Porada zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov s riaditeľom a vedúcim technického oddelenia SBD Šaľa 15.5.2024

Dňa 15.5.2024 sa uskutočnila porada s nasledujúcimi bodmi:

1.Vysvetlenie – Vyhlášky 503/2022 Z.z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje:
a) teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,
b) náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené decentralizovanom zdroji tepla
(Predkladal – Vedúci technického oddelenia L. Kovács a riaditeľ J. Konrád)

2. Prezentácia nákladov rozpočítaných v zmysle vyhlášky 503/2022 Z.z za rok 2023 pre jednotlivé bytové domy
(Predkladal -Vedúci technického oddelenia L. Kovács a riaditeľ J. Konrád)

3. Prezentácia výsledkov Protipožiarnej preventívnej kontroly a kontroly Okresného Hasičského a Záchranného zboru v Nitre
(Predkladal- riaditeľ J. Konrád)

4. Schválenie dodatku č.2 , čl.V,bod. 3 zmluvy o vykonaní servisu, údržby a revízii výťahových zariadení spoločnosťou REVEZ Nitra, s.r.o – zmena ceny vplyvom inflácie potvrdená Štatistickým úradom SR pre rok 2023
(predkladal za REVEZ Nitra , s.r.o – konateľ)

5. Zhodnotenie technického stavu domov a návrh ďalšieho postupu pri zistení porúch izolácie striech a stavebných častí (balkóny atď.)
(predkladal – riaditeľ J. Konrád)

6. Predloženie plánu opráv na rok 2025
(predkladal – vedúci technického oddelenia L. Kovács)

7. Oboznámenie s novou webovou stránkou www.sbdsala.sk a portálu POSCHODOCH.sk
(predkladal – riaditeľ J. Konrád)

Na konci porady riaditeľ SBD Šaľa poďakoval zástupkyniam a zástupcom vlastníkov bytov za ich každodennú prácu a vynaložené úsilie pri riešení požiarnej ochrany v bytových domoch. Zároveň vyslovil poďakovanie i samotným vlastníkom bytov ktorí zodpovedne pristúpili k realizácii dodržiavania pravidiel požiarnej kontroly. Tu nastala oproti minulému roku pozitívna zmena, slúžiaca k ochrane životov, zdravia a majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov.