Cenove rozhodnutie Menert-Therm na rok 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

R O Z H OD N U T I E

Číslo: 0028/2022/T
Číslo spisu: 5453-2021-BA
Bratislava 16.12.2021

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0053/2017/T zo dňa 9.11.2016 v znení rozhodnutia 0027/2018/T zo dňa 7.11.2017, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022

 

r o zh o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO 31 420 991 m e n í rozhodnutie č. 0053/2017/T zo dňa 9.11.2016 a v znení rozhodnutia 0027/2018/T zo dňa 7.11.2017 s účinnosťou od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Šaľa

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Sládkovičovo.“

nahrádzajú slovami

0,0444 €/kWh 199,4500 €/kW

0,0480 €/kWh 247,5700 €/kW

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla
– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Šaľa

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Sládkovičovo.“.

0,0488 €/kWh 223,9152 €/kW

0,0516 €/kWh 247,1799 €/kW

Ostatné údaje uvedené vrozhodnutí č. 0053/2017/T zo dňa 9.11.2016 v znení rozhodnutia 0027/2018/T zo 7.11.2017. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0053/2017/T zo dňa 9.11.2016 v znení rozhodnutia 0027/2018/T zo 7.11.2017.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 02.11.2021 doručený pod podacím číslom úradu 29274/2021/BA založený v spise č. 5453-2021-BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0053/2017/T zo dňa 9.11.2016 v znení rozhodnutia 0027/2018/T zo 7.11.2017, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovanému subjektu MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO 31 420 991 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Regulovaný subjekt návrh na zmenu rozhodnutia odôvodnil zmenou ceny nakupovaného paliva. Z tohto dôvodu došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri schválení ceny v rozhodnutí č. 0053/2017/T zo dňa 9.11.2016 a v znení rozhodnutia 0027/2018/T zo 7.11.2017.

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) úrad na návrh účastníka cenového konania zmení rozhodnutie, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia sa podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane.

Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu na zmenu rozhodnutia a skonštatoval, že návrh ceny má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 248/2016 Z. z.“).

Vyhláška č. 248/2016 Z. z. v § 4 ods. 1 ustanovuje rozsah, štruktúru avýšku ekonomicky oprávnených nákladov av § 5 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú aj náklady na nákup paliva a náklady na nákup tepla, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. vo väzbe na § 4 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Výška regulovanej zložky fixných nákladov je stanovená v § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Maximálnu výšku

 

celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov ustanovuje § 4 ods. 11 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktoré sa môžu medziročne zvýšiť len v presne vymedzených prípadoch.

Úrad zistil, že výška ekonomicky oprávnených nákladov navrhnutá regulovaným subjektom, ktoré je možné zahrnúť do maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, je v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Úrad zároveň overil aj maximálne ceny palív, maximálnu výšku celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov a regulovanej zložky fixných nákladov ako aj správnosť výpočtu primeraného zisku. Na základe toho úrad konštatuje, že výška variabilných nákladov v návrhu na zmenu rozhodnutia je v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. vo väzbe na § 4 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Regulovaná zložka fixných nákladov a celkové ekonomicky oprávnené fixné náklady sú v súlade s § 4 ods. 10 a 11 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a výpočet primeraného zisku je podľa § 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. správny.

Úrad podľa § 14 ods. 11 zákona oregulácii konštatuje, že zmena cenového rozhodnutia spôsobí v lokalite Šaľa zvýšenie variabilnej zložky ceny tepla o 9,9 % a zvýšenie fixnej zložky ceny tepla o 12,27 % a v lokalite Sládkovičovo zvýšenie variabilnej zložky ceny tepla o 7,5 % a zníženie fixnej zložky ceny tepla o 0,16 % v oproti cenám tepla, ktoré boli schválené rozhodnutím č. 0053/2017/T zo dňa 9.11.2016 v znení rozhodnutia 0027/2018/T zo dňa 7.11.2017. Výsledné ceny tepla v roku 2022 budú vzhľadom na vyššie náklady na zemný plyn v lokalite Šaľa o 13,3 % vyššie a preto náklady na domácnosť v roku 2022 budú vyššie priemerne asi o 4,11 eura za mesiac a v lokalite Sládkovičovo o 5,9 % vyššie a preto náklady na domácnosť v roku 2022 budú vyššie priemerne asi o 0,66 eura za mesiac.

Regulovaný subjekt predložil listom pod podacím číslom úradu 33750/2021/BA z 06.12.2021 označenie a preukázanie skutočností, ktoré považuje vzaslanom návrhu na zmenu rozhodnutia za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii úrad spolu s cenovým rozhodnutím zverejní na svojom webovom sídle aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní aj pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 3. Podľa § 14 ods. 14 zákona o regulácii porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. b), § 3 písm. b), § 4, 5 a § 7 ods. 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 14 ods. 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Andrej Juris predseda

Martin Horváth podpredseda

 

Rozhodnutie sa doručí:

MENERT-THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa