Cenník

Televízia PLUS

(TELEVÍZIA + INTERNET)

k Všeobecným podmienkam spoločnosti Stavebné bytové družstvo Šaľa na poskytovanie služby káblovej televízie a prístupu do siete internet.
Tento cenník nahrádza všetky predchádzajúce cenníky a tarify.
Platný od 01. 04. 2024

 

1. Cena za poskytovanie služby Televízia PLUS (mesačný paušál)

Minimálne 74 digitálnych TV staníc, z toho 45 v HD rozlíšení, plus 24 analógových TV staníc Širokopásmový internetový prístup s rýchlosťou do 100 Mbit / 15 Mbit.

21,95 €

 

2. Podmienky využívania služby Televízia PLUS

Pripojenie služby Televízia PLUS nie je možné bez dvojročnej viazanosti. Cena za túto služby sa počas viazanosti nemení.
 

3. Cena za jednorazové služby
3.2 Cena za zriadenie účastníckej prípojky v KBV alebo IBV s 24-mesačnou viazanosťou
Zriadenie koncového bodu v už zakáblovaných objektoch KBV (Pripojenie služby s jednou účastníckou zásuvkou na signál káblovej televízie, do 10 m kábla, kontrola úrovne signálu na zásuvke. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
0,00 €

 

3.2 Zriadenie druhej a každej ďalšej účastníckej prípojky
Zriadenie druhého a každého ďalšieho koncového bodu. (Montáž 1 ks podružnej TV zásuvky, rozbočovača a koaxiálneho vedenia medzi zásuvkami do 10 m, prieraz steny, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
30,00 €

 

3.3 Zmena miesta účastníckej prípojky – prekládka v rámci bytu
Prekládka služby na iné miesto. (Napr. preloženie koncového bodu do inej miestnosti v byte, koaxiálne vedenie medzi zásuvkami do 10 m, spojka kábla, prieraz steny, kontrola úrovne signálu na TV zásuvke, pripojenie a naladenie TV prijímača. V cene nie je zahrnuté lištovanie v objekte, zemné práce, prípadne iné murárske práce.)
30,00 €

 

3.4 Zmena miesta účastníckej prípojky – prekládka v rámci lokality
Prekládka služby na iné miesto v rámci lokality, kde je už zriadená účastnícka prípojka káblovej televízie. (Napr. preloženie koncového bodu do iného bytu s pokračujúcou viazanosťou.)
55,00 €

 

3.5 Výjazd technika na žiadosť užívateľa
Servisné služby na žiadosť užívateľa ako napr. zapojenie a naladenie nového TV prijímača, naladenie set-top boxu, nastavenie Wifi. Cena je bez materiálu (účastnícka šnúra a pod.)
10,00 € / hod.

 

3.6 Výjazd technika k poruche na žiadosť užívateľa
Servisné služby na žiadosť užívateľa alebo spôsobené neodborným zásahom do nastavení, oprava rozvodov v objekte, prípadne neopodstatnený výjazd. Tieto služby sú spoplatnené fixnou sadzbou za každú začatú hodinu, plus hodnota materiálu.
35,00 € / hod.

 

3.7 Jednorazový poplatok za ďalší Wifi router
Cena za každý ďalší 2G Wifi router.
35,00 €

 

4. Sankcie a poplatky

4.1 Znovupripojenie služby Televízia PLUS
Opätovné pripojenie účastníka do služby Televízia PLUS odpojeného z dôvodu porušenia Všeobecných podmienok, napr. neplatenia.

20,00 €

 

4.2 Výmena modemu
Cena za výmenu poškodeného, zničeného modemu resp. v prípade jeho straty, krádeže, ako aj za nevrátenie modemu pri ukončení zmluvy
85,00 €

 

4.3 Administratívny poplatok – prevod zmluvy na nového účastníka
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade, že sa zmluva aj s prípadnou viazanosťou prevádza na iného účastníka na rovnakej adrese prípojky bez servisného zásahu (napr. pri predaji bytu).
0,00 €

 

4.4 Zmena údajov
Administratívna zmena účastníka v zmluve v prípade zmeny mena, doručovacej adresy.
0,00 €

 

4.5 Zmluvná pokuta pri predčasnom ukončení zmluvy s dvojročnou viazanosťou
Zmluvná pokuta v prípade ukončenia zmluvy s viazanosťou ešte pred uplynutím obdobia viazanosti.
100,00 €

 


Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Prípadné reklamácie sa uplatňujú prostredníctvom e-mailu na sekretariat@sbdsala.eu
alebo telefonicky na tel. č. 031 – 770 2861 (v prac. dobe).