Výmena elektrických rozvodov v bytoch bytového domu. Podmienky realizácie.

Výmena elektroinštalácie nie je povinná, nikto vám nepovie jej presnú životnosť, no i napriek tomu ju budete musieť jedného dňa zrekonštruovať alebo kompletne vymeniť. Niekto vám povie, že je ich potrebné vymeniť najneskôr po 25 rokoch, niekto za hraničný vek považuje 30 rokov, iní zas tvrdia, že 50-ročná elektroinštalácia môže fungovať bez najmenších problémov.

Ako sa teda rozhodnúť?

 1. Prvým varovným signálom sú časté problémy s elektrinou (iskrenie v zásuvkách, „vyhadzovanie“ ističov alebo poistiek atď.). Výmena alebo minimálne rekonštrukcia je potrebná aj v prípade, keď chcete prevádzkovať elektrický sporák, elektrickú varnú dosku alebo klimatizáciu.
 1. Dôležitým faktorom je tiež spomínaný vek elektrických rozvodov. Ak ste si kúpili byt, ktorý má viac ako 25 rokov, alebo v ňom takto dlho žijete, mali by ste si určite nechať urobiť profesionálnu revíziu elektroinštalácie. Na základe nej budete vedieť presne, na čom ste. Revízia je na mieste aj v prípade, keď máte niektoré zo spomínaných problémov. Niekedy môže ísť, zjednodušene povedané, len o jeden zle zapojený káblik, inokedy o vážny problém, ktorý si vyžaduje väčšiu pozornosť.

Prečo je potrebná výmena elektroinštalácie ?

Dôvodov je hneď niekoľko. Elektrické rozvody v paneláku  dnes už nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. Norma elektrických rozvodov nie je dôležitá len pre správcu  bytového domu alebo poisťovne, ale rovnako tak i pre vás, pretože súvisí s bezpečnosťou a tiež vaším pohodlím. Nebudeme rozoberať jednotlivé vyhlášky, predpisy a nariadenia. Tie by pre mnohých z vás boli absolútne nezrozumiteľné. Na otázku, „prečo vymieňať elektroinštaláciu?“, si radšej odpovieme ľudskou rečou.

 1. Zastaralé hliníkové vodiče

Dobu 25 rokov spomíname z dôvodu, že pred takýmto časom boli pri elektroinštalácii používané aj hliníkové vodiče, ktoré boli výhodné po finančnej stránke. Hliník prechádza procesom takzvanej sublimácie, v preklade, časom sa doslova stráca a zmenšuje svoj objem. V dôsledku toho sa postupne uvoľňujú spoje na elektroinštalácii, čo sa prejavu napríklad iskrením v zásuvkách. Pozor, iskrenie nie je nevinnou záležitosťou. Jedného dňa môže veľmi ľahko vyústiť v požiar. Podľa aktuálne platnej bezpečnostnej a technickej normy je používanie hliníka pri elektrických rozvodoch vyslovene zakázané. Hliník je nahradený meďou a inými odolnejšími materiálmi, ktoré nesublimujú, preto môžeme dnešnú elektroinštaláciu označiť za bezpečnejšiu a tiež trvácnejšiu.

 1. Súčasný príkon bytu (domácnosti)

Aktuálne normy myslia aj na ďalší faktor, a to na odber elektriny, resp. na takzvaný súčasný príkon bytu. Ten sa za posledné desaťročia zvýšil enormne. Kým elektroinštalácia, ktorú používali naši starí rodičia, musela „potiahnuť“ televízor, práčku a svetlá, tá dnešná toho musí zvládnuť omnoho viac. Na elektrinu „funguje“ drvivá časť našich domácností, nehovoriac o tých, kde je aj elektrický sporák, klimatizácia a ďalšie spotrebiče, ktoré skutočne „nežerú“ málo elektriny.                                                                                                    Súčasný príkon bytu hovorí o tom, aké množstvo elektrickej energie môžete využívať súčasne v jeden moment. Ak je elektroinštalácia nadimenzovaná správne, pri prekročení tohto limitu (napr. pri zapnutí rýchlovarnej kanvice, práčky a mikrovlnky naraz) vám, laicky povedané, „vypadnú“ poistky – ističe odpoja príslušný elektrický obvod. Pokiaľ by však nebola nadimenzovaná tak, ako má byť, príslušný elektrický obvod by „išiel“ ďalej, čo sa môže skončiť požiarom a inými katastrofami.

