Cenove rozhodnutie MeT Šaľa na rok 2022

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

R O Z H OD N U T I E

Číslo: 0095/2022/T
Číslo spisu: 5455-2021-BA
Bratislava 16.12.2021

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci zmeny rozhodnutia č. 0225/2017/T zo dňa 28.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0175/2019/T zo dňa 14.01.2019 v znení rozhodnutia 0344/2021/T zo dňa 13.09.2021, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022

r o z  h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vtepelnej energetike vznení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO 34 115 161 m e n í rozhodnutie č. 0225/2017/T zo dňa 28.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0175/2019/T zo dňa 14.01.2019 v znení rozhodnutia 0344/2021/T zo dňa 13.09.2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia na strane 1 sa slová

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Šaľa.“

nahrádzajú slovami

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Šaľa.“.

0,0491 €/kWh 206,7790 €/kW

0,0790 €/kWh 220,3345 €/kW

Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0225/2017/T zo dňa 28.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0175/2019/T zo dňa 14.01.2019 v znení rozhodnutia 0344/2021/T zo dňa 13.09.2021. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0225/2017/T zo dňa 28.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0175/2019/T zo dňa 14.01.2019 v znení rozhodnutia 0344/2021/T zo dňa 13.09.2021.

 

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 02.11.2021 doručený pod podacím číslom úradu 29272/2021/BA založený v spise č. 5455-2021-BA návrh na zmenu rozhodnutia č. 0225/2017/T zo dňa 28.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0175/2019/T zo dňa 14.01.2019 v znení rozhodnutia 0344/2021/T zo dňa 13.09.2021, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovanému subjektu MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO 34 115 161 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Regulovaný subjekt návrh na zmenu rozhodnutia odôvodnil zmenou ceny zemného plynu a regulačného príkonu. Z tohto dôvodu došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri schválení ceny v rozhodnutí č. 0225/2017/T zo dňa 28.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0175/2019/T zo dňa 14.01.2019 v znení rozhodnutia 0344/2021/T zo dňa 13.09.2021.

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon o regulácii“) úrad na návrh účastníka cenového konania zmení rozhodnutie, ak sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny. Na konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia sa podľa § 17 ods. 4 zákona o regulácii použijú ustanovenia § 14 až 16 zákona o regulácii primerane.

Úrad preskúmal predložené podklady k návrhu na zmenu rozhodnutia a skonštatoval, že návrh ceny má všetky náležitosti podľa § 14 ods. 4 zákona o regulácii a § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 248/2016 Z. z.“).

Vyhláška č. 248/2016 Z. z. v § 4 ods. 1 ustanovuje rozsah, štruktúru avýšku ekonomicky oprávnených nákladov av § 5 spôsob určenia výšky primeraného zisku. Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú aj náklady na nákup paliva a náklady na nákup tepla, ktorých výška sa vypočíta podľa § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. vo väzbe na § 4 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Výška regulovanej zložky fixných nákladov je stanovená v § 4 ods. 10 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Maximálnu výšku celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov ustanovuje § 4 ods. 11 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., ktoré sa môžu medziročne zvýšiť len v presne vymedzených prípadoch.

Úrad zistil, že výška ekonomicky oprávnených nákladov navrhnutá regulovaným subjektom, ktoré je možné zahrnúť do maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, je v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Úrad zároveň overil aj maximálne ceny palív, maximálnu výšku celkových ekonomicky oprávnených fixných nákladov a regulovanej zložky fixných nákladov ako aj správnosť výpočtu primeraného zisku. Na základe toho úrad konštatuje, že výška variabilných nákladov v návrhu na zmenu

rozhodnutia je v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 248/2016 Z. z. vo väzbe na § 4 ods. 4 a 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. Regulovaná zložka fixných nákladov a celkové ekonomicky oprávnené fixné náklady sú v súlade s § 4 ods. 10 a 11 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. a výpočet primeraného zisku je podľa § 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z. správny.

Úrad podľa § 14 ods. 11 zákona oregulácii konštatuje, že zmena cenového rozhodnutia spôsobí zvýšenie variabilnej zložky ceny tepla o 61,1 % a zvýšenie fixnej zložky ceny tepla o 6,56 % oproti cenám tepla, ktoré boli schválené rozhodnutím č. 0225/2017/T zo dňa 28.11.2016 v znení rozhodnutia č. 0175/2019/T zo dňa 14.01.2019 v znení rozhodnutia 0344/2021/T zo dňa 13.09.2021. Výsledná cena tepla bude vyššia o 41,1 %. Náklady na domácnosť stúpnu priemerne o 13,66 eura za mesiac oproti roku 2019.

Regulovaný subjekt predložil listom pod podacím číslom úradu 33714/2021/BA zo 14.12.2021 označenie a preukázanie skutočností, ktoré považuje v zaslanom návrhu na zmenu rozhodnutia za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. Podľa § 14 ods. 12 zákona o regulácii úrad spolu s cenovým rozhodnutím zverejní na svojom webovom sídle aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní aj pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 3. Podľa § 14 ods. 14 zákona o regulácii porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny.

Na toto konanie sa podľa § 41 zákona o regulácii nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia iba z podkladov predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, že návrh na zmenu rozhodnutia je v súlade so zákonom o regulácii, v súlade s § 2 písm. b), § 3 písm. b), § 4, 5 a § 7 ods. 5 vyhlášky č. 248/2016 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 14 ods. 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Andrej Juris predseda

Martin Horváth podpredseda

 

Rozhodnutie sa doručí:

MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa