Právne informácie

Z dôvodu zachovania ochrany integrity a bezpečnosti siete, dostupnosti poskytovaných služieb, ako aj ochrany a bezpečnosti samotných Užívateľov, si Poskytovateľ vyhradzuje právo blokovať vo svojej Sieti niektoré vybrané služby a protokoly.

Poskytovateľ je na základe písomnej žiadosti a s písomným súhlasom zákonného sudcu, povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu podľa definície príslušného predpisu na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa príslušných ustanovení zákona.

Poskytovateľ vedome neobmedzuje objem dát alebo rýchlosti Siete internet, ktoré by mohli ovplyvniť služby prístupu k Sieti internet alebo využívanie obsahu, aplikácií a iných služieb, okrem prípadov uvedených v tejto špecifikácii.

Proklamovaná rýchlosť alebo Maximálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát je pre každú jednotlivú službu Internet konkrétne uvedená v Tarife Poskytovateľa.
Bežne dostupná rýchlosť sťahovania a odosielania dát je pre každú jednotlivú službu Internet konkrétne uvedená v Tarife Poskytovateľa a zodpovedá rýchlosti sťahovania a odosielania dát v dennom priemere (počas 24 hodín).

Minimálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát je pre každú jednotlivú službu Internet konkrétne uvedená v Tarife Poskytovateľa. Na túto hodnotu môže rýchlosť klesnúť nárazovo, a to na veľmi krátku dobu v jednotlivých okamihoch maximálneho vyťaženia siete.

Dosiahnutie rýchlostí služby prístupu do Siete internet uvedených podľa tejto špecifikácie je možné len v kombinácii s Káblovým modemom dodaným Poskytovateľom a za bežných prevádzkových podmienok Siete (bez úplných alebo čiastočných výpadkov). Aj napriek neustálemu monitoringu kapacity, dostupnosti a všeobecnej kvality služieb prístupu k Sieti internet, môžu nastať krátke výpadky, ktorých následkom môže byť dočasné obmedzenie dostupnej kapacity alebo kvality Siete Internet. Užívateľmi pozorované rýchlosti sa môžu líšiť v závislosti od využívania kapacity Siete internet inými Užívateľmi v rámci rovnakého segmentu a môžu byť ovplyvnené potenciálnymi preťaženiami prevádzky spôsobenými inými Užívateľmi v rovnakom segmente. Poskytovateľ je zodpovedný za deklarovanú kapacitu len vo svojej Sieti a teda za degradáciu rýchlosti v koncových bodoch, za degradáciu rýchlosti ktoré nie sú v Sieti Poskytovateľa Poskytovateľ nezodpovedá.

Na koncové zariadenie za Káblovým modemom poskytnutým Poskytovateľom (modem ako koncový bod Siete) sa uvádzané rýchlosti nevzťahujú.
Zásady správneho užívania a Reklamačný poriadok sú súčasťou Všeobecných podmienok poskytovania služby prístupu do siete Internet.


Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sieťovej neutralite a súviace dokumenty

Plne znenie nájdete na stránke Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  pod názvom Znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sieťovej neutralite a súvisiace dokumenty