V závislosti od toho, aký je súčasný príkon vášho bytu, si musíte zvoliť aj správny stupeň elektrifikácie. Tá je rozdelená do 3 kategórií:

 • Stupeň A: elektrická energia sa využíva na osvetľovanie a pripájanie domácich elektrických spotrebičov pohyblivým prívodom do zásuviek alebo pevne pripojené. Príkon žiadneho spotrebiča nepresahuje 3,5 kVA. Maximálny súčasný príkon pre byt je v súčasnosti 7 kW.
 • Stupeň B: byty s elektrickým vybavením ako byty stupňa A, kde sa na varenie používajú spotrebiče s príkonom nad 3,5 kVA. Maximálny súčasný príkon pre byt je v súčasnosti 11 kW.
 • Stupeň C: byty s elektrickým vybavením ako byty stupňa A alebo B, kde sa elektrická energia používa naviac aj na vykurovanie alebo na klimatizáciu,

Hlavný prívod elektriny

V prípade, ak vo vašej domácnosti elektrina postupne nahrádza plyn, musíte myslieť aj na hlavný prívod. Jedna fázaje postačujúca len v tom prípade, ak elektrinou svietite a používate klasické domáce spotrebiče (jedna fáza niekedy nepotiahne ani to). Keď budete „na elektrinu“ i variť, potrebujete využívať 3 fázy. V bytovom dome sa trojfázové rozvodné skrine väčšinou nachádzajú na chodbách. Ak sa na nich budete chcieť pripojiť, musíte postupovať takto:

 1. Je potrebné si požiadať o povolenie od bytového družstva a taktiež od ostatných vlastníkov bytovbytového domu, a to písomnou formou s podpismi (zápisnica zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania v zmysle §14a bod 5 zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov). Vlastníci bytov v súlade s ustanovením §14 ods.1 zákona č.182/1993 Z.z. rozhodujú o všetkých veciach, ktoré sa týkajú spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Pri rozhodovaní je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania podľa §14b bod 4 zákona č.182/1993 Z.z.
 2. Za udržiavanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektroinštalácie v spoločných priestoroch a spoločných častiach bytového domu zodpovedá v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. správca SBD Šaľa.

Hlavné domové vedenie a elektrické rozvádzače v dome tvoria súčasť spoločnej domovej elektroinštalácie, preto každý plánovaný zásah do elektroinštalácie  bytového domu sa môže uskutočniť výlučne so súhlasom správcu. Je potrebné si uvedomiť, že prípadné viacnásobné navýšenie spotreby elektriny jednotlivých domácností v bytovom dome môže negatívne ovplyvniť spoľahlivosť dodávky elektrickej energie. Vo väčšine prípadov sa jedná o viac ako 30 ročnú elektroinštaláciu, preto každá takáto zmena  musí byť riešená a posudzovaná komplexne projektantom. Riešená problematika vyžaduje posúdenie vhodnosti istiacich prvkov, kapacitných možností hlavného domového vedenia. V prípade zmeny 1-fázového odberu na 3-fázový je potrebné vypracovať konštrukčnú dokumentáciu v zmysle §5 ods.1, 2 vyhlášky č.508/2009 Z.z.  Konštrukčná dokumentácia musí zohľadniť  aj vplyv z viacnásobného navýšenia odberu elektrickej energie v bytoch na prevádzkovú spoľahlivosť existujúceho hlavného domového vedenia

Z uvedeného dôvodu bude nevyhnutné vykonať rekonštrukciu elektroinštalácie (hlavného domového vedenia) v spoločných priestoroch a častiach bytového domu v súlade s platnými normami  STNokrem bytových domov, kde už plánovaná rekonštrukcia bola vykonaná.

 1. Po obdržaní súhlasného stanoviska od správcu a vlastníkov bytov požiadajte distribútora elektriny Západoslovenská distribučná a.s. o zmenu pripojenia (zvýšenie rezervovanej kapacity bytu) zaslaním vyplneného tlačiva. Písomný súhlas správcu je v súčasnosti nahradený čestným vyhlásením žiadateľa nachádzajúcim sa v Žiadosti o pripojenie a v Zmluve o pripojení, ktorým Žiadateľ čestne vyhlási, že ….“Ak sa odberné miesto v bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho priľahlom pozemku (patriacom k tomuto bytovému domu), príslušný správca súhlasí s technickými podmienkami  pripojenia uvedenými v Zmluve o pripojení“.  
 2. Posledným krokom je predloženie vypracovanej konštrukčnej dokumentácie a východiskovej revíznej správy od elektroinštalácie bytu správcovi SBD Šaľa.

Výmena elektrických rozvodov v byte – povolenie: kedy je potrebné?

Pri výmene elektrických rozvodov v byte v bytovom dome povolenie od stavebného úradu nepotrebujete vždy. Rozhodujúcim faktorom je, čo presne a ako budete vymieňať. Nutnosť stavebného povolenia a ohlášky je rovnaká ako pri akejkoľvek inej rekonštrukcii. Vaše povinnosti by sa dali zhrnúť takto:

 • Pri výmene a úprave elektroinštalácie bez zmeny jej trasy ste povinní stavebnému úradu podať iba ohlásenie.
 • Ohláška je potrebná taktiež v prípade úpravy alebo výmeny elektroinštalácie, pri ktorej dôjde k zmene jej trasy, avšak nepovedie cez nosné priečky.
 • Stavebné povolenie si musíte vybaviť iba vtedy, ak pri výmene alebo úprave elektroinštalácie budete meniť jej trasu s tým, že budete zároveň zasahovať do nosných priečok.

                        Ladislav Kovács

                        TÚ – SBD Šaľa