončiť ešte pred tým, ako sa stihnete dostať do bezpečia.

Požiar vo vašom byte môže ohroziť nielen Vás, ale aj ľudí bývajúcich vo vašom okolí, nakoľko pri úteku z horiaceho bytu sa môže dym dostať do schodiska, kade je potrebné utekať.

Ak sa dym dostane do únikovej cesty (chodby, schodiska), kde je umiestnené množstvo vecí, ktoré zužujú priestor, únik pred požiarom bude značne skomplikovaný. Pri zníženej viditeľnosti spôsobenej zadymením priestorov, môže veľmi ľahko prísť k úrazu osôb unikajúcich pred požiarom. Množstvo vzniknutých požiarov je ovplyvnené najmä pôsobením ľudského faktora a úzko súvisí so všeobecnou (ne)znalosťou právnych predpisov v oblasti požiarnej ochrany (PO). Obyvatelia bytových domov si často neuvedomujú, že chodba (schodisko) je zvyčajne jedinou únikovou možnosťou v prípade vzniku požiaru a preto je potrebné, aby zostalo trvalo voľné, tak ako požadujú právne predpisy.

Čo hovorí legislatíva?

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov upravuje:
“Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a
správca bytového domu sú povinní zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu”
Fyzická osoba je povinná okrem iného zabezpečiť pri užívaní stavby dodržiavanie požiadaviek PO

Bytové domy sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhované a stavané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Všetky priestory musia byť navrhované tak, aby sa zabránilo šíreniu požiaru z jedného požiarneho úseku do iného a zároveň bola zabezpečená evakuácia osôb. Úlohou štátneho požiarneho dozoru je zabezpečiť protipožiarne kontroly, ktorých účelom je kontrola a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov počas užívania stavby.

 

V čom sú najčastejšie zisťované chyby na bytových domoch?

☑️  Nevykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
☑️  Realizácia stavebných úprav v bytových domoch bez vedomosti, resp. schválenia orgánov štátneho požiarneho dozoru,
☑️  Nezabezpečenie trvalo voľných únikových ciest (na spoločných chodbách a na schodiskách sa nachádzajú rôzne predmety – bicykle, kvetináče, skrinky…),
☑️  Uzamknuté únikové východy,
☑️  Neoznačené smery úniku (šípky označujúce smer úniku),
☑️  Vetranie únikových ciest – poškodené, uzamknuté, zablokované okná,
☑️  Zatarasený prístup k odvetraniu schodiska – okna (uložený nábytok…),
☑️  Nefunkčný / poškodený samozatvárač na dverách,
☑️  Uzamknuté skrine hadicových zariadení alebo bez vybavenia (prázdne),
☑️  Prenosné hasiace prístroje umiestnené mimo svojich stanovíšť, alebo úplne chýbajúce,
☑️  Nefunkčné núdzové osvetlenie,
☑️  Neprejazdné príjazdové komunikácie.

 

Každý vlastník bytu v bytovom dome sa chce cítiť hlavne príjemne a bezpečne. Preto si zistite u správcu budovy či bola vykonaná preventívna protipožiarna prehliadka!

Zdroj: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky www.appo.sk