Spoločné vyhlásenie k rastu cien tepla

Spoločné vyhlásenie Slovenského zväzu výrobcov tepla, Združenia bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenského zväzu bytových družstiev k rastu cien tepla

Slovenský zväz výrobcov tepla, Združenie bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenský zväz bytových družstiev žiadajú vládu o poskytnutie rovnakej pomoci na tlmenie nárastu cien plynu od budúceho roka pre všetky domácnosti bez rozdielu na to, či bývajú v bytovom dome, na sídlisku alebo v rodinnom dome.

Vítame akékoľvek opatrenia na ochranu domácností pred nepriaznivými dopadmi vysokých cien energií. Zároveň ale upozorňujeme, že občania Slovenska, ktorí sú odberateľmi tepla zo systémov CZT, nemôžu byť vynechaní pri riešení ochrany pred astronomickým nárastom cien energií a vláda musí myslieť aj na týchto občanov pri hľadaní riešenia. Takýchto domácností je na Slovensku približne 600- tisíc a viac ako polovica tepla pre nich sa vyrába zo zemného plynu. Aj cenu tepla pre budúci rok rovnako neúmerne zvyšujú vysoké ceny vstupných palív. Ako zástupcovia dodávateľov tepla a správcov bytových domov zároveň upozorňujeme, že takýto nárast cien energií tieto domácnosti bez pomoci vlády nezvládnu a budú mať problém s úhradami faktúr.

Podľa medializovaných informácií pripravuje Ministerstvo hospodárstva pre domácnosti (žijúce najmä v rodinných domoch) produkt v spolupráci s SPP, a.s., ktorý im má zabezpečiť nižšie ceny plynu. Ministerský projekt nižšej ceny plynu, len pre domácnosti mimo domácností zásobovaných z CZT, považujeme za neprijateľný a hrubo diskriminujúci veľkú časť obyvateľstva žijúceho na Slovensku, ktorá je rovnako súčasťou cenového problému vsúvislosti s rastom cien energií. Navrhovaná pomoc podľa projektu ministerstva by bola taká istá, ako schváliť na elimináciu vysokých cien potravín zníženie DPH na potraviny, ale len pre domácnosti, ktoré nakupujú potraviny v nim určenom obchodnom reťazci.

Vyzývame vládu, aby vrámci svojej sociálnej politiky zabezpečila systém ochrany pred astronomickým nárastom cien energií pre všetky domácnosti, nie selektívne, len pre vybrané skupiny domácností. Možno práve tie, ktorým je táto pomoc adresovaná potrebujú ochranu v cenovej regulácii menej ako práve obyvatelia bytových domov, v ktorých žijú mladé rodiny, dôchodcovia a sociálne ohrození občania.

Spoločne žiadame vládu aby svoje kroky zvážila a neohrozovala finančnú situáciu občanov, ktorých navrhovaný vládny projekt pomoci nezahrňuje a nepočíta s nimi.


Združenie bytového hospodárstva je dobrovoľným záujmovým subjektom zastupujúcim právnické osoby zaoberajúce sa problematikou bytového a energetického hospodárstva, v konaní navonok. Združuje 76 členských organizácií, ktoré spravujú viac ako 160 000 bytov. SZBD je odborným záujmovým združením bytových družstiev na Slovensku, ktoré združuje 73 členských bytových družstiev spravujúcich cca 238 000 bytov a nebytových priestorov. SZBD zastupuje členské bytové družstvá v iných profesionálnych združeniach a v legislatívnej činnosti za účelom presadzovania ich oprávnených spoločných záujmov na poli správy bytového fondu. Svojou vzdelávacou a metodickou činnosť podporuje zvyšovanie kvalifikačnej úrovne svojich členov s cieľom neustáleho zvyšovania kvality svojich služieb pre vlastníkov bytov